SPZOZ Kraśnik

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku

Udzielamy świadczeń medycznych w zakresie lecznictwa stacjonarnego, całodobowej kompleksowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnego lecznictwa specjalistycznego, rehabilitacji ruchowej.

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
z siedzibą w Kraśniku przy ul. Chopina 13,

działając w oparciu o art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(Dz. U. z 2015 r. poz. 618)

jako udzielający zamówienia

o g ł a s z a   k o n k u r s   o f e r t
na udzielanie świadczeń zdrowotnych
w zakresie

•    leczenie szpitalne (Oddziały Szpitalne SPZOZ w Kraśniku)


Szacunkowa liczba osób ubezpieczonych i innych osób uprawnionych do świadczeń publicznych zakładów opieki zdrowotnej z danego terenu wynosi 100 tys.

Umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych zostaną zawarte na czas określony od dnia 01.04.2017 r. do 31.12.2021 r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu można zapoznać się w godz. 8ºº - 14ºº do dnia 24.03.2017 r. w pokoju nr 11, SPZOZ w Kraśniku, budynek administracyjny przy ul. Chopina 13, tel. (0-81) 825-13-77 lub na stronie internetowej www.spzoz.krasnik.pl
Oferty należy składać w nieprzezroczystych i zamkniętych kopertach lub opakowaniach. Koperta powinna być zaadresowana:

Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Kraśniku
ul. Chopina 13
23-200 Kraśnik

i opatrzona napisem:
•    Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w SPZOZ w Kraśniku  w zakresie leczenie szpitalne  z zaznaczeniem Oddziału

Termin i miejsce składania ofert do dnia 24.03.2017 roku, godz. 14.00, Sekretariat SPZOZ w Kraśniku, pokój 100 (budynek administracyjny).

Posiedzenie komisji konkursowej i otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.03.2017 r. o godz. 11ºº, w Sali Konferencyjnej w siedzibie Udzielającego zamówienia.

Komisja konkursowa niezwłocznie zawiadomi oferentów o zakończeniu konkursu i jego wyniku na stronie internetowej  www.spzoz.krasnik.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie SPZOZ w Kraśniku.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert. W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, Oferent może złożyć do komisji konkursowej umotywowaną skargę. Oferent może złożyć do udzielającego zamówienia umotywowany protest dotyczący rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7-miu dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyniku konkursu.
Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

1.Szczegółowe
2.Ank. Oddział Dzienny Psychiatryczny
3.Ank. Oddział Chorób Wewnętrznych
4.Ank. leczenie szpitanle Oddział


Wyniki konkursu:
1.Rozstrzygnięcie