SPZOZ Kraśnik

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku

Udzielamy świadczeń medycznych w zakresie lecznictwa stacjonarnego, całodobowej kompleksowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnego lecznictwa specjalistycznego, rehabilitacji ruchowej.

Konkurs

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kraśniku
w porozumieniu z Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych w Lublinie ogłasza konkurs na stanowiska:


1.    Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Ortopedyczno - Urazowego
2.    Pielęgniarki Oddziałowej Traktu Operacyjnego
3.    Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii
4.    Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Endoskopowej
5.    Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym
6.    Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chorób Wewnętrznych
7.    Pielęgniarki Oddziałowej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego


Kandydaci zgłaszający się do konkursu proszeni są o składanie dokumentów określonych              w § 12, ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. 2012r., poz. 182).

Wymagane kwalifikacje zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896).

Dokumenty, w zamkniętej kopercie, opatrzone imieniem i nazwiskiem, adresem, numerem telefonu kontaktowego z adnotacją o treści:
„Konkurs na stanowisko …………………………………………………..”
należy składać w terminie 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia w Sekretariacie SP ZOZ              w Kraśniku lub przesłać na adres:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku
ul. Chopina 13
23-200 Kraśnik

Komisja rozpatrzy zgłoszone kandydatury w terminie do 60 dni od daty zakończenia przyjmowania dokumentów.

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.