SPZOZ Kraśnik

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku

Udzielamy świadczeń medycznych w zakresie lecznictwa stacjonarnego, całodobowej kompleksowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnego lecznictwa specjalistycznego, rehabilitacji ruchowej.

Konkurs na badania histopatologiczne

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

z siedzibą w Kraśniku przy ul. Chopina 13,

działając w oparciu o art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(Dz. U. z 2015 r. poz. 618)

 

jako udzielający zamówienia

o g ł a s z a  k o n k u r s   o f e r t

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie

BADANIA HISTOPATOLOGICZNE I CYTOLOGICZNE WRAZ Z TRANSPORTEM

 

Szacunkowa liczba osób ubezpieczonych i innych osób uprawnionych do świadczeń publicznych zakładów opieki zdrowotnej z danego terenu wynosi 100 tys.

 

Umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych zostaną zawarte na czas określony od dnia 01.01.2017 r. do 31.12.2021 r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu można zapoznać się w godz. 8ºº - 14ºº do dnia 02.12.2016 r. w pokoju nr 11, SPZOZ w Kraśniku, budynek administracyjny przy ul. Chopina 13, tel. (0-81) 825-13-77 lub na stronie internetowej www.spzoz.krasnik.pl

Oferty należy składać w nieprzezroczystych i zamkniętych kopertach lub opakowaniach. Koperta powinna być zaadresowana:

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Kraśniku

ul. Chopina 13

23-200 Kraśnik

 

i opatrzona napisem:

„Konkurs ofert – oferta  na świadczenia w zakresie badań histopatologicznych i cytologicznych

Termin i miejsce składania ofert do dnia 02.12.2016 roku, godz. 14.00, Sekretariat SPZOZ w Kraśniku, pokój 100 (budynek administracyjny).

Posiedzenie komisji konkursowej i otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.12.2016 r. o godz. 11ºº, w Sali Konferencyjnej w siedzibie Udzielającego zamówienia.

 

Komisja konkursowa niezwłocznie zawiadomi oferentów o zakończeniu konkursu i jego wyniku na stronie internetowej www.spzoz.krasnik.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie SPZOZ w Kraśniku.

 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert. W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, Oferent może złożyć do komisji konkursowej umotywowaną skargę. Oferent może złożyć do udzielającego zamówienia umotywowany protest dotyczący rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7-miu dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyniku konkursu.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.


1.Ogłoszenie
2.Oferta
3.Warunki konkursu bad.cyt.
4.Wzór umowy


Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert:
1.Ogłoszenie