SPZOZ Kraśnik

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku

Udzielamy świadczeń medycznych w zakresie lecznictwa stacjonarnego, całodobowej kompleksowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnego lecznictwa specjalistycznego, rehabilitacji ruchowej.

Ogłoszenie oferty pracy

Ogłoszenie oferty pracy

Nazwa jednostki organizacyjnej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku

 

 

Adres jednostki organizacyjnej

ul. Chopina 13
23-200 Kraśnik

 

 

 

 

Województwo

lubelskie

 

 

 

 

 

Nazwa stanowiska pracy

 

4 pielęgniarki

 

 

 

 

Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

Niezbędne:
- wykształcenie średnie
Pożądane:
- tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo lub licencjat pielęgniarstwa albo średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka

- prawo wykonywania zawodu

Wymagania dodatkowe

- kurs kwalifikacyjny lub specjalistyczny
- umiejętność organizacji czasu pracy
- umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych i pod presją czasu

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

Zapewnienie całościowej opieki pielęgniarskiej powierzonym pacjentom.

Wymagane dokumenty

- CV
- list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska, o które kandydat się ubiega
- oświadczenie zawierające własnoręcznie podpisaną klauzulę dotyczącą wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji
- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe

Termin, do którego należy składać dokumenty

04 listopada 2016 r.

Miejsce składania dokumentów

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku

ul. Chopina 13
23-200 Kraśnik

Naczelna Pielęgniarka, pokój 109

Dodatkowe informacje

- 3 osoby na umowę na czas określony,

- 1 osoba umowa na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy

- nadesłanych dokumentów nie zwracamy
- skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
- w procesie rekrutacji sprawdzane będą umiejętności kandydatów
- oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane

Wymagana klauzula

Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY". Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.)".Wzór oświadczenia

Ogłoszenie listy kandydatów

Imiona, nazwiska, nazwy miejscowości zamieszkania kandydatów spełniających wymagania formalne

Teresa Albin, Kraśnik

Małgorzata Koper, Kraśnik

Barbara Wcisło, Księżomierz

 

Ogłoszenie listy kandydatów

Imiona, nazwiska, nazwy miejscowości zamieszkania kandydatów spełniających wymagania formalne

Teresa Albin, Kraśnik

Małgorzata Koper, Kraśnik

Barbara Wcisło, Księżomierz

 

Ogłoszenie wyników naboru

Imiona, nazwiska, nazwy miejscowości zamieszkania zatrudnionych kandydatów

Teresa Albin, Kraśnik

Małgorzata Koper, Kraśnik

Barbara Wcisło, Księżomierz

Uzasadnienie wyboru lub uzasadnienie niezatrudnienia żadnego kandydata

W trakcie rozmowy selekcyjnej Pani Teresa Albin, Pani Małgorzata Koper i Pani Barbara Wcisło zaprezentowały się jako osoby komunikatywne, otwarte i opanowane. Na zadawane pytania odpowiadały w sposób wyczerpujący i spójny, potwierdzając predyspozycje do pracy.