SPZOZ Kraśnik

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku

Udzielamy świadczeń medycznych w zakresie lecznictwa stacjonarnego, całodobowej kompleksowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnego lecznictwa specjalistycznego, rehabilitacji ruchowej.

Ogłoszenie oferty pracy 2

Ogłoszenie oferty pracy

Nazwa jednostki organizacyjnej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku

 

Adres jednostki organizacyjnej

ul. Chopina 13
23-200 Kraśnik

 

 

 

 

Województwo

lubelskie

 

 

 

 

 

Nazwa stanowiska pracy

 

ratownik medyczny

 

 

 

 

 

Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

Niezbędne:
- kwalifikacje określone w przepisach ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z późn. zm.).

Wymagania dodatkowe

- kurs kwalifikacyjny lub specjalistyczny
- umiejętność organizacji czasu pracy
- umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych i  trudnych oraz pod presją czasu

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

Zapewnienie całościowej opieki w zakresie ratownictwa medycznego powierzonym pacjentom.

Wymagane dokumenty

- CV
- list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska, o które kandydat się ubiega
- oświadczenie zawierające własnoręcznie podpisaną klauzulę dotyczącą wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji
- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe

Termin, do którego należy składać dokumenty

07 listopada 2016 r.

Miejsce składania dokumentów

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku

ul. Chopina 13
23-200 Kraśnik

Naczelna Pielęgniarka, pokój 109

Dodatkowe informacje

- umowa na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy

- nadesłanych dokumentów nie zwracamy
- skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
- w procesie rekrutacji sprawdzane będą umiejętności kandydatów
- oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane

 

Wymagana klauzula

Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY". Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.)".Wzór oświadczenia

Ogłoszenie listy kandydatów

Imiona, nazwiska, nazwy miejscowości zamieszkania kandydatów spełniających wymagania formalne

Michał Malec, Janów Lubelski

Anna Woźniak, Bełżyce

Sylwester Sałęga, Sieprawice

 

Ogłoszenie wyników naboru

Imiona, nazwiska, nazwy miejscowości zamieszkania zatrudnionych kandydatów

Michał Malec, Janów Lubelski

Anna Woźniak, Bełżyce

Sylwester Sałęga, Sieprawice

Uzasadnienie wyboru lub uzasadnienie niezatrudnienia żadnego kandydata

W trakcie rozmowy selekcyjnej Pan Michał Malec zaprezentował się jako osoba komunikatywna, otwarta i opanowana. Na zadawane pytania odpowiadał w sposób wyczerpujący i spójny, potwierdzając predyspozycje do pracy. Przebieg testu wiedzy wykazał, iż kandydat dysponuje znajomością najważniejszych zagadnień w zakresie ratownictwa medycznego.