SPZOZ Kraśnik

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku

Udzielamy świadczeń medycznych w zakresie lecznictwa stacjonarnego, całodobowej kompleksowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnego lecznictwa specjalistycznego, rehabilitacji ruchowej.

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych - profilaktyka jelita grubego

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
z siedzibą w Kraśniku przy ul. Chopina 13,
działając w oparciu o art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(Dz. U. z 2015 r. poz. 618)

jako udzielający zamówienia
ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1)                  Profilaktyki i diagnostyki jelita grubego – wykonywanie przesiewowych badań kolonoskopowych pacjentów zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Program profilaktyki raka jelita grubego w podregionie puławskim”.

2)                  Wykonywanie znieczuleń podczas badań kolonoskopowych pacjentów zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Program profilaktyki raka jelita grubego w podregionie puławskim”

 

  1. Czas trwania umowy -  od daty jej zawarcia do  31.08.2018r.
  2. Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych :  sierpień 2018 r.
  3. Data ogłoszenia konkursu:  26.07.2018 r.
  4. Ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu można zapoznać się w godz. 8ºº - 14ºº w SPZOZ w Kraśniku, budynek administracyjny przy ul. Chopina 13, tel. (0-81) 825-13-56 lub na stronie internetowej www.spzoz.krasnik.pl
  5. Oferty należy składać w nieprzezroczystych i zamkniętych kopertach lub opakowaniach. Koperta powinna być zaadresowana:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku, ul. Chopina 13, 23-200 Kraśnik

i opatrzona napisem:

„Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w SPZOZ w Kraśniku w zakresie wykonywanie przesiewowych badań kolonoskopowych” lub

„Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w SPZOZ w Kraśniku  w zakresie wykonywanie znieczuleń podczas badań kolonoskopowych.”

  1. Termin i miejsce składania ofert do dnia 02.08.2018 roku, godz. 12.00, Sekretariat SPZOZ w Kraśniku, pokój 100 (budynek administracyjny).
  2. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi oferentów o zakończeniu konkursu i jego wyniku na stronie internetowej www.spzoz.krasnik.pl.
  3. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert. W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, Oferent może złożyć do komisji konkursowej umotywowaną skargę. Oferent może złożyć do udzielającego zamówienia umotywowany protest dotyczący rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7-miu dni od daty zamieszczenia zawiadomienia o wyniku konkursu.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.


Szczegółowe informacje o warunkach konkursu