SPZOZ Kraśnik

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku

Udzielamy świadczeń medycznych w zakresie lecznictwa stacjonarnego, całodobowej kompleksowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnego lecznictwa specjalistycznego, rehabilitacji ruchowej.

Plan zamówień publicznych

Plan zamówień publicznych:

1.Plan postępowań o udzielenie zamówienia na roboty  budowlane, dostawy , usługi na rok 2017
(20 kwietnia)