SPZOZ Kraśnik

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku

Udzielamy świadczeń medycznych w zakresie lecznictwa stacjonarnego, całodobowej kompleksowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnego lecznictwa specjalistycznego, rehabilitacji ruchowej.

Statut

STATUT
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Kraśniku

Pobierz statut | zmiany w st.ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku, zwany dalej "Zakładem", jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, będący podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz. U. Nr 112, poz.654, z 2011 r., z późn. zm. ), zwanej dalej „ustawą o działalności leczniczej”.
2. Zakład posiada osobowość prawną.
§ 2

1. Zakład działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień niniejszego Statutu, w szczególności na podstawie ustawy o działalności leczniczej oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy  i  ustawy Kodeks Cywilny.

§ 3

Podmiotem tworzącym  Zakładu jest Powiat Kraśnicki.

§ 4

Podmiot tworzący wykonuje nadzór nad działalnością Zakładu.

§ 5

Siedzibą Zakładu jest miasto Kraśnik ulica Chopina 13.

§ 6

Obszarem działania Zakładu  jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności obszar powiatu kraśnickiego i województwa lubelskiego.

ROZDZIAŁ II
Cele i zadania Zakładu
§ 7
1.Podstawowym celem działania Zakładu jest prowadzenie działalności leczniczej.
2.Zakład prowadzi działalność leczniczą przez:
A. udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju:
a) stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne szpitalne – Szpital Powiatowy;
b) stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne – Opieka Paliatywno – Pielęgnacyjno – Rehabilitacyjna;
c) ambulatoryjne świadczenia zdrowotne – Opieka Ambulatoryjna.
B. promocję zdrowia;
C. realizację zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia;
D. orzekanie o stanie zdrowia;
E. wykonywanie zadań na rzecz obronności kraju w sytuacjach i zakresie określonych w odrębnych przepisach.
3. Zakład prowadzi ponadto organizacyjnie wyodrębnioną działalność gospodarczą inną niż działalność lecznicza, nie będącą uciążliwą dla pacjentów i przebiegu leczenia i nie ograniczającą wykonywania działalności leczniczej.
4. Działalność gospodarcza, o której mowa w ust. 3, polega na oddawania w najem i dzierżawę aktywów trwałych Zakładu znajdujących się w obrębie przedsiębiorstwa Stacjonarnych całodobowych świadczeń szpitalnych, zbędnych na cele działalności leczniczej.

§ 8

1. Zakład składa się z trzech organizacyjnie wyodrębnionych przedsiębiorstw, w zakresie których udziela świadczeń zdrowotnych, o których mowa w § 7, ust. 2 A:
- Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne,
- Stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne,
- Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.
2. Dla wszystkich przedsiębiorstw Zakład prowadzi wspólną księgowość, obsługę gospodarczą, obsługę techniczną i administrację.
3. Obsługa, o której mowa w ust. 2 realizowana jest przez komórki i jednostki organizacyjne oraz samodzielne stanowiska pracy, określone w Regulaminie Organizacyjnym Zakładu.

§ 9
Zakład może udzielać świadczeń zdrowotnych z udziałem podwykonawców, przy czym podwykonawca musi spełniać warunki określone w odrębnych przepisach.

§ 10

1.  Zadania wymienione w § 7, ust. 2  obejmują w szczególności:
1)  udzielanie świadczeń zdrowotnych całodobowych w obrębie przedsiębiorstwa stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne, w którym działają następujące oddziały szpitalne i inne komórki opieki szpitalnej:
a) Oddział  Anestezjologii i Intensywnej Terapii;
b) Oddział  Kardiologii;
c) Oddział Chorób Wewnętrznych;
d) Oddział Chorób Płuc i Gruźlicy;
e) Oddział Chorób Dzieci i Młodzieży;
f) Oddział  Chirurgii Ogólnej z pododdziałem Chirurgii Endoskopowej;
g) Oddział Ortopedyczno - Urazowy;
h) Oddział Ginekologiczno-Położniczo- Noworodkowy;
i) Oddział Chemioterapii;
j) Oddział Neurologii z pododdziałem Udarowym;
k) Szpitalny Oddział Ratunkowy;
l) Izba Przyjęć;
m) Trakt Operacyjny;
n) Apteka Szpitalna;
o) Pracownia Echokardiografii;
p) Pracownia Badań Czynnościowych Układu Krążenia;
q) Pracownia RTG;
r) Pracownia Mammograficzna;
s) Pracownia USG;
t) Specjalistyczna Pracownia Endoskopowa;
u) Pracownia Serologiczna z Bankiem Krwi;
v) Laboratorium Analityczne;
w) Pracownia Tomografii Komputerowej;
x) Pododdział Udarowy Oddziału Neurologii;
y) Transport Sanitarny.
2) Udzielanie świadczeń zdrowotnych obrębie przedsiębiorstwa stacjonarne i całodobowe świadczenia inne niż szpitalne, w którym działają następujące oddziały i inne komórki:
a) Oddział Opieki Paliatywnej;
b) Oddział Rehabilitacji Neurologicznej;
c) Hospicjum Domowe;
d) Pielęgniarska Opieka Długoterminowa;
e) Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy.
3) udzielanie świadczeń zdrowotnych w obrębie przedsiębiorstwa ambulatoryjne świadczenia zdrowotne działają następujące poradnie specjalistyczne i inne komórki:
a) Poradnie Chirurgiczne;
b) Poradnia Ortopedyczna;
c) Poradnie Laryngologiczne;
d) Poradnie Neurologiczne;
e) Poradnia Dermatologiczna;
f) Poradnia Zdrowia Psychicznego;
g) Poradnia Psychologiczna;
h) Poradnia Okulistyczna;
i) Poradnie Reumatologiczne;
j) Poradnie Chorób Kobiecych i Kobiet Ciężarnych;
k) Poradnia Kardiologiczna;
l) Poradnia Endokrynologiczna;
m)Poradnia Medycyny Pracy;
n) Poradnia Chorób Naczyń;
o) Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy,
p) Poradnia Neonatologiczna,
q) Poradnia Preluksacyjna,
r)Poradnia Neurologii Dziecięcej,
s) Poradnia Alergologiczna,
t) Poradnia po Chorobach Zakaźnych,
u) Poradnia Gastroenterologiczna,
v) Poradnia Nefrologiczna,
w) Poradnia Onkologiczna,
x) Poradnia Chirurgii Onkologicznej,
y)Poradnia Alergologiczna dla Dzieci,
z) Poradnia Kardiologiczna dla Dzieci,
aa)Poradnia Urologiczna,
bb) Poradnia Rehabilitacyjna;
cc) Ośrodek Rehabilitacji Dziennej;
dd) Pracownia Fizjoterapii;
ee) Gabinety Diagnostyczno-Zabiegowe;
fu) Pracownia Tomografii Komputerowej;
gg) Specjalistyczna Pracownia Endoskopowa;
hh) Pracownia Mammograficzna.
ii) Oddział Dzienny Psychiatryczny
jj) Zespół Leczenia Środowiskowego
kk) Poradnia Diabetologiczna
4) prowadzenie i rozwijanie działań w zakresie ratownictwa medycznego - przedszpitalnego i szpitalnego - zabezpieczającego pomoc medyczną poszkodowanym ;
5) wykonywanie zadań na rzecz obronności kraju w sytuacjach i zakresie określonym w odrębnych przepisach;
6) prowadzenie działalności w zakresie orzecznictwa lekarskiego;
7) realizacja zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia;
8) prowadzenie działalności w zakresie kształtowania postaw i zachowań prozdrowotnych, prewencji  i profilaktyki schorzeń;
9) organizowanie i prowadzenie szkoleń, a także dokształcanie pracowników zatrudnionych w Zakładzie;
10) organizowanie i prowadzenie szkoleń osób kształcących się w zawodach medycznych  i wykonujących zawód medyczny ;

§ 11

1. Zakład udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych osobom ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów nieodpłatnie, za częściową odpłatnością lub za całkowitą odpłatnością.
2. Osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń zdrowotnych Zakładu określają odrębne przepisy.
3. Zakład  jest uprawniony do udzielania świadczeń zdrowotnych osobom nieuprawnionym z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego, z całego obszaru jego działania.

§ 12

Zakład nie może odmówić świadczenia zdrowotnego, jeżeli osoba zgłaszająca się potrzebuje natychmiastowego udzielenia świadczenia ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia.

ROZDZIAŁ III

Organy i struktura organizacyjna Zakładu

§ 13

Organami Zakładu są:

a)    Kierownik Zakładu, zwany dalej Dyrektorem ;
b)    Rada Społeczna.

§ 14

1.Działalnością Zakładu kieruje Dyrektor i reprezentuje go na zewnątrz.
2.Dyrektor podejmuje samodzielnie decyzje dotyczące organizacji, funkcjonowania Zakładu i wykonywania działalności statutowej i  ponosi za nie odpowiedzialność. Przy podejmowaniu decyzji Dyrektor może korzystać w granicach obowiązujących przepisów z opinii podmiotu tworzącego, Rady Społecznej i związków zawodowych.
3.Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników Zakładu.
4.Dyrektor wykonuje swoje zadania samodzielnie oraz przy pomocy podległych mu osób funkcyjnych.
5. Dyrektor Zakładu ustanawia i odwołuje Pełnomocników Zakładu. Pełnomocnicy Zakładu działają w imieniu Zakładu w granicach ich umocowania wynikającego z pełnomocnictwa ( upoważnienia ) udzielonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 15

Dyrektor kieruje Zakładem przy pomocy:
1. Kierowników jednostek i komórek organizacyjnych
2. Głównego Księgowego,
3. Naczelnej Pielęgniarki,
4. Ordynatorów lub lekarzy kierujących oddziałami szpitalnymi,

§ 16

1. Osoby wymienione w § 15 podlegają bezpośrednio Dyrektorowi i wyłącznie od niego otrzymują polecenia służbowe.
2. Osoby, o których mowa w ust. 1 koordynują działalność podległych im komórek i jednostek organizacyjnych w zakresie należącym do ich obowiązków,  nadzorują wykonywane przez nich prace i ponoszą odpowiedzialność za całokształt ich działalności.


§ 17

Naczelna Pielęgniarka Zakładu organizuje i nadzoruje opiekę pielęgniarską oraz pracę średniego i niższego personelu medycznego.

§ 18

Ordynator lub lekarz kierujący oddziałem kieruje powierzonym mu oddziałem szpitalnym i sprawuje nadzór merytoryczny nad pracującym w tym oddziale personelem. Odpowiada za organizację pracy w oddziale, utrzymanie oddziału w należytym stanie sanitarno-higienicznym i porządkowym, przychód z udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz ponoszone przez oddział koszty, właściwe prowadzenie dokumentacji medycznej i ewidencji statystycznej wymaganej określonymi przepisami.

§ 19

Strukturę organizacyjną Zakładu w zakresie prowadzonej działalności leczniczej w formie  wykazu jednostek lub komórek organizacyjnych działających w obrębie przedsiębiorstw określa statut.

§ 20

Dyrektor wydaje akty wewnętrzne dotyczące funkcjonowania Zakładu w formie zarządzeń, w szczególności w formie zarządzenia określa Regulamin Organizacyjny Zakładu, ustalający szczegółowy zakres organizacji i działania poszczególnych jednostek i komórek organizacyjnych Zakładu i kierowania nimi oraz  sposób i warunki udzielania w jego obrębie świadczeń zdrowotnych w zakresie nieuregulowanym/nieuregulowanym inaczej w ustawie o działalności leczniczej  lub Statucie.

ROZDZIAŁ V

Rada Społeczna

§ 21

W Zakładzie działa Rada Społeczna, zwana dalej "Radą", która jest organem inicjującym i opiniodawczym organu tworzącego oraz organem doradczym Dyrektora Zakładu.

§ 22

1. Radę powołuje, odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie podmiot tworzący.
2. Kadencja Rady trwa 4 lata.
3. Po upływie kadencji członkowie Rady pełnią swoje funkcje do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybraną Radę.

§ 23

1. Rada Społeczna składa się z 15 osób.
2. W skład Rady wchodzą:
1. jako przewodniczący - Starosta lub osoba przez niego wyznaczona;
2. jako członkowie – przedstawiciel Wojewody Lubelskiego, trzech przedstawicieli Rady Powiatu Kraśnickiego oraz po jednym przedstawicielu: Rady Miasta Kraśnika, Rady Miasta i Gminy Annopol oraz Rad Gmin: Dzierzkowice, Gościeradów, Kraśnik, Szastarka, Trzydnik Duży, Urzędów, Wilkołaz, Zakrzówek.
3. Członek Rady może być odwołany przed upływem kadencji w przypadku:
1) rezygnacji z funkcji ( zrzeczenia się mandatu );
2) niemożności uczestnictwa w posiedzeniach Rady z uwagi na stan zdrowia;
3) przeniesienia służbowego, które uniemożliwia uczestnictwo w posiedzeniach Rady ;
4) nieusprawiedliwionej nieobecności na dwóch  kolejnych posiedzeniach Rady;
5) prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie;
6) utraty formalno – prawnych kwalifikacji do pełnienia funkcji w Radzie, w szczególności z  powodu zatrudnienia w Zakładzie.
4. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek śmierci członka Rady.
5. W przypadku odwołania albo śmierci osoby powołanej w skład Rady przed upływem kadencji Rady organ tworzący z inicjatywy własnej lub podmiotu, którego odwołana albo zmarła osoba była przedstawicielem, uzupełnia skład Rady, stosując odpowiednio przepisy dotyczące jej powołania.
§ 24

Do zadań Rady należy:
1. Przedstawianie podmiotowi tworzącemu wniosków i opinii w sprawach:
a) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia przez Zakład darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
b) związanych z przekształceniem lub likwidacją Zakładu, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,
c) przyznawania nagród Dyrektorowi Zakładu,
d) w sprawie rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej o zarządzanie Zakładem z Dyrektorem Zakładu;
2. Przedstawianie Dyrektorowi Zakładu wniosków i opinii w sprawach:
a) planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
b) rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
c) kredytów bankowych lub dotacji,
d) podziału zysku,
e) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
f) Regulaminu Organizacyjnego Zakładu
3. Dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów Zakładu, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu.
4. Opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej przez Zakład,
5. Wybieranie biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego  i zatwierdzenie sprawozdania finansowego.
6.Wykonywanie innych zadań określonych w ustawie o działalności leczniczej i w Statucie,

§ 25

Sposób zwoływania posiedzeń Rady, tryb pracy i podejmowania uchwał określa Regulamin Rady, uchwalony przez Radę i zatwierdzony przez organ tworzący.

§ 26

W posiedzeniach Rady uczestniczy Dyrektor Zakładu oraz przedstawiciele organizacji związkowych działających w Zakładzie.

§ 27

Od uchwały Rady przysługuje Dyrektorowi Zakładu odwołanie do podmiotu tworzącego.

§ 28

Obsługę administracyjną Rady Społecznej zapewnia podmiot tworzący.

ROZDZIAŁ VI

Forma gospodarki finansowej

§ 29

1. Gospodarka finansowa Zakładu prowadzona jest na zasadach przewidzianych dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Zasady jej prowadzenia określa Statut oraz  ustawa o działalności leczniczej w zakresie w nim nieuregulowanym  inaczej.
2. Podstawą gospodarki Zakładu jest plan finansowy Zakładu ustalony przez Dyrektora.
3. Zakład pokrywa koszty działalności i reguluje zobowiązania z posiadanych środków i z uzyskanych przychodów.
4. Czynność prawna skutkująca zmianą wierzyciela Zakładu  może nastąpić po wyrażeniu pisemnej  zgody przez podmiot tworzący – pod rygorem jej nieważności. Podmiot tworzący wydaje zgodę albo odmawia jej wydania, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych oraz w oparciu o analizę sytuacji finansowej i wynik finansowy Zakładu za rok poprzedni, po zasięgnięciu opinii Dyrektora Zakładu.

§ 30

1. Zakład samodzielnie gospodaruje przekazanymi mu w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami i majątkiem podmiotu tworzącego oraz majątkiem własnym ( otrzymanym lub zakupionym).
§ 31

1. Działalność Zakładu jest finansowana z :
1) odpłatnych świadczeń zdrowotnych
a) realizowanych na podstawie umów zawieranych z Narodowym Funduszem Zdrowia,
b) realizowanych na podstawie umów zawieranych z innymi organizatorami opieki zdrowotnej na terenie kraju,
c) realizowanych na zlecenie organów administracji rządowej lub samorządowej, instytucji, organizacji społecznych, stowarzyszeń, fundacji i innych podmiotów,
d) realizowanych na zlecenie pracodawców,
e) udzielanych osobom nieobjętym ubezpieczeniem zdrowotnym albo nieuprawnionym do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych;
2) realizacji odpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń zdrowotnych, udzielanych ubezpieczonym, a nie finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia;
3) realizacji odpłatnych świadczeń zdrowotnych lub usług medycznych, nie wymienionych w pkt 1                 i 2, przewidzianych w odrębnych przepisach lub wykonywanych na podstawie zawartych umów.
2. Zakład  może otrzymywać środki publiczne z przeznaczeniem na:
1) realizację zadań w zakresie programów zdrowotnych i promocji zdrowia, w tym na zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz wykonanie innych inwestycji koniecznych do realizacji tych zadań;
2) remonty;
3) inne niż określone w pkt. 1 inwestycje, w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego;
4) realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), lub innych niż wymienione środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na zasadach określonych w odrębnych przepisach;
5) cele określone w odrębnych przepisach oraz umowach międzynarodowych;
6) realizację programów wieloletnich;
7) pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne.

§ 32

1. Zakład może pozyskiwać środki finansowe  :
a) z odpłatnej działalności leczniczej;
b) z prowadzenia wydzielonej działalności gospodarczej  o której mowa  w § 7, ust.4;
c) z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia zagranicznego;
d) na cele i na zasadach określonych w przepisach art. 114-117 ustawy o działalności leczniczej;
e) na realizację innych zadań określonych odrębnymi przepisami;
f) na pokrycie ujemnego wyniku finansowego, o którym mowa w art.59, ust.2 ustawy o działalności leczniczej.
2. Zakład może zaciągać kredyty i pożyczki bez zgody podmiotu tworzącego i opinii Rady do wysokości 1/12 kwoty kontraktów zawartych z NFZ.

§ 33

1. Wartość majątku Zakładu określają:
1) fundusz założycielski,
2) fundusz zakładu.
2.Fundusz założycielski Zakładu stanowi wartość wydzielonej Zakładowi części mienia  jednostki samorządu terytorialnego- podmiotu tworzącego.
3. Fundusz Zakładu stanowi wartość majątku Zakładu po odliczeniu funduszu założycielskiego.

§ 34

1. Zakład decyduje we własnym zakresie o podziale zysku.

§ 35

1. Zakład prowadzi rachunkowość na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
2. Roczne sprawozdanie finansowe podlega weryfikacji pod względem rzetelności i prawidłowości w trybie określonym w odrębnych przepisach.

ROZDZIAŁ VII

Postanowienia końcowe

§ 36

Zmiany Statutu wymagają zastosowania procedury obowiązującej przy jego nadaniu.