AktualnościZakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Kraśniku świadczy całodobową opiekę i pielęgnację dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych.


Zasady kierowania pensjonariuszy do Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego

Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki społecznej z dnia 30.12.1998 r. W sprawie sposobu i trybu kierowania osób do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno – opiekuńczych oraz szczegółowych zasad ustalania odpłatności za pobyt w tych zakładach (Dz. U. Nr 166, poz.1265). Z wnioskiem o wydanie skierowania do zakładu może wystąpić osoba ubiegająca się o skierowanie do zakładu albo jej przedstawiciel ustawowy lub – za zgodą tej osoby albo jej przedstawiciela ustawowego- inna osoba lub zakład opieki zdrowotnej.

Komplet dokumentów można otrzymać w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym SP ZOZ Kraśnik, lub pobrać ze strony internetowej www.spzoz.krasnik.pl/zpo/

Wypełnione dokumenty należy złożyć lub przesłać na adres:
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy
ul. Chopina 13
23-200 Kraśnik

O terminie przyjęcia do zakładu informujemy telefonicznie, jeżeli osoba nie może być przyjęta z powodu braku miejsc, zostaje wpisana na listę osób oczekujących prowadzoną przez zakład.

Przyjęcia pacjentów dokonuje upoważniony pracownik w dni powszednie
w godz. 700-1400 dodatkowe informacje pod nr tel. 81 825-13-17