SPZOZ Kraśnik

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku

Udzielamy świadczeń medycznych w zakresie lecznictwa stacjonarnego, całodobowej kompleksowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnego lecznictwa specjalistycznego, rehabilitacji ruchowej.

Narodowa Strategia Spójności


Zwiększenie dostępności do usług medycznych w SP ZOZ w Kraśniku poprzez zakup sprzętu medycznego oraz wdrożenie e-usług medycznych.

Dzięki dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego w Szpitalu Powiatowym będzie lepsza dostępność do usług medycznych

W kraśnickim Szpitalu Powiatowym rozpoczęła się realizacja projektu zatytułowanego "Zwiększenie dostępności do usług medycznych w SP ZOZ w Kraśniku poprzez zakup sprzętu medycznego oraz wdrożenie e-usług medycznych". Przedsięwzięcie to zakłada rozbudowę istniejącego zintegrowanego systemu informatycznego w części administracyjnej i medycznej naszego szpitala oraz zakup cyfrowego mammografu. Zwiększenie dostępność do usług medycznych, a taki ma być rezultat prowadzonych inwestycji, możliwe jest dzięki dofinansowaniu jakie nasza placówka pozyskała w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.

Projekt ten jest kolejnym etapem realizacji strategii Szpitala, której celem jest dążenie do ciągłego wzrostu jakości świadczonych usług. Już w 2005 roku dzięki dofinansowaniu pochodzącemu ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego zrealizowany został pierwszy etap komputeryzacji placówki oraz zakup sprzętu medycznego. w związku z rosnącymi potrzebami w tym zakresie nasz SP ZOZ podjął starania o pozyskanie środków ze źródeł unijnych na kontynuowanie działań zmierzających w tym kierunku. Szanse na to dawał Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego zakładający między innymi dotację na zakup aparatury medycznej oraz tworzenie systemów informatycznych. Kraśnicki wniosek skierowany do RPO został pozytywnie oceniony i zaakceptowany do realizacji.

Jako, że priorytetowo były traktowane przedsięwzięcia ukierunkowane na zakup i modernizację sprzętu wysokospecjalistycznego, a w szczególności sprzętu służącego wykrywaniu i leczeniu chorób układu krążenia oraz nowotworów, jednym z elementów przygotowanego projektu jest zakup nowoczesnego mammografu. Wybór takiego sprzętu to nie tylko wynik preferencji zapisanych w warunkach konkursu. Zgodnie z opinią Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego Populacyjny program wczesnego wykrywania raka piersi dotychczasowa pracownia mammograficzna realizuje badania kobiet wykonywane w ramach "Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi" jedynie na poziomie dostatecznym. Przyczyną takiej opinii jest zły stan użytkowanego aparatu mammograficznego. Zakup cyfrowego mammografu oraz doposażenie jednostki w stacje robocze z pewnością pozwoli na diametralną zmianę dotychczasowej oceny.

Widoczną poprawę funkcjonowania placówki ma przynieść również modernizacja systemu informatycznego. Ten obecnie funkcjonujący w naszym szpitalu nie jest w pełni wykorzystywany przez wszystkich pracowników SP ZOZ z powodu brakującej ilości oprogramowania oraz zbyt małej ilości komputerów. Poza tym posiadane obecnie oprogramowanie nie pozwala na efektywne monitorowanie procesów leczniczych i poszczególnych kosztów działalności podstawowej i pomocniczej. Mało wydajny serwer i słabe stacje robocze wydłużają czas zatwierdzania badań, wydawania leków i generowania zestawień. Zdarzają się nawet przypadki rozłączenia z bazą i wówczas wyniki trzeba wprowadzać ponownie. Brak sprawnie funkcjonującego w Szpitalu systemu informatycznego, powoduje więc obniżenie jakości świadczonych usług medycznych, w tym wydłużony czas oczekiwania pacjenta na wykonywanie badań diagnostycznych. Inwestycja realizowana dzięki środkom pozyskanym z lubelskiego RPO pozwoli na wyeliminowanie dotychczasowych trudności.

Projekt realizowany w chwili obecnej w kraśnickim szpitalu to kosztowne przedsięwzięcie. z pewnością nie byłoby ono możliwe bez pozyskanej dotacji. Łączny koszt projektu wynosi 2 751 250,80 zł z tego dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 2 253 563,18 zł.