SPZOZ Kraśnik

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku

Udzielamy świadczeń medycznych w zakresie lecznictwa stacjonarnego, całodobowej kompleksowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnego lecznictwa specjalistycznego, rehabilitacji ruchowej.

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
z siedzibą w Kraśniku przy ul. Chopina 13,
działając w oparciu o art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2190)

jako udzielający zamówienia

ogłasza   konkurs   ofert

na udzielanie świadczeń zdrowotnych
w rodzaju:
•    leczenie szpitalne (Oddziały Szpitalne, Szpitalny Oddział Ratunkowy)
•    badania metodą EEG
•    konsultacje neurochirurgiczne (Oddział)
•    dyżury lekarskie w ramach POZ (NiŚOZ)
•    ambulatoryjna opieka specjalistyczna (psychoterapeuta)


Szacunkowa liczba osób ubezpieczonych i innych osób uprawnionych do świadczeń publicznych zakładów opieki zdrowotnej z danego terenu wynosi 100 tys.

Umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych zostaną zawarte na czas określony od dnia 1.01.2020 r. do 31.12.2022 r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu można zapoznać się w godz. 7.30 – 15.00  w pokoju nr 11, SPZOZ w Kraśniku, budynek administracyjny przy ul. Chopina 13, tel. (0-81) 825-13-77 lub na stronie internetowej www.spzoz.krasnik.pl
Oferty należy składać w nieprzezroczystych i zamkniętych kopertach lub opakowaniach. Koperta powinna być zaadresowana:
Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Kraśniku
ul. Chopina 13
23-200 Kraśnik

i opatrzona napisem:
•    Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (z zaznaczeniem rodzaju świadczeń).
Termin i miejsce składania ofert do dnia 2.12.2019 roku, godz. 15.00, Sekretariat SPZOZ w Kraśniku, pokój 100 (budynek administracyjny).

Posiedzenie komisji konkursowej i otwarcie ofert nastąpi w dniu 3.12.2019 r. o godz. 11ºº, w Sali Konferencyjnej w siedzibie Udzielającego zamówienia.

Komisja konkursowa niezwłocznie zawiadomi, nie później niż w ciągu 2 dni oferentów o zakończeniu konkursu i jego wyniku na stronie internetowej  www.spzoz.krasnik.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie SPZOZ w Kraśniku.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Oferent ma prawo do składania środków odwoławczych i skarg na zasadach określonych w art. 153 i 154 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.


1.ank. leczenie szpitanle Oddział Noworodkowy
2.ank. leczenie szpitanle Oddział
3.ank-EEG
4.Ankieta - specjalistyka
5.ankieta-poz (dyż.lek.ogólnego)
6.ankieta-poz (dyż.lek.pediatry)
7.ankieta-SOR
8.ank-konsultacje
9.Ogłoszenie
10.OŚWIADCZENIA
11.projekt Umowy AOS
12.projekt Umowy badania EEG
13.projekt Umowy Konsultacje
14.projekt Umowy Oddział
15.projekt Umowy POZ (lek.ogólny)
16.projekt Umowy POZ (lek.pediatra)
17.Projekt Umowy RODO
18.projekt Umowy SOR
19.Szczególowe

Ostatnio zmodyfikowano o:
18.11.2019 10:15:33


Wyniki Konkursu


Ostatnio zmodyfikowano o:
05.12.2019 08:16:00