SPZOZ Kraśnik

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku

Udzielamy świadczeń medycznych w zakresie lecznictwa stacjonarnego, całodobowej kompleksowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnego lecznictwa specjalistycznego, rehabilitacji ruchowej.

Dzierżawa pomieszczeń

Ogłoszenie o przetargu

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku,
ul. Chopina 13, 23-200 Kraśnik,
ogłasza przetarg nieograniczony pisemny na dzierżawę
budynku prosektorium o powierzchni 99,50 m2 usytuowanego na nieruchomości będącej w użytkowaniu SPZOZ w Kraśniku, na działce nr 389/16,
położonej w Kraśniku, przy ul. Chopina 13.

 

Kryterium wyboru Dzierżawcy jest cena netto czynszu.

Czynsz z tytułu dzierżawy będzie wnoszony w okresach miesięcznych.

Oprócz czynszu Dzierżawca będzie pokrywał koszty związane z eksploatacją przedmiotu dzierżawy: energię elektryczną i ogrzewanie.

Umowa Dzierżawy zostanie zawarta na czas określony – 10 lat od dnia przekazania pomieszczeń.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 20 czerwca 2017 r. o godzinie 12:30 w Kraśniku przy
ul. Chopina 13, pok. 105 (I piętro - budynek administracyjny).

Oferty w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach należy złożyć (dostarczyć)
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 czerwca 2017 r. do godziny 12:00 w Kraśniku,
ul. Chopina 13, sekretariat (I piętro - budynek administracyjny).

Oferty złożone po upływie terminu przewidzianego na składanie ofert nie będą rozpatrywane.

Warunki dotyczące złożenia oferty oraz udziału w przetargu znajdują się w Regulaminie dzierżawy, z którym oferent powinien się zapoznać przed złożeniem oferty.

Dzierżawca zobowiązuje się do podpisania umowy w ciągu 14 dni od daty otrzymania informacji od Wydzierżawiającego.

W przypadku, gdy wygrywający przetarg nie zawrze umowy w wyznaczonym terminie, Wydzierżawiający ma prawo zawrzeć umowę z kolejnym oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

Ogłaszający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu w każdym momencie bez podania przyczyny.

Szczegółowych informacji w sprawie przetargu udziela Pan Rafał Poleszak -
tel. 81 825 13 56, e-mail: rpoleszak@spzoz.krasnik.pl, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 14:00.

Ogłoszenie, regulamin przetargu, formularz przetargowy oraz istotne postanowienia umowy dzierżawy należy pobrać ze strony internetowej: www.spzoz.krasnik.pl1.Ogłoszenie o przetargu
2.Umowa dzierżawy - wzór
3.Załacznik Nr 1 - Regulamin
4.Załacznik Nr 2 - formularz ofertowy