SPZOZ Kraśnik

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku

Udzielamy świadczeń medycznych w zakresie lecznictwa stacjonarnego, całodobowej kompleksowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnego lecznictwa specjalistycznego, rehabilitacji ruchowej.

Konkurs rezonans magnetyczny

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
z siedzibą w Kraśniku przy ul. Chopina 13,
działając w oparciu o art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2190)

jako udzielający zamówienia

o g ł a s z a   k o n k u r s   o f e r t

na udzielanie świadczeń zdrowotnych
w zakresie badań diagnostycznych rezonansu magnetycznego


Szacunkowa liczba osób ubezpieczonych i innych osób uprawnionych do świadczeń publicznych zakładów opieki zdrowotnej z danego terenu wynosi 100 tys.

Umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych zostaną zawarte na czas określony od dnia 1.11.2019 r. do 31.10.2022 r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu można zapoznać się w godz. 7.30 – 15.00  w pokoju nr 11, SPZOZ w Kraśniku, budynek administracyjny przy ul. Chopina 13, tel. (0-81) 825-13-77 lub na stronie internetowej www.spzoz.krasnik.pl
Oferty należy składać w nieprzezroczystych i zamkniętych kopertach lub opakowaniach. Koperta powinna być zaadresowana:

Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Kraśniku
ul. Chopina 13
23-200 Kraśnik

i opatrzona napisem:
•    Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostycznych rezonansu magnetycznego
Termin i miejsce składania ofert do dnia 22.10.2019 roku, godz. 15.00, Sekretariat SPZOZ w Kraśniku, pokój 100 (budynek administracyjny).

Posiedzenie komisji konkursowej i otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.10.2019 r. o godz. 11ºº, w Sali Konferencyjnej w siedzibie Udzielającego zamówienia.

Komisja konkursowa niezwłocznie zawiadomi, nie później niż w ciągu 2 dni oferentów o zakończeniu konkursu i jego wyniku na stronie internetowej  www.spzoz.krasnik.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie SPZOZ w Kraśniku.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Oferent ma prawo do składania środków odwoławczych i skarg na zasadach określonych w art. 153 i 154 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych


Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.Załączniki:
1.Oferta
2.Projekt umowy na badania MR
3.Projekt umowy RODO
4.Szczegółowe informacje

Ostatnio zmodyfikowano o:
08.10.2019 14:48:35