SPZOZ Kraśnik

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku

Udzielamy świadczeń medycznych w zakresie lecznictwa stacjonarnego, całodobowej kompleksowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnego lecznictwa specjalistycznego, rehabilitacji ruchowej.

Konkurs Ofert

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
z siedzibą w Kraśniku przy ul. Chopina 13,

działając w oparciu o art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(Dz. U. z 2015 r. poz. 618)

jako udzielający zamówienia


o g ł a s z a   k o n k u r s   o f e r t

na udzielanie świadczeń zdrowotnych
w zakresie leczenia szpitalnego
w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym SPZOZ w KraśnikuSzacunkowa liczba osób ubezpieczonych i innych osób uprawnionych do świadczeń publicznych zakładów opieki zdrowotnej z danego terenu wynosi 100 tys.

Umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych zostaną zawarte na czas określony od dnia 01.07.2016 r. do 31.12.2018 r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu można zapoznać się w godz. 8ºº - 14ºº do dnia 24.06.2016 r. w pokoju nr 11, SPZOZ w Kraśniku, budynek administracyjny przy ul. Chopina 13, tel. (0-81) 825-13-77 lub na stronie internetowej www.spzoz.krasnik.pl
Oferty należy składać w nieprzezroczystych i zamkniętych kopertach lub opakowaniach. Koperta powinna być zaadresowana:

Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Kraśniku
ul. Chopina 13
23-200 Kraśnik

i opatrzona napisem:
•    Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym SPZOZ w Kraśniku.
Termin i miejsce składania ofert do dnia 24.06.2016 roku, godz. 14.00, Sekretariat SPZOZ w Kraśniku, pokój 100 (budynek administracyjny).

Posiedzenie komisji konkursowej i otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.06.2016 r. o godz. 10ºº, w Sali Konferencyjnej w siedzibie Udzielającego zamówienia.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, Oferent może złożyć do komisji konkursowej umotywowaną skargę.
Oferent może złożyć do udzielającego zamówienia umotywowany protest dotyczący rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7-miu dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyniku konkursu.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

1.Ogłoszenie
2.Oświadczenia
3.Ankieta
4.Szczegółowe