Informacja o wpływie działalnościInformacja o wpływie działalności wykonywanej
przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i środowiskoPodstawa prawna: art. 32c pkt.2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (t. jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 623)

W Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kraśniku wykonywana jest działalność związana                z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegającą na:
•    uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące,
•    uruchamianiu medycznych pracowni rentgenowskich,
•    udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki i radiologii zabiegowej.


W ciągu ostatnich 12 miesięcy nie odnotowano wpływu prowadzonej działalności na zdrowie ludzi i środowisko oraz nie wystąpiły uwolnienia substancji promieniotwórczych do środowiska w związku z prowadzoną działalnością.