SPZOZ Kraśnik

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku

Udzielamy świadczeń medycznych w zakresie lecznictwa stacjonarnego, całodobowej kompleksowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnego lecznictwa specjalistycznego, rehabilitacji ruchowej.

Konkurs Ofert

 

Kraśnik, dnia 20 maja 2022 r.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
z siedzibą w Kraśniku przy ul. Chopina 13,

działając w oparciu o art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(Dz. U. Z 2021 r. poz. 711)
jako udzielający zamówienia

o g ł a s z a   k o n k u r s   o f e r t
na udzielanie świadczeń zdrowotnych
w rodzaju:

1.    Leczenie szpitalne  - świadczenia w Oddziałach Szpitalnych;
2.    Leczenie szpitalne - świadczenia w Szpitalnym Oddziale Ratunkowych
3.    Podstawowa Opieka Zdrowotna w zakresie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej;
4.    Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna


Szacunkowa liczba osób ubezpieczonych i innych osób uprawnionych do świadczeń publicznych zakładów opieki zdrowotnej z danego terenu wynosi 100 tys.
Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych zostaną zawarte na czas określony od dnia 01.07.2022 r. do 31.12.2026 r.
Ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu można zapoznać się w godz. 7.25 – 14.25  w pokoju nr 11, SPZOZ w Kraśniku, budynek administracyjny przy ul. Chopina 13, tel. (0-81) 825-13-77 lub na stronie internetowej www.spzoz.krasnik.pl
Oferty należy składać w nieprzezroczystych i zamkniętych kopertach lub opakowaniach. Koperta powinna być zaadresowana:

Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Kraśniku
ul. Chopina 13
23-200 Kraśnik

i opatrzona danymi Oferenta oraz napisem:   
„Nazwa i adres Oferenta
Oferta do konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych:
w  ….........….....................................................
SPZOZ w Kraśniku

nie otwierać przed dniem  03.06.2022r. roku do godz. 12:00”
Termin i miejsce składania ofert do dnia 03.06.2022 roku, do godz. 11.30, Sekretariat SPZOZ w Kraśniku, pokój 100 (budynek administracyjny).

Posiedzenie komisji konkursowej i otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.06.2022 r. o godz. 12.00, w Sali Konferencyjnej w siedzibie Udzielającego zamówienia.


Komisja konkursowa niezwłocznie zawiadomi, nie później niż w ciągu 2 dni oferentów o zakończeniu konkursu i jego wyniku na stronie internetowej www.spzoz.krasnik.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie SPZOZ w Kraśniku.
Termin związania ofertą wynosi 60 dni od upływu terminu składania ofert.
Do konkursu ofert stosuje się odpowiednio art. 146 ust. 1, art. 147, 148 ust.1 , 149-150, art. 151 ust.1-2 i 4-6, art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285).
Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.
DYREKTOR
SPZOZ w KRAŚNIKU

Szczegółowe informacje
Ogłoszenie1.Oferta AOS Chir.Onkol.-lek
2.Oferta AOS Endokryn.-lek
3.Oferta AOS Gin.-Poł..-lek
4.Oferta AOS- Psychiatra
5.Oferta AOS- Psycholog kliniczny
6.Oferta AOS-lek.
7.Oferta AOS-piel.
8.Oferta Doppler
9.Oferta Endoskopii
10.Oferta konsultacje chir.naczyniowej
11.Oferta konsultacje fizjoterapeuta
12.Oferta leczenie bólu
13.Oferta logopeda
14.Oferta mammogradia
15.Oferta NiŚOZ wyjazdowa
16.Oferta NiŚOZ
17.Oferta Oddz.Chorób Płuc i Gruźlicy
18.Oferta Oddział Gin.Poł.
19.Oferta Oddziały Szpitalne -lek.
20.Oferta Oddziały Szpitalne -piel.
21.Oferta opis badan TK
22.Oferta SOR
23.Oferta Szkoła Rodzenia
24.Oferta zabiegi uroginekolog.
25.wzór umowy  AOS- lek
26.wzór umowy - konsultacje
27.wzór umowy - leczenie bólu
28.wzór umowy - NiŚOZ
29.wzór umowy - Szkoła Rodzenia
30.wzór umowy - zabiegi uroginekologiczne
31.wzór umowy AOS- piel.
32.wzór umowy -NiŚOZ - wyjazdowa
33.wzór umowy- Oddział OAiT
34.wzór umowy Oddział OAiT-w ramach normalnej ordynacji
35.Wzór umowy pielęgn.- Oddz.
36.wzór umowy SOR
37.wzór umowy-Oddział - lek.
38.wzór umowy-Oddział Chorób Płuc i Gruźlicy,Paliat.i Chem.
39.wzór umowy Opisy badań

Wyniki konkursu:

Wyniki