SPZOZ Kraśnik

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku

Udzielamy świadczeń medycznych w zakresie lecznictwa stacjonarnego, całodobowej kompleksowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnego lecznictwa specjalistycznego, rehabilitacji ruchowej.

Konkurs Ofert

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

z siedzibą w Kraśniku przy ul. Chopina 13,

działając w oparciu o art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(Dz. U. Z 2021 r. poz. 711)

jako udzielający zamówienia

o g ł a s z a   k o n k u r s   o f e r t

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w rodzaju:

  1. leczenie szpitalne  - świadczenia w oddziałach szpitalnych;
  2. leczenie szpitalne - świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowych
  3. podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej;

 

Szacunkowa liczba osób ubezpieczonych i innych osób uprawnionych do świadczeń publicznych zakładów opieki zdrowotnej z danego terenu wynosi 100 tys.

 

Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych zostaną zawarte na czas określony od dnia 01.01.2022 r. do 31.12.2023 r.

 

Ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu można zapoznać się w godz. 7.25 – 14.25  w pokoju nr 11, SPZOZ w Kraśniku, budynek administracyjny przy ul. Chopina 13, tel. (0-81) 825-13-77 lub na stronie internetowej www.spzoz.krasnik.pl

Oferty należy składać w nieprzezroczystych i zamkniętych kopertach lub opakowaniach. Koperta powinna być zaadresowana:

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Kraśniku

ul. Chopina 13

23-200 Kraśnik

i opatrzona danymi Oferenta oraz napisem:

„Nazwa i adres Oferenta

Oferta do konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych:

w  ….........….....................................................

SPZOZ w Kraśniku

nie otwierać przed dniem  7.12.2021r. roku do godz. 13:00”

Termin i miejsce składania ofert do dnia 7.12.2021 roku, do godz. 12.00, Sekretariat SPZOZ w Kraśniku, pokój 100 (budynek administracyjny).

Posiedzenie komisji konkursowej i otwarcie ofert nastąpi w dniu 7.12.2021r. o godz. 13.00, w Sali Konferencyjnej w siedzibie Udzielającego zamówienia.

 

Komisja konkursowa niezwłocznie zawiadomi, nie później niż w ciągu 2 dni oferentów o zakończeniu konkursu       i jego wyniku na stronie internetowej www.spzoz.krasnik.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie SPZOZ                  w Kraśniku.

 

Termin związania ofertą wynosi 60 dni od upływu terminu składania ofert.

Do konkursu ofert stosuje się odpowiednio art. 146 ust. 1, art. 147-150, 151 ust. 1, 2, 4-6, art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285).

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

DYREKTOR

SPZOZ w KRAŚNIKU

1.Ogłoszenie
2.Szczegółowe informacje Oddz., SOR, NiŚOZ 2021 grudzień
3.Oferta NiŚOZ
4.Oferta Oddział Gin.Poł.
5.Oferta Oddziały Szpitalne
6.Oferta SOR + kierowanie
7.Oferta SOR
8.Oferta ZPO kierowanie
9.wzór umowy NiŚOZ
10.wzór umowy SOR
11.wzór umowy NiŚOZ - dyż. pediat.
12.wzór umowy Oddział Gin.Poł.Now.
13.wzór umowy Oddziały