SPZOZ Kraśnik

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku

Udzielamy świadczeń medycznych w zakresie lecznictwa stacjonarnego, całodobowej kompleksowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnego lecznictwa specjalistycznego, rehabilitacji ruchowej.

Informacja

Informacja

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku będzie szczepił pracowników oświaty niezwłocznie po zakończeniu szczepienia pracowników ochrony zdrowia. Rozpoczęcie szczepień planowane jest na dzień 19 lutego 2021. osoby zgłoszone przez Dyrektorów placówek będą się zapisywały na sczepienie przez Call Center pod nr telefonu 81 825 13 93 od dnia 11.02.2021 r.


Uprzejmie informuję, że SP ZOZ w Kraśniku jest wyznaczony jako szpital węzłowy na terenie powiatu kraśnickiego. W SP ZOZ w Kraśniku będą wykonywane szczepienia wyłącznie pracowników sektora ochrony zdrowia oraz innych grup priorytetowych jak nauczyciele. SP ZOZ w Kraśniku nie prowadzi szczepień populacyjnych, które są wykonywane przez otwarte punkty szczepień w placówkach POZ i innych placówkach wpisanych na listę Wojewody Lubelskiego.


Kto może się zaszczepić?

W pierwszej grupie szczepionkę będą mogli przyjąć:

opiekunowie w żłobkach, klubach dziecięcych, dzienni opiekunowie, a także pracownicy placówek pieczy zastępczej,
nauczyciele wychowania przedszkolnego,
osoby zatrudnione na stanowisku pomoc nauczyciela,
osoby zatrudnione na stanowisku pomoc wychowawcy,
nauczyciele klas I-III szkół podstawowych (w tym wychowawcy świetlic, nauczyciele bibliotekarze, specjaliści z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej),
nauczyciele szkół i placówek specjalnych,
nauczyciele i instruktorzy praktycznej nauki zawodu,
pracownicy pedagogiczni poradni psychologiczno-pedagogicznych,
kadra kierownicza pedagogiczna wymienionych szkół i placówek.

W razie wątpliwości odnośnie osób uprawnionych do szczepień nauczycieli załączamy poniżej link z najczęściej zadawanymi pytaniami na ten temat

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/qa-szczepienia-nauczycieli

Koordynator ds. szczepień Konrad Domański dostępny jest w dni robocze w godz.: 7:25 - 15:00 pod numerem telefonu 81 825 48 40, email: szczepienia@spzoz.krasnik.pl.Załącznik 2

Klauzula RODO

Zgodnie z art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz.Urz.UE.L z 2016 r. Nr 119, str. 1), podajemy następujące informacje:    
● ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH jest:
Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie, reprezentowany przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie danych osobowych przetwarzanych centralnie, z którym mogą się Państwo kontaktować w następujący sposób:
▪ listownie na adres siedziby administratora: 02-528 Warszawa, ul. Rakowiecka 26/30
▪ za pomocą platformy ePUAP: NFZ-Centrala/SkrytkaESP
▪ e-mailem: sekretariat.gpf@nfz.gov.pl
● INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Prezes NFZ wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych do kontaktu z Państwem w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz realizacji praw związanych z przetwarzaniem danych
z którym mogą się Państwo kontaktować w następujący sposób:
▪ listownie na adres siedziby administratora: jw.
▪ za pomocą platformy ePUAP: j.w.
▪ e-mailem: iod@nfz.gov.pl
● CEL I PODSTAWY PRZETWARZANIA
Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu:
1) obsługi, organizacji i realizacji procesu szczepień przeciwko chorobie wywoływanej zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19).
Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych jest w szczególności:
▪ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w tym art. 6 ust. 1 lit a),  
● ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty posiadające upoważnienie do pozyskiwania danych osobowych na postawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Dane osobowe zostaną przekazane Centrum – e-Zdrowia, Ministerstwu Zdrowia w związku z     obsługą, organizacją i realizacją procesu szczepień przeciwko chorobie wywoływanej zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19).Dane mogą zostać przekazane podmiotom, z którymi administrator danych osobowych zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Administrator Danych Osobowych nie zamierza przekazywać Pani\Pana danych osobowych  do państwa trzeciego.
● ŹRÓDŁO  I KATEGORIE DANYCH
Administrator pozyskał Państwa dane osobowe w zakresie: imienia, nazwiska, nr PESEL, nazwy i adresu miejsca zatrudnienia.
● OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Pana/i dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na potrzeby realizacji ustawowych i statutowych zadań Narodowego Funduszu Zdrowia oraz zadań wynikających z ustaw szczególnych, w tym ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach..
● PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
Posiada Pan/i prawo w zakresie przewidzianym przepisami prawa powszechnie obowiązującego: prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetworzenia, prawo do przenoszenia danych (o ile w danych przypadkach przysługuje), prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do usunięcia danych,  prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Od czynności podjętych przez administratora danych osobowych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Każde z w/w żądań zostanie rozpatrzone zgodnie z RODO.
● INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH
Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak odmowa ich podania uniemożliwi Pani/Panu obsługę systemu informatycznego  w ramach organizacji i realizacji procesu szczepień przeciwko chorobie wywoływanej zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19).
● INFORMACJA W ZAKRESIE ZAUTOMATYZOWANEGO PODEJMOWANIA DECYZJI ORAZ PROFILOWANIA      
Pana/Pani dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji jak również profilowania.