SPZOZ Kraśnik

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku

Udzielamy świadczeń medycznych w zakresie lecznictwa stacjonarnego, całodobowej kompleksowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnego lecznictwa specjalistycznego, rehabilitacji ruchowej.

Informacja

W związku z koniecznością przyspieszenia szczepień przeciw COVID-19 do 31 stycznia, proszę wszystkie zainteresowane zaszczepieniem się osoby, które dotąd nie ustaliły terminu szczepienia pierwszej dawki o pilne zgłaszanie się do Call Center tel. 81 825 13 93 celem dokonania zapisu. Ostatni termin szczepienia to 30 stycznia 2021r.

Informujemy, że od dnia 30.12.2020 rozpoczynają się w SP ZOZ w Kraśniku zapisy na szczepienia przeciwko COVID 19. Zgłoszone wcześniej osoby do ETAPU  0 prosimy dzwonić pod nr. 81-825-13-93 W celu ustalenia terminu szczepienia.
Szczepienia będą się odbywały od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 18:00.


Uprzejmie informuję, że SP ZOZ w Kraśniku jest wyznaczony jako szpital węzłowy na terenie powiatu kraśnickiego. W SP ZOZ w Kraśniku będą wykonywane szczepienia wyłącznie pracowników sektora ochrony zdrowia oraz innych grup priorytetowych. SP ZOZ w Kraśniku nie prowadzi szczepień populacyjnych, które są wykonywane przez otwarte punkty szczepień w placówkach POZ i innych placówkach wpisanych na listę Wojewody Lubelskiego.

W ETAPIE 0 uprawnieni do otrzymania szczepienia są:
a. Pracownicy szpitala węzłowego,
b. Pracownicy pozostałych podmiotów wykonujących działalność leczniczą w tym stacji sanitarno-epidemiologicznych,
c. pracownicy Domów Pomocy Społecznej i pracownicy Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej,
d. Pracownicy aptek, punktów aptecznych, punktów zaopatrzenia w wyroby medyczne, hurtowni farmaceutycznych, w tym firm transportujących leki,
e. Pracownicy uczelni medycznych i studenci kierunków medycznych.
f. Powyższe dotyczy również personelu niemedycznego, tj. administracyjnego, pomocniczego (bez względu na formę zatrudnienia, również wolontariuszy, stażystów itp.) tych podmiotów, jak również z firm współpracujących z podmiotem przebywający w trybie ciągłym w podmiocie.

Do szczepienia w szpitalach węzłowych w ETAPIE 1 są uprawnieni:
a. Funkcjonariusze i pracownicy Policji,
b. Ratownicy i pracownicy Państwowej Straży Pożarnej i Druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej,
c. Pozostali pracownicy sektora ochrony zdrowia,
d. Pozostali pracownicy z firm współpracujących z podmiotami z ETAPU 0, tj. tacy którzy nie przebywają w trybie ciągłym w podmiocie.

Ww. podmioty proszę o niezwłoczne przekazywanie list osób uprawnionych i chcących poddać się szczepieniu w pliku "Załącznik nr 1 - Formularz_szczepienia_pracownicy.xlsm" na adres szczepienia@spzoz.krasnik.pl do 28 grudnia 2020 r. do godziny 12:00. Dla każdej z osób wymienionych w ww. tabeli niezbędne jest dołączenie i przesłanie skanu/fotografii oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych "Załącznik nr 2 - Zgoda na przetwarzanie danych.docx". Do szczepienia zostaną zgłoszone dane wyłącznie tych osób, które wyrażą zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Osoby, które nie skorzystają z tej możliwości będą mogły się zaszczepić na zasadach ogólnych w późniejszych terminach.

Osobom wyszczególnionym na przekazanej liście po 23 grudnia 2020 r. zostaną automatycznie wygenerowane e-skierowania na szczepienia COVID-19. Informacja o aktywnym e-skierowaniu będzie dostępna jest dla każdej osoby na jego Internetowym Koncie Pacjenta po 23 grudnia 2020 r. (https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta). Pracownicy Call Center skontaktują się z podmiotami, które zgłosiły osoby do szczepienia w celu ustalenia terminu szczepień.

Indywidualne rejestrowanie i umawianie osób uprawnionych na termin szczepienia będzie prowadzone przez Call Center SP ZOZ w Kraśniku tel. 81 825 13 93. O terminie rozpoczęcia zapisów poinformuję Państwa w terminie późniejszym.

Koordynator ds. szczepień Konrad Domański dostępny jest w dni robocze w godz.: 7:25 - 15:00 pod numerem telefonu 81 825 48 40, email: szczepienia@spzoz.krasnik.pl.

Załącznik 1.
Załącznik 2.


Klauzula RODO

Zgodnie z art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz.Urz.UE.L z 2016 r. Nr 119, str. 1), podajemy następujące informacje:    
● ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH jest:
Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie, reprezentowany przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie danych osobowych przetwarzanych centralnie, z którym mogą się Państwo kontaktować w następujący sposób:
▪ listownie na adres siedziby administratora: 02-528 Warszawa, ul. Rakowiecka 26/30
▪ za pomocą platformy ePUAP: NFZ-Centrala/SkrytkaESP
▪ e-mailem: sekretariat.gpf@nfz.gov.pl
● INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Prezes NFZ wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych do kontaktu z Państwem w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz realizacji praw związanych z przetwarzaniem danych
z którym mogą się Państwo kontaktować w następujący sposób:
▪ listownie na adres siedziby administratora: jw.
▪ za pomocą platformy ePUAP: j.w.
▪ e-mailem: iod@nfz.gov.pl
● CEL I PODSTAWY PRZETWARZANIA
Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu:
1) obsługi, organizacji i realizacji procesu szczepień przeciwko chorobie wywoływanej zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19).
Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych jest w szczególności:
▪ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w tym art. 6 ust. 1 lit a),  
● ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty posiadające upoważnienie do pozyskiwania danych osobowych na postawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Dane osobowe zostaną przekazane Centrum – e-Zdrowia, Ministerstwu Zdrowia w związku z     obsługą, organizacją i realizacją procesu szczepień przeciwko chorobie wywoływanej zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19).Dane mogą zostać przekazane podmiotom, z którymi administrator danych osobowych zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Administrator Danych Osobowych nie zamierza przekazywać Pani\Pana danych osobowych  do państwa trzeciego.
● ŹRÓDŁO  I KATEGORIE DANYCH
Administrator pozyskał Państwa dane osobowe w zakresie: imienia, nazwiska, nr PESEL, nazwy i adresu miejsca zatrudnienia.
● OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Pana/i dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na potrzeby realizacji ustawowych i statutowych zadań Narodowego Funduszu Zdrowia oraz zadań wynikających z ustaw szczególnych, w tym ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach..
● PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
Posiada Pan/i prawo w zakresie przewidzianym przepisami prawa powszechnie obowiązującego: prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetworzenia, prawo do przenoszenia danych (o ile w danych przypadkach przysługuje), prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do usunięcia danych,  prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Od czynności podjętych przez administratora danych osobowych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Każde z w/w żądań zostanie rozpatrzone zgodnie z RODO.
● INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH
Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak odmowa ich podania uniemożliwi Pani/Panu obsługę systemu informatycznego  w ramach organizacji i realizacji procesu szczepień przeciwko chorobie wywoływanej zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19).
● INFORMACJA W ZAKRESIE ZAUTOMATYZOWANEGO PODEJMOWANIA DECYZJI ORAZ PROFILOWANIA      
Pana/Pani dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji jak również profilowania.