SPZOZ Kraśnik

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku

Udzielamy świadczeń medycznych w zakresie lecznictwa stacjonarnego, całodobowej kompleksowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnego lecznictwa specjalistycznego, rehabilitacji ruchowej.

Informacja

Zarejestruj się na szczepienie przez SMS

Możesz zarejestrować się na szczepienie przeciw COVID-19 przez SMS, pod numerem 880 333 333. Instrukcję znajdziesz poniżej.

Jak zarejestrować się poprzez SMS?

Z jednego numeru telefonu możesz zarejestrować tylko trzy osoby.

 1. Wyślij SMS-a o treści SzczepimySie na numer 880 333 333.
 2. Otrzymasz SMS-a zwrotnego, w którym zostaniesz poproszony(a) o numer PESEL.
 3. Wpisz swój numer PESEL i odeślij SMS-a.
 4. Zostaniesz poproszony(a) o twój kod pocztowy. Dzięki temu zaproponujemy ci najbliższy termin szczepienia w miejscu, w którym mieszkasz.
 5. Wpisz kod pocztowy w formacie: 00222 lub 00-222
 6. Otrzymasz informację o:
 • najbliższym możliwym terminie szczepienia,
 • adresie placówki, w której to szczepienie ma być wykonane,
 • a także godzinie szczepienia.
 1. Jeśli akceptujesz termin i miejsce, odpowiedz na tę wiadomość TAK.
 2. Jeżeli odpowiedziałeś(-aś) TAK, otrzymasz wiadomość, że wizyta została umówiona. Dostaniesz SMS z przypomnieniem na dobę przed szczepieniem. W celu zmiany terminu szczepienia zadzwoń pod numer 989.
 3. Jeśli termin i lokalizacja ci nie odpowiada, odpowiedz NIE. PAMIĘTAJ! Brak odpowiedzi w czasie 5 minut przerwie proces rejestracji!
 4. Jeżeli odpowiesz NIE, otrzymasz SMS-a z propozycją nowego terminu, godziny oraz lokalizacji.

UWAGA! Jeżeli się pomylisz i wpiszesz błędny numer PESEL lub kod pocztowy, dostaniesz SMS-a z prośbą o poprawne wprowadzenie danych.

Ważne! Do zapisów na szczepienia przeznaczony jest także numer 664 908 556. Udostępniamy dwa numery, ale każdy z nich prowadzi do jednego systemu. Podczas rejestracji korzystaj zatem tylko z jednego numeru.Przypomnienie o zasadach zapisywania pacjentów onkologicznych w ramach szczepienia grupy 1B.

I Którzy pacjenci onkologiczni znajdują się w grupie 1B:

II Kto ma automatycznie wystawione e-skierowania:

III Które osoby onkologicznie chore nie mają automatycznie wystawionych e-skierowań (e-skierowanie powinien wystawić lekarz prowadzący lub lekarz POZ):

IV Gdzie osoby onkologicznie chore zapisują się na szczepienie:

V Postępowanie w przypadku pacjentów z grupy 1B, którzy mają wystawione skierowanie populacyjne
(dla swojej grupy wiekowej lub zawodowej, bez znacznika informującego o grupie 1B).

Przypomnienie: o kwalifikacji do grupy 1B decyduje nie typ skierowania, a rodzaj choroby przewlekłej i sposób jej leczenia.

Niektóre osoby z grupy 1B mogą mieć wystawione skierowania bez znacznika dla grupy 1B (przykłady: onkologicznie chory nauczyciel poddany chemioterapii; osoba onkologicznie chora z grupy 0; osoba w wieku 69 lat, która jest leczona onkologicznie poza publicznym systemem). Takie osoby są także uprawnione do priorytetowego szczepienia szczepionką Comirnaty / Moderna i powinny być zapisywane na szczepienie w populacyjnych punktach szczepień (lub ośrodkach onkologicznych).

Pacjent powinien przed przyjęciem szczepionki przedstawić punktowi szczepień (lub ośrodkowi onkologicznemu) potwierdzenie przynależności do grupy 1B (np. zaświadczenie od lekarza prowadzącego, dokumentację z historią choroby, kartę DiLO).

VI Instrukcja wystawiania e-skierowania osobom z grupy 1B:

https://www.ezdrowie.gov.pl/portal/home/dla-podmiotow-leczniczych/e-skierowanie).

- procedurę (ICD-9) 99.557 – Szczepienie przeciw COVID-19.

- rozpoznanie (ICD-10) Z25.8 - Potrzeba szczepień przeciwko innym określonym pojedynczym chorobom wirusowym.

VII Przypomnienie zasad zamawiania szczepionek dla grupy 1B (w tym pacjentów onkologicznych)

Zasady zapisów na szczepienia osób z grupy 1B w populacyjnych punktach szczepień:

a)      Zapisano poniżej 10 osób: w takim przypadku punkty nie otrzymają szczepionek dla grupy 1B –konieczne jest jedno z poniższych działań:

- Współpraca z wybranymi szpitalami węzłowymi (węzłowo-populacyjnymi) lub ośrodkami onkologicznymi (w przypadku onkologicznie chorych): należy pobrać od tych podmiotów potrzebną liczbę dawek lub zorganizować tam szczepienie zapisanych pacjentów z listy wewnętrznej.

- Wyszczepienie zapisanych osób, z użyciem wolnych dawek ze szczepień populacyjnych (osoby w wieku 70+).

b)      Zapisano 10-20 osób: w takim przypadku punkty mogą składać zamówienia na dawki do 18 marca, ale nie ma gwarancji ich dostarczenia na tydzień 22-28 marca – zaleca się jedno z poniższych działań:

- Współpraca z wybranymi szpitalami węzłowymi (węzłowo-populacyjnymi) lub ośrodkami onkologicznymi (w przypadku onkologicznie chorych): należy pobrać od tych podmiotów potrzebną liczbę dawek lub zorganizować tam szczepienie zapisanych pacjentów z listy wewnętrznej.

- Wyszczepienie zapisanych osób, z użyciem wolnych dawek ze szczepień populacyjnych (osoby w wieku 70+).

- Grupowanie zapisanych pacjentów z grupy 1B, tak aby uzyskać w jednym tygodniu wystarczającą liczbę pacjentów do zamówienia szczepionek (na wybrany tydzień po 28 marca).


W okresie od 08.03 do 21.03 wznowione zostają szczepienia Grupy 0 pierwszą dawką. Szczepienie mogą być wykonywane tylko i wyłącznie produktem firmy Astra Zeneca.
Nie ma możliwości używania do tego celu produktów firmy Pfizer lub Moderna. Druga dawka powinna być podana po okresie 10-12 tygodni od pierwszego zaszczepienia. Ograniczenie wiekowe18-69 lat. Szczepienia mogą być realizowane tylko dla pacjentów posiadających e-skierowania.


Uprzejmie informujemy, że zgodnie z wytycznymi Lubelskiego Oddziału NFZ szczepienia nauczycieli będą trwały do dnia 07.03.2021. Wszystkie osoby, które zapisały się na szczepienie w SP ZOZ w Kraśniku po tym terminie będą mogły się zaszczepić w Szpitalu w Janowie Lubelskim. Lista nauczycieli, którzy zapisali się na szczepienie zostanie przekazana do tego szpitala.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku będzie szczepił pracowników oświaty niezwłocznie po zakończeniu szczepienia pracowników ochrony zdrowia. Rozpoczęcie szczepień planowane jest na dzień 19 lutego 2021. osoby zgłoszone przez Dyrektorów placówek będą się zapisywały na sczepienie przez Call Center pod nr telefonu 81 825 13 93 od dnia 11.02.2021 r.


Uprzejmie informuję, że SP ZOZ w Kraśniku jest wyznaczony jako szpital węzłowy na terenie powiatu kraśnickiego. W SP ZOZ w Kraśniku będą wykonywane szczepienia wyłącznie pracowników sektora ochrony zdrowia oraz innych grup priorytetowych jak nauczyciele. SP ZOZ w Kraśniku nie prowadzi szczepień populacyjnych, które są wykonywane przez otwarte punkty szczepień w placówkach POZ i innych placówkach wpisanych na listę Wojewody Lubelskiego.


Kto może się zaszczepić?

W pierwszej grupie szczepionkę będą mogli przyjąć:

opiekunowie w żłobkach, klubach dziecięcych, dzienni opiekunowie, a także pracownicy placówek pieczy zastępczej,
nauczyciele wychowania przedszkolnego,
osoby zatrudnione na stanowisku pomoc nauczyciela,
osoby zatrudnione na stanowisku pomoc wychowawcy,
nauczyciele klas I-III szkół podstawowych (w tym wychowawcy świetlic, nauczyciele bibliotekarze, specjaliści z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej),
nauczyciele szkół i placówek specjalnych,
nauczyciele i instruktorzy praktycznej nauki zawodu,
pracownicy pedagogiczni poradni psychologiczno-pedagogicznych,
kadra kierownicza pedagogiczna wymienionych szkół i placówek.

W razie wątpliwości odnośnie osób uprawnionych do szczepień nauczycieli załączamy poniżej link z najczęściej zadawanymi pytaniami na ten temat

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/qa-szczepienia-nauczycieli

Koordynator ds. szczepień Konrad Domański dostępny jest w dni robocze w godz.: 7:25 - 15:00 pod numerem telefonu 81 825 48 40, email: szczepienia@spzoz.krasnik.pl.Załącznik 2

Klauzula RODO

Zgodnie z art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz.Urz.UE.L z 2016 r. Nr 119, str. 1), podajemy następujące informacje:    
● ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH jest:
Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie, reprezentowany przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie danych osobowych przetwarzanych centralnie, z którym mogą się Państwo kontaktować w następujący sposób:
▪ listownie na adres siedziby administratora: 02-528 Warszawa, ul. Rakowiecka 26/30
▪ za pomocą platformy ePUAP: NFZ-Centrala/SkrytkaESP
▪ e-mailem: sekretariat.gpf@nfz.gov.pl
● INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Prezes NFZ wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych do kontaktu z Państwem w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz realizacji praw związanych z przetwarzaniem danych
z którym mogą się Państwo kontaktować w następujący sposób:
▪ listownie na adres siedziby administratora: jw.
▪ za pomocą platformy ePUAP: j.w.
▪ e-mailem: iod@nfz.gov.pl
● CEL I PODSTAWY PRZETWARZANIA
Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu:
1) obsługi, organizacji i realizacji procesu szczepień przeciwko chorobie wywoływanej zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19).
Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych jest w szczególności:
▪ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w tym art. 6 ust. 1 lit a),  
● ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty posiadające upoważnienie do pozyskiwania danych osobowych na postawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Dane osobowe zostaną przekazane Centrum – e-Zdrowia, Ministerstwu Zdrowia w związku z     obsługą, organizacją i realizacją procesu szczepień przeciwko chorobie wywoływanej zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19).Dane mogą zostać przekazane podmiotom, z którymi administrator danych osobowych zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Administrator Danych Osobowych nie zamierza przekazywać Pani\Pana danych osobowych  do państwa trzeciego.
● ŹRÓDŁO  I KATEGORIE DANYCH
Administrator pozyskał Państwa dane osobowe w zakresie: imienia, nazwiska, nr PESEL, nazwy i adresu miejsca zatrudnienia.
● OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Pana/i dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na potrzeby realizacji ustawowych i statutowych zadań Narodowego Funduszu Zdrowia oraz zadań wynikających z ustaw szczególnych, w tym ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach..
● PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
Posiada Pan/i prawo w zakresie przewidzianym przepisami prawa powszechnie obowiązującego: prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetworzenia, prawo do przenoszenia danych (o ile w danych przypadkach przysługuje), prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do usunięcia danych,  prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Od czynności podjętych przez administratora danych osobowych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Każde z w/w żądań zostanie rozpatrzone zgodnie z RODO.
● INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH
Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak odmowa ich podania uniemożliwi Pani/Panu obsługę systemu informatycznego  w ramach organizacji i realizacji procesu szczepień przeciwko chorobie wywoływanej zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19).
● INFORMACJA W ZAKRESIE ZAUTOMATYZOWANEGO PODEJMOWANIA DECYZJI ORAZ PROFILOWANIA      
Pana/Pani dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji jak również profilowania.