Internet

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 64/2021

pobierz

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SIECI ROZLEGŁEJ

 

§ 1.

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin usługi bezprzewodowego dostępu do Internetu – WiFi, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady korzystania z usługi dostępu do Internetu.
 2. Z usługi może korzystać każda osoba fizyczna (pacjent, pracownik Szpitala w Kraśniku przebywająca aktualnie na terenie Szpitala w Kraśniku., zwana dalej „Użytkownikiem”.
 3. Użytkownik może uzyskać dostęp do sieci rozległej (Internetu) z wykorzystaniem własnego urządzenia wyposażonego w kartę sieci bezprzewodowej WiFi.
 4. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej SP ZOZ w Kraśniku, http://www.krasnik.ploraz na poszczególnych oddziałach.
 5. Ze względów bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych, sieć do której Użytkownik uzyskuje dostęp jest wyizolowaną i niezależną siecią bezprzewodową, przez którą nie są przesyłane żadne dane medyczne.
 • 2

Obowiązki Szpitala w Kraśniku

 1. W ramach udostępnionej Usługi, Szpital w Kraśniku. dołoży wszelkich starań, aby realizować usługę na najwyższym poziomie.
 2. Szpital w Kraśniku zastrzega sobie możliwość przerw w działaniu sieci rozległej ze względu na prace konserwacyjne i inne zdarzenia losowe.
 3. Dostęp do Internetu nie ma charakteru komercyjnego.
 4. Ze względów bezpieczeństwa i wydajności sieci nie jest gwarantowana dostępność do wszystkich usług sieciowych.
 • 3

Obowiązki Użytkownika

 1. Aby nawiązać połączenie należy dysponować urządzeniem wyposażonym w prawidłowo działający bezprzewodowy interfejs sieciowy WiFi.
 2. W urządzeniu należy włączyć interfejs i wykryć dostępne sieci. Następnie należy wybrać sieć o nazwie (SSID) "przykładowa_nazwa" i wpisać hasło dostępowe (dane dostępowe umieszczone są na tablicy informacyjnej oddziałów lub obok urządzenia dostępowego
 3. Użytkownik korzystając z usługi zobowiązuje się do:
 • przestrzegania obowiązujących przepisów prawa,
 • nie rozpowszechniania nielegalnych treści,
 • przestrzegania ogólnie przyjętych zasad korzystania z sieci Internet,
 • stosowania się do innych zaleceń Szpitala w Kraśniku

 

 1. Użytkownik zobowiązuje się do nie wykonywania żadnych czynności mogących wpłynąć niekorzystnie na działanie urządzeń dostępowych lub urządzeń innych użytkowników.
 • 4

Zastrzeżenia - Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Szpital w Kraśniku. nie odpowiada za żadne dane przekazywane lub gromadzone przez Użytkownika.
 2. Szpital w Kraśniku zastrzega sobie prawo do wprowadzania ograniczeń w zakresie możliwości korzystania z usługi, wynikających z ochrony pracy sieci, a w szczególności ograniczeń dotyczących dostępu do poszczególnych usług internetowych lub maksymalnej ilości transmitowanych danych.
 3. Szpital w Kraśniku nie odpowiada za żadne szkody jakie może ponieść Użytkownik w związku z korzystaniem z usługi, a w szczególności za:
 • utratę danych lub zniszczenie oprogramowania Użytkownika,
 • ujawnienie danych Użytkownika,
 • opóźnienia w otrzymywaniu lub przesyłaniu danych spowodowane brakiem transmisji, nieprawidłową transmisją, opóźnieniami lub przerwami w dostępie.
 • 5

Postanowienia końcowe

 1. Korzystanie z punktów dostępowych sieci WiFi będzie się odbywało na wyłączne ryzyko i odpowiedzialność Użytkownika.
 2. Szpital w Kraśniku. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.
 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się ogólnie obowiązujące przepisy prawa.