Konkurs ofert 01.02.2024 r.

Kraśnik, dnia 1 lutego 2024 r.


Dyrektor 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kraśniku 
ul. Chopina 13, 23-200 Kraśnik
działając w oparciu o art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(Dz. U. z 2023 r. poz. 991 z późn.zm.)

o g ł a s z a   k o n k u r s   o f e r t
na udzielanie świadczeń zdrowotnych 
w rodzaju:

    1. Leczenie szpitalne:
świadczenia w Oddziale Chirurgii Ogólnej z  pododdziałem Chirurgii Endoskopowej;
    2. Podstawowa opieka zdrowotna w zakresie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej.

I. Czas trwania umowy: 01.03.2024 r. do 31.12.2026 r.
II. Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych: 01.03.2024 r.
III. Data ogłoszenia konkursu: 01.02.2024 r.
IV. Pozostałe informacje: 
1) Szczegółowe warunki konkursu zawierające formularze ofert i projekty umów dostępne są na stronie internetowej:  www.spzoz.krasnik.pl   oraz w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kraśniku (dalej, jako: Udzielający Zamówienia) - ul. Chopina 13, 23-200 Kraśnik,  pok. 11,  w godz. 7.25 – 14.25  tel. 81 825-13-77. 
2) Oferty należy przesłać lub złożyć w zamkniętych kopertach w formie pisemnej na formularzu ofert do dnia 15.02.2024 r. do godz. 10.30, w Sekretariacie Udzielającego Zamówienia, ul. Chopina 13, 23-200 Kraśnik, pok.100.
3) Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Udzielającego Zamówienia przy ul. Chopina 13, 23-200 Kraśnik, w dniu 15.02.2024 o godz. 11.00,  w Sali Konferencyjnej.       
4) Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.    
5) Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu: do 14 dni od upływu terminu składania ofert. W szczególnych przypadkach Udzielający Zamówienia może przesunąć termin rozstrzygnięcia konkursu ofert.    
6) Rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej www.spzoz.krasnik.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego Zamówienia.    
7) Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bądź unieważnienia konkursu w całości lub w części na dane świadczenie zdrowotne na każdym etapie postępowania oraz do przesunięcia terminu składania ofert.    

Załączniki:
1.Ogłoszenie
2.Szczegółowe warunki
3.Wzór umowy NiŚOZ
4.Wzór umowy Oddział Chir.Ogólnej
5.Formularz oferty NiŚOZ
6.Formularz oferty Oddział Chir.Ogólnej z Pod. 

Ogłoszenie o rozstrzygnięcie konkursu