Konkurs ofert 07.02.2024 r.

Kraśnik, dnia 07 lutego 2024 r.


Dyrektor 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kraśniku 
ul. Chopina 13, 23-200 Kraśnik
działając w oparciu o art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(Dz. U. z 2023 r. poz. 991 z późn.zm.)

o g ł a s z a   k o n k u r s   o f e r t
na udzielanie świadczeń zdrowotnych 
w rodzaju:

    1. Leczenie szpitalne świadczenia w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
    2. Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna w zakresie wykonywania opisu badań tomografii komputerowej

I. Czas trwania umowy: 01.03.2024 r. do 31.12.2026 r.
II. Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych: 01.03.2024 r.
III. Data ogłoszenia konkursu: 07.02.2024 r.
IV. Pozostałe informacje: 

1) Szczegółowe warunki konkursu zawierające formularze ofert i projekty umów dostępne są na stronie internetowej:  www.spzoz.krasnik.pl   oraz w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kraśniku (dalej, jako: Udzielający Zamówienia) - ul. Chopina 13, 23-200 Kraśnik,  pok. 11, w godz. 7.25 – 14.25  tel. 81 825-13-77. 
2) Oferty należy przesłać lub złożyć w zamkniętych kopertach w formie pisemnej na formularzu ofert do dnia 21.02.2024 r. do godz. 10.30, w Sekretariacie Udzielającego Zamówienia, ul. Chopina 13, 23-200 Kraśnik, pok.100.
3) Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Udzielającego Zamówienia przy ul. Chopina 13, 23-200 Kraśnik, w dniu 21.02.2024 o godz. 11.00,  w Sali Konferencyjnej.       
4) Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.    
5) Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu: do 14 dni od upływu terminu składania ofert. W szczególnych przypadkach Udzielający Zamówienia może przesunąć termin rozstrzygnięcia konkursu ofert.    
6) Rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej   www.spzoz.krasnik.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego Zamówienia.    
7) Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bądź unieważnienia konkursu w całości lub w części na dane świadczenie zdrowotne na każdym etapie postępowania oraz do przesunięcia terminu składania ofert.


Załączniki:
1.Ogłoszenie
2.Szczegółowe warunki
3.Wzór umowy opis badań TK (podmiot leczniczy)
4.Wzór umowy opis badań TK (praktyka lek.)
5.Wzór umowy SOR (podmiot leczniczy)
6.Wzór umowy SOR (praktyka lek.)
7.Formularz oferty opis TK
8.Formularz oferty SOR
9.Zał.Nr 1 do umowy SOR (podmiot leczniczy)
10.Zał.Nr 1 do umowy TK (podmiot leczniczy)
11.Zał.Nr 2 do umowy SOR (podmiot leczniczy)
12.Zał.Nr 2 do umowy TK (podmiot leczniczy)
13.Zał.Nr 3 do umowy SOR (podmiot leczniczy)
14.Zał.Nr 3 do umowy TK (podmiot leczniczy)
15.Zał.Nr 4 do umowy TK (podmiot leczniczy)

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert