Konkurs ofert 15.12.2023 r.

Kraśnik, dnia 15 grudnia 2023 r.


Dyrektor 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kraśniku 
ul. Chopina 13, 23-200 Kraśnik
działając w oparciu o art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(Dz. U. z 2023 r. poz. 991 z późn.zm.)

o g ł a s z a   k o n k u r s   o f e r t
na udzielanie świadczeń zdrowotnych 
w rodzaju:

    1. Leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne świadczenia w:
       1) Oddziale Neonatologicznym z pododdziałem Pediatrii, 
       2) Oddziale Ginekologiczno-Położniczym, 
       3) Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
    2. Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna.

I. Czas trwania umowy: 1.01.2024 r. do 31.12.2026 r.
II. Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych: 1.01.2024 r.
III. Data ogłoszenia konkursu: 15.12.2023 r.
IV. Pozostałe informacje: 
1) Szczegółowe warunki konkursu zawierające formularze ofert i projekty umów dostępne są na stronie internetowej:  www.spzoz.krasnik.pl   oraz w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kraśniku (dalej, jako: Udzielający Zamówienia) - ul. Chopina 13, 23-200 Kraśnik,  pok. 11, w godz. 7.25 – 14.25  tel. 81 825-13-77. 
2) Oferty należy przesłać lub złożyć w zamkniętych kopertach w formie pisemnej na formularzu ofert do dnia 29.12.2023 r. do godz. 9.30, w Sekretariacie Udzielającego Zamówienia, ul. Chopina 13, 23-200 Kraśnik, pok.100.
3) Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Udzielającego Zamówienia przy ul. Chopina 13, 23-200 Kraśnik, w dniu 29.12.2023 r. o godz. 10.00,  w Sali Konferencyjnej.       
4) Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.    
5) Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu: do 14 dni od upływu terminu składania ofert. W szczególnych przypadkach Udzielający Zamówienia może przesunąć termin rozstrzygnięcia konkursu ofert.    
6) Rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej  www.spzoz.krasnik.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego Zamówienia.    
7) Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bądź unieważnienia konkursu w całości  lub w części na dane świadczenie zdrowotne na każdym etapie postępowania oraz do przesunięcia terminu składania ofert.    

Załączniki:
1.Ogłoszenie
2.Szczegółowe warunki 
3.Wzór umowy AOS Por. Chir.(podmiot leczniczy)
4.Wzór umowy AOS Por. Chir.(praktyka lek.)
5.Wzór umowy AOS Por. Kard.(podmiot leczniczy)
6.Wzór umowy AOS Por. Kard.(praktyka lek.)
7.Wzór umowy AOS Prac.End. (podmiot leczniczy)
8.Wzór umowy AOS Prac.End. (praktyka lek.)
9.Wzór umowy AOS USG Doppler (podmiot leczniczy)
10.Wzór umowy AOS USG Doppler (praktyka lek.)
11.Wzór umowy Oddz.Gin.-Poł (praktyka lek)
12.Wzór umowy Oddz.Gin.Poł. (podmiot leczniczy)
13.Wzór umowy Oddział (podmiot leczniczy)
14.Wzór umowy Oddział (praktyka lek.)
15.Wzór umowy SOR (podmiot leczniczy)
16.Wzór umowy SOR (praktyka lek.)
17.Zał.Nr 1 do umowy AOS (podmiot leczniczy)
18.Zał.Nr 1 do umowy Oddział (podmiot leczniczy)
19.Zał.Nr 1 do umowy Oddział Gin.Poł.(podmiot leczniczy)
20.Zał.Nr 2 do umowy AOS (podmiot leczniczy)
21.Zał.Nr 2 do umowy Oddział (podmiot leczniczy)
22.Zał.Nr 2 do umowy Oddział Gin-Poł.(podmiot leczniczy)
23.Zał.Nr 3 do umowy AOS (podmiot leczniczy)
24.Zał.Nr 3 do umowy Oddział (podmiot leczniczy)
25.Zał.Nr 3 do umowy Oddział Gin-Poł.(podmiot leczniczy)
26.Zał.Nr 4 do umowy AOS (podmiot leczniczy)
27.Formularz oferty AOS 
28.Formularz oferty Oddział Gin.Poł.
29.Formularz oferty Oddział
30.Formularz oferty Pracownia Endoskopii
31.Formularz oferty SOR
32.Formularz oferty USG Doppler Pracownia SPZOZ 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert