Konkurs ofert 16.02.2024 r.

Kraśnik, dnia 16 lutego 2024 r.

 

 

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kraśniku

ul. Chopina 13, 23-200 Kraśnik

działając w oparciu o art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(Dz. U. z 2023 r. poz. 991 z późn.zm.)

 

o g ł a s z a  k o n k u r s  o f e r t

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w rodzaju:Leczenie szpitalne świadczenia w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kraśniku w zakresie wykonywania zabiegów operacyjnych z katalogu grup o charakterze zabiegowym tj. „Choroby żeńskiego układu rozrodczego” oraz „Położnictwo i opieka nad noworodkami”

I. Czas trwania umowy: 01.03.2024 r. do 31.12.2024 r.

II. Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych: 01.03.2024 r.

III. Data ogłoszenia konkursu: 16.02.2024 r.

IV. Pozostałe informacje:

1) Szczegółowe warunki konkursu zawierające formularze ofert i projekty umów dostępne są na stronie internetowej: www.spzoz.krasnik.pl oraz w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kraśniku (dalej, jako: Udzielający Zamówienia) - ul. Chopina 13, 23-200 Kraśnik, pok. 11, w godz. 7.25 – 14.25 tel. 81 825-13-77.

2) Oferty należy przesłać lub złożyć w zamkniętych kopertach w formie pisemnej na formularzu ofert do dnia 26.02.2024 r. do godz. 10.30, w Sekretariacie Udzielającego Zamówienia, ul. Chopina 13, 23-200 Kraśnik, pok.100.

3) Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Udzielającego Zamówienia przy ul. Chopina 13, 23-200 Kraśnik, w dniu 26.02.2024 o godz. 11.00, w Sali Konferencyjnej.
4) Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.
5) Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu: do 14 dni od upływu terminu składania ofert. W szczególnych przypadkach Udzielający Zamówienia może przesunąć termin rozstrzygnięcia konkursu ofert.
6) Rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej www.spzoz.krasnik.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego Zamówienia.
7) Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bądź unieważnienia konkursu w całości lub w części na dane świadczenie zdrowotne na każdym etapie postępowania oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

Załączniki:

1. Ogłoszenie

2. Szczegółowe warunki

3. Wzór umowy

4. Formularz oferty

Wyniki konkursu ofert