Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Kraśnik, dnia 01 sierpnia 2023 r.

 


Dyrektor 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kraśniku 
ul. Chopina 13, 23-200 Kraśnik
działając w oparciu o art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(Dz. U. z 2023 r. poz. 991 z późn.zm.)


o g ł a s z a   k o n k u r s   o f e r t
na udzielanie świadczeń zdrowotnych
w rodzaju:

    1. Leczenie szpitalne - świadczenia w Oddziałach:
Kardiologii, OAiIT, Ginekologiczno-Położniczym, Szpitalnym Oddziale Ratunkowym;
    2. POZ w zakresie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej.


Szczegółowe warunki konkursu zawierające formularze ofert i projekty umów dostępne są na stronie internetowej www.spzoz.krasnik.pl oraz w siedzibie Udzielającego Zamówienia pok. 11, w godz. 7.25 – 14.25  tel. 81 825-13-77
Oferty należy przesłać lub złożyć w zamkniętych kopertach w formie pisemnej na formularzu ofert do dnia 16.08.2023 r. do godz. 10.30, w Sekretariacie SPZOZ w Kraśniku, ul. Chopina 13, pok.100

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Udzielającego Zamówienia w dniu 16.08.2023 r. o godz. 11.00, ul. Chopina 13 w Sali Konferencyjnej.   
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 14 dni od upływu terminu składania ofert. W szczególnych przypadkach Udzielający Zamówienia może przesunąć termin rozstrzygnięcia konkursu ofert.
Rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej www.spzoz.krasnik.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie SPZOZ w Kraśniku.
Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bądź unieważnienia konkursu w całości lub w części na dane świadczenie zdrowotne na każdym etapie postępowania oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

Do konkursu ofert stosuje się odpowiednio art. 140, art.141, art. 146 ust. 1, art. 147, 148 ust.1 , art. 149, art.150, art. 151 ust.1-2 i 4-6, art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561 z późn.zm.).

Załączniki:
1.Projekt umowy - NiŚOZ POZ - dla Podmiotu
2.Projekt umowy - OAiIT - w ramach normalnej ordynacji
3.Projekt umowy - Oddział OAiT
4.Projekt umowy - SOR
5.Projekt umowy- NiŚOZ POZ
6.Projekt umowy - Oddział
7.Formularze Ofert - NiŚOZ
8.Formularze Ofert - Oddziały Szpitalne
9.Formularze Ofert - SOR
10.Szczegółowe informacje
11.Ogłoszenie

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu 18.08.2023