Konkurs ofert 30.11.2023 r.

Kraśnik, dnia 30 listopada 2023 r.

Dyrektor 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kraśniku 
ul. Chopina 13, 23-200 Kraśnik
działając w oparciu o art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(Dz. U. z 2023 r. poz. 991 z późn.zm.)

o g ł a s z a   k o n k u r s   o f e r t
na udzielanie świadczeń zdrowotnych 
w rodzaju:

    1. Leczenie szpitalne świadczenia w:
    1) Oddziale Kardiologii,  
    2) Oddziale Ginekologiczno-Położniczym, 
    3) Oddziale Neonatologicznym z pododdziałem Pediatrii, 
    4) Oddziale Chorób Wewnętrznych, 
    5) Oddziale Chirurgii Ogólnej z  pododdziałem Chirurgii Endoskopowej, 
    6) Oddziale Ortopedyczno – Urazowym, 
    7) Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, 
    8) Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
    9) Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym;  
    2. Podstawowa opieka zdrowotna w zakresie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej;
    3. Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna.
I. Czas trwania umowy: 1.01.2024 r. do 31.12.2026 r.
II. Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych: 1.01.2024 r.
III. Data ogłoszenia konkursu: 30.11.2023 r.
IV. Pozostałe informacje: 
1) Szczegółowe warunki konkursu zawierające formularze ofert i projekty umów dostępne są na stronie internetowej:  www.spzoz.krasnik.pl oraz w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kraśniku (dalej, jako: Udzielający Zamówienia) - ul. Chopina 13, 23-200 Kraśnik,  pok. 11, w godz. 7.25 – 14.25  tel. 81 825-13-77. 
2) Oferty należy przesłać lub złożyć w zamkniętych kopertach w formie pisemnej na formularzu ofert do dnia 14.12.2023 r. do godz. 10.30, w Sekretariacie SPZOZ w Kraśniku Udzielającego Zamówienia, ul. Chopina 13, 23-200 Kraśnik, pok.100.
3) Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Udzielającego Zamówienia przy ul. Chopina 13, 23-200 Kraśnik, w dniu 14.12.2023 r. o godz. 11.00,  Sali Konferencyjnej.       
4) Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.    
5) Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu: do 14 dni od upływu terminu składania ofert. W szczególnych przypadkach Udzielający Zamówienia może przesunąć termin rozstrzygnięcia konkursu ofert.    
6) Rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej www.spzoz.krasnik.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego Zamówienia.    
7) Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bądź unieważnienia konkursu w całości lub w części na dane świadczenie zdrowotne na każdym etapie postępowania oraz do przesunięcia terminu składania ofert.    

Załączniki:
1.Ogłoszenie
2.Szczegółowe warunki
3.Wzór umowy AOS
4.Wzór umowy NiŚOZ
5.Wzór umowy OAiIT
6.Wzór umowy Oddz. - Pielęgniarka
7.Wzór umowy Oddział Chir.Ogólnej
8.Wzór umowy Oddział Ginek.-Położn.
9.Wzór umowy Oddział
10.Wzór umowy Pracownia Endoskopii
11.Wzór umowy Pracownia USG Oferenta
12.Wzór umowy Pracownia USG SPZOZ w Kraśniku
13.Wzór umowy SOR
14.Wzór umowy ZPO
15.Formularz oferty AOS
16.Formularz oferty NiŚOZ
17.Formularz oferty OAiIT
18.Formularz oferty Oddział - Pielęgniarka
19.Formularz oferty Oddział Chir.Ogólnej z Pod.
20.Formularz oferty Oddział Gin.Poł.
21.Formularz oferty Oddział
22.Formularz oferty Pracownia Endoskopii
23.Formularz oferty SOR
24.Formularz oferty USG Gabinet Oferenta
25.Formularz oferty USG Pracownia SPZOZ
26.Formularz oferty ZPO


Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofet