+81 825 13 93

rejestracja

+81 825 13 66

sekretariat

ul. Chopina 13

23-200 Kraśnik

poczta@spzoz.krasnik.pl
Image

RODO

UWAGA PACJENCI!

Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w celu zapewnienia opieki zdrowotnej jest:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku

ul. Chopina 13, 23-200 Kraśnik REGON 431181344 NIP 7151590090

tel. 81 8251366, fax 81 8843209


1. Administrator powołał Inspektora Danych Osobowych - Pana Konrada Domańskiego na osobę nadzorującą przestrzeganie zasad ochrony danych - kontakt: 23-200 Kraśnik ul. Chopina 13, tel 825 48 02 e-mail: iod@spzoz.krasnik.pl

2. Przetwarzanie przedmiotowych danych jest niezbędne dla celów opieki, leczenia i profilaktyki zdrowotnej, medycyny pracy. Pozyskanie ich jest wymogiem ustawowym zgodnie z art. 25 ust 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017r., poz. 1318,1524). Dane te zaliczają się do szczególnych kategorii danych osobowych.

CELEM WSZCZĘCIA PROCEDURY UTWORZENIA I PROWADZENIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ NIEZBĘDNE JEST PODANIE CO NAJMNIEJ nw. DANYCH:

1) nazwisko i imiona,

2) oznaczenie płci

3) nr PESEL,

4) data urodzenia,

5) adres miejsca zamieszkania,

6) w przypadku noworodka nr PESEL matki,

7) w przypadku osób, które nie mają nadanego nr PESEL – rodzaj i nr dokumentu potwierdzającego tożsamość.

8) w przypadku gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona, bez kontaktu logicznego nazwisko i imię przedstawiciela ustawowego oraz adres jego zamieszkania.

KONSEKWENCJĄ ODMOWY PODANIA ww. DANYCH BĘDZIE BRAK MOŻLIWOŚCI PODJĘCIA CZYNNOŚCI OPISANYCH w PKT. 2 JAK WYŻEJ.

3. Dane osobowe zawarte w dokumentacji medycznej będą przetwarzane zgodnie z wymogami art. 29 ust. 1 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 1318), tj. przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:

a. dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon,

b. dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu,

c. zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie,

d. skierowań na badania lub zleceń lekarza, które będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza, a przypadkach, gdy świadczenie nie zostało udzielone z powodu nie zgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie - przez okres 2 lat, chyba że pacjent odebrał skierowanie,

e. dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która będzie przechowywana przez okres 22 lat.

4. Przedmiotowe dane osobowe, nie będą udostępniane osobom nieupoważnionym zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta – podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej przez pacjenta. Dokumentacja medyczna może zostać udostępniona również podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych, a także w przypadkach wyraźnie przewidzianych aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

5. Osoba, które dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora dostępu do nich, żądania ich sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia danych.

6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, iż przetwarzanie przedmiotowych danych osobowych narusza obowiązujące przepisy w tym zakresie.


KLAUZULA INFORMACYJNA pacjent

KLAUZULA INFORMACYJNA pracownik

KLAUZULA INFORMACYJNA rekrutacja

KLAUZULA INFORMACYJNA monitoring

KLAUZULA INFORMACYJNA studenci

KLAUZULA INFORMACYJNA dla TOPSOR - LPR

Regulamin monitoringu


SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KRAŚNIKU

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KRAŚNIKU

Ul. Chopina 13, 23-200 Kraśnik
Al. Niepodległości 25, 23-204 Kraśnik

DANE REJESTROWE

NIP: 7151590090

REGON: 431181344

Nr rachunku bankowego: 26 1240 2395 1111 0000 3327 8878

Numer KRS: 0000026278

DANE KONTAKTOWE
+81 825 13 93

rejestracja

+81 825 13 66

sekretariat

WAŻNE INFORMACJE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Image
LICZBA ODWIEDZIN

050101

Polish English French German