+81 825 13 93

rejestracja

+81 825 13 66

sekretariat

ul. Chopina 13

23-200 Kraśnik

poczta@spzoz.krasnik.pl
Image

Fundusze Europejskie

Image

Projekty dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020


 1. Dobudowa pawilonu do budynku szpitala w SPZOZ w Kraśniku w celu poprawy dostępności i jakości świadczonych usług, zabezpieczenia świadczeń na oddziałach ginekologicznym, położniczym i neonatologicznym oraz reorganizacji funkcjonowania szpitala.

 2. Poprawa funkcjonowania przychodni specjalistycznej oraz podniesienie efektywności udzielanych świadczeń zdrowotnych w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w SPZOZ w Kraśniku

 3. Optymalizacja usług medycznych SPZOZ w Kraśniku poprzez przebudowę i modernizację pomieszczeń oraz zakup sprzętu medycznego

 4. e-Szpital - rozbudowa infrastruktury i systemów informatycznych w SPZOZ w Kraśniku

 5. Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19

Dofinansowanie projektu: 249 225,08 zł

Tytuł Projektu: Dobudowa pawilonu do budynku szpitala w SPZOZ w Kraśniku w celu poprawy dostępności i jakości świadczonych usług, zabezpieczenia świadczeń na oddziałach ginekologicznym, położniczym i neonatologicznym oraz reorganizacji funkcjonowania szpitala.

Okres realizacji Projektu: 01.01.2021 r. - 30.04.2023 r.

Całkowity koszt: 34 649 472,85 zł,

Dofinansowanie: 34 302 978,12zł.

Program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś 13 – Infrastruktura społeczna

Działanie 13.1 : Infrastruktura ochrony zdrowia


Cele projektu:

Poprawa dostępności i jakości świadczeń medycznych realizowanych w szpitalu, oraz zabezpieczenie świadczeń na oddziałach ginekologicznym, położniczym i neonatologicznym mieszkańcom powiatu kraśnickiego i powiatów ościennych to główny cel projektu.Centralizacja usług wynikająca z realizacji projektu wpłynie na poprawę efektywności kosztowej i racjonalne wykorzystanie potencjału technicznego i ludzkiego szpitala. Ponadto, realizacja inwestycji w podwyższonym standardzie sanitarnym umożliwi utworzenie -ośrodka zapewniającego hospitalizację na oddziale ginekologii, położnictwa i neonatologii kobiet i noworodków w okresie epidemii. Zwiększy to bezpieczeństwo epidemiologicznego i zapewnienie ciągłości realizacji świadczeń.


Planowane efekty:

Przedmiotowa inwestycja obejmuje dobudowę budynku 3 kondygnacyjnego – niski parter, parter i I piętro, połączonego z budynkiem głównym szpitala łącznikiem na poziomie niskiego parteru. Realizacja inwestycji pozwoli na centralizację prowadzonych usług medycznych, racjonalizację wykorzystania potencjału technicznego i poprawę efektywności kosztowej świadczonych usług.

W ramach realizowanego projektu zostanie również zakupiony niezbędny sprzęt medyczny i wyposażenie niezbędne do realizacji świadczeń medycznych.


Szczegółowy opis zakresu inwestycji:

Na poziomie niskiego parteru zlokalizowane zostaną pomieszczenia techniczne i pomocnicze (m.in. węzeł cieplny, agregaty wentylacji, maszynownia próżni, szatnie dla pracowników, szatnia dla pacjentów – depozyt ubrań, pracownia tomografii komputerowej).

Odpowiednie zorganizowanie tych pomieszczeń zwiększy bezpieczeństwo sanitarne pracowników i zminimalizuje możliwość rozprzestrzeniania patogenów przez personel i osoby z najbliższego otoczenia pracowników m.in. poprzez reorganizację ciągów komunikacyjnych i podniesienie standardu epidemiologicznego.

Na kondygnacji parteru dobudowanego pawilonu zlokalizowane zostanie nowe, główne wejście do szpitala. W bezpośrednim sąsiedztwie wejścia znajdował się będzie łącznik do budynku głównego i połączenie z budynkiem głównym bezpośrednio w miejscu istniejących pionowych ciągów komunikacyjnych – windy i klatka schodowa na wyższe kondygnacje do wszystkich oddziałów szpitalnych.

Na parterze budynku, przy nowym wejściu zostanie utworzona izba przyjęć ogólna, izba przyjęć dziecięca oraz izba przyjęć dla oddziału ginekologii i położnictwa. Biorąc pod uwagę obecną sytuację epidemiologiczną oraz obserwowane w wielu szpitalach problemy związane z funkcjonowaniem w takich warunkach, w projektowanej izbie przyjęć zostaną wydzielone miejsca do izolacji pacjentów co zabezpieczy pozostałych pacjentów i personel przed niekontrolowanym zakażeniem

W pozostałej części kondygnacji zlokalizowany zostanie oddział ginekologiczny. W ramach oddziału wydzielone zostaną pokoje łóżkowe z węzłami sanitarnymi do izolacji pacjentek. Pomieszczenia zostaną wyposażone w odpowiednią instalację wentylacyjną, a wejście do tej strefy zostanie oddzielone śluzami.


Pomieszczenia zlokalizowane na parterze:

 • Izba przyjęć ogólna;

 • Izba przyjęć dla dzieci;

 • Izba przyjęć do oddziału ginekologii i położnictwa;

 • Pomieszczenia do izolacji pacjentów – oddzielenie dla pacjentów zakaźnych;

 • Oddział ginekologiczny – 10 łóżkowy oddział oraz 2 izolatki ze śluzami do izolacji pacjentów, 2-stanowiskowa sala intensywnego nadzoru. Wszystkie pokoje łóżkowe będą posiadały własne węzły sanitarne;

 • Pomieszczenia na brudną bieliznę – szpital obsługiwany jest przez pralnię zewnętrzną i na terenie budynku konieczne jest zlokalizowanie pomieszczeń przeznaczonych do przygotowania bielizny do wydania do pralni oraz przyjęcia czystej bielizny. Konieczne jest również wydzielenie pomieszczeń do mycia i dezynfekcji pojemników i środków do transportu brudnej bielizny; pomieszczenia magazynowania brudnej i czystej bielizny wraz z pomieszczeniem do mycia i dezynfekcji pojemników i środków transportu bielizny

Na I piętrze nowego pawilonu zlokalizowany zostanie oddział położniczo-noworodkowy. Planowane pomieszczenia zostaną zaprojektowane w sposób umożliwiający hospitalizację pacjentek z chorobami zakaźnymi dające możliwość przyjmowania porodów od takich pacjentek. W oddziale zostaną wydzielone strefy dla pacjentek zakażonych wyposażone w odpowiednią wentylację z wejściem przez śluzę z podciśnieniem umożliwiająca personelowi ubranie się i umycie oraz zabezpieczające przed wydostaniem się powietrza ze strefy do innej części oddziału.


Pomieszczenia oddziału położniczo-noworodkowego – I piętro

 • sale dla pacjentek – 10 łóżek w systemie matka z dzieckiem oraz jednołóżkowa sala do izolacji;

 • dwustanowiskowa sala intensywnego nadzoru;

 • sala do porodów – 2 szt.;

 • obszar do izolacji pacjentów z chorobami zakaźnymi – 2 sale dla pacjentek i sala do porodów;

 • sala operacyjna dla porodów rozwiązywanych cięciem cesarskim, wyposażona w stanowisko resuscytacji noworodka;

 • pomieszczenie przeznaczone dla położnic i noworodka w pierwszych godzinach życia, po porodach powikłanych, w którym zapewnia się możliwość obserwacji bezpośredniej lub przy użyciu kamer wyposażonych w funkcje autostartu, w szczególności możliwość obserwacji twarzy;

 • pokoje dla noworodków obserwowanych, wcześniaków, intensywnej opieki noworodka, posiadające śluzy umywalkowo-fartuchowe oraz pomieszczenia dla noworodków wymagających opieki pośredniej i ciągłej, wyposażone w zespół urządzeń umożliwiających mycie i pielęgnację noworodka;

 • pomieszczenia pomocnicze – pokoje personelu, sanitariaty, magazynki, brudownik, pomieszczenie porządkowe, kuchenka oddziałowa, itp.

Projekt obejmuje również zakup wyposażenia i sprzętu medycznego:

Pracownia TK:

 • tomograf komputerowy

Izba Przyjęć:

 • aparat KTG – 1 szt.

 • Aparat USG – 1 szt.

 • Aparat EKG – 1 szt.

 • Kardiomonitor – 3 szt.

 • Sala pooperacyjna ginekologiczna:

 • Łóżka pooperacyjne – 2 szt.

 • Kardiomonitor – 2 szt.

 • Pompa infuzyjne – 4 szt.

 • Wyposażenie sal porodowych:

 • Łóżka porodowe – 3 szt.

 • Aparat KTG – 2 szt.

 • Pompa infuzyjna – 3 szt.,

 • Kardiomonitor – 3 szt

 • Wyposażenie sali cięć cesarskich:

 • Stół operacyjny – 1 szt.

 • Lampa operacyjna – 1 szt.

 • Aparat do znieczuleń – 1 szt,

 • Kardiomonitor – 1 szt.

 • Pompa infuzyjna – 2 szt.

 • Ssak – 2 szt.

 • Sala pooperacyjna położnicza:

 • Kardiomonitor – 2 szt.

 • Pompa infuzyjna – 2 szt.

 • Sala intensywnego nadzoru noworodków:

 • Respirator noworodkowy – 2 szt.

 • Wyposażenie sal położnic:

 • Łóżko szpitalne wraz z szafkami przyłóżkowymi – 15 szt.

Sprzęt zakupiony w ramach projektu będzie wykorzystywany na potrzeby zmodernizowanych jednostek do realizacji świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków NFZ.


Tytuł Projektu: Poprawa funkcjonowania przychodni specjalistycznej oraz podniesienie efektywności udzielanych świadczeń zdrowotnych w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w SPZOZ w Kraśniku.

Okres realizacji Projektu: 01.01.2016 r. - 31.12.2019 r.

Całkowity koszt: 2 518 367,61zł,

Dofinansowanie: 1 748 303,09zł.

Program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś 13 – Infrastruktura społeczna

Działanie 13.1 : Infrastruktura ochrony zdrowia


Cele projektu:

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności i jakości usług świadczonych przez SPZOZ w Kraśniku. Realizacja projektu obejmuje przebudowę parterowego pawilonu budynku przychodni specjalistycznej przy ul. Chopina 13 oraz zakup sprzętu medycznego do gabinetów lekarskich. W ramach przebudowy dostosowano pomieszczenia przychodni do obecnie obowiązujących przepisów budowlanych i sanitarnych oraz poprawiono funkcjonalności budynku. Wejście do przychodni oraz pomieszczenia przychodni dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych. Jednocześnie przychodnia została wyposażona w nowoczesny sprzęt medyczny w tym aparat RTG, aparat USG, aparaty EKG oraz w inny sprzęt i wyposażenie do poradni kardiologicznej, ginekologicznej, chirurgicznej ortopedycznej i okulistycznej.


Planowane efekty:

Wyposażenie SPZOZ w Kraśniku w nowe wyroby medyczne i modernizacja infrastruktury pozwoli na świadczenie usług na wyższym poziomie. Ponadto, wzrośnie jakość systemu diagnostyki, co pozwoli na wcześniejsze wykrywanie stanów chorobowych, skracając okres absencji związanej z procesem leczenia i rekonwalescencji.

Zakupiony sprzęt zapewni skuteczniejszą diagnozę pacjentów przy jednoczesnym obniżeniu kosztów takiej diagnozy. Zastosowane nowoczesne rozwiązania powodują zmniejszenie energochłonności sprzętu, mniejsze będą koszty utrzymania sprzętu i jego eksploatacji. Projekt zakłada przesunięcie ciężaru opieki medycznej z leczenia szpitalnego na Ambulatoryjną Opiekę Specjalistyczną.

Dzięki realizacji projektu poprawi się również dostęp do infrastruktury dla osób niepełnosprawnych.Tytuł Projektu: Optymalizacja usług medycznych SPZOZ w Kraśniku poprzez przebudowę i modernizację pomieszczeń oraz zakup sprzętu medycznego.

Okres realizacji Projektu: 09.07.2017 r. - 31.01.2021 r.

Całkowity koszt: 7 450 540,15zł,

Dofinansowanie: 4 754 303,83zł.

Program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś 13 – Infrastruktura społeczna

Działanie 13.1 : Infrastruktura ochrony zdrowia


Cel projektu:

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług zdrowotnych realizowanych w SPZOZ w Kraśniku, poprawa warunków technicznych oraz uzupełnienie i wymiana wyeksploatowanego wyposażenia i sprzętu medycznego wyrównanie dysproporcji terytorialnych w zakresie infrastruktury ochrony zdrowia. Realizacja założonych celów zapewni poprawę jakości życia oraz wpłynie pozytywnie na jakość opieki zdrowotnej w powiecie.


Opis projektu:

W ramach projektu realizowane są następujące zadania:

 • Zakup środków trwałych – wyposażenie i sprzęt medycznego;

 • Roboty budowlane – prace budowlane obejmują pracownię endoskopii, oddział kardiologii i centralną sterylizację.

Wyposażenie i sprzęt medyczny zostanie zakupiony na potrzeby: Pracowni Endoskopii, Centralnej Sterylizacji oraz niemal wszystkich oddziałów szpitalnych funkcjonujących w naszym zakładzie. W ramach inwestycji zakupione zostaną między innymi:

 • wyposażenie pracowni endoskopii - videogastroskopy i kolonoskop wraz z Videoprocesorem HD, monitor medyczny, myjnia endoskopowa, szafa do przechowywania endoskopów, diatermia, system do cyfrowego zapisywania i przechowywania danych z badań endoskopowych;

 • kompleksowe wyposażenie centralnej sterylizacji – sterylizatory parowe, myjka-dezynfektor do narzędzi, myjka ultradźwiękowa, suszarka, urządzenia do pakowania wysterylizowanego sprzętu, wózki do transportu i przechowywania materiałów sterylnych, meble i pozostałe wyposażenie;

 • zestaw 5 kardiomonitorów z centralą;

 • respirator, defibrylator, kardiomonitor przenośny, aparat EKG, aparat ECHO, aparat do cykloergonometri, pulsoksymetr przenośny, laparoskop

 • łóżka szpitalne dla dzieci małych wraz z szafkami przyłóżkowymi - 7 szt. ;

 • łóżka szpitalne wraz z materacem i szafką przyłóżkową - 100 szt.;

 • mobilne urządzenie do dekontaminacji / sterylizacji sal operacyjnych 1 szt.;

 • myjnia dezynfektor do basenów 10 szt.;

 • zmywarka z funkcją wyparzania do kuchenek oddziałowych 9 szt.;

W ramach prac budowlanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego sfinansowano realizację następujących inwestycji:

 • Pracowania Endoskopii – kompleksowa przebudowa pomieszczeń pracowni z wydzieleniem odpowiednich gabinetów do badań gastro i kolonoskopii, pokój obserwacyjny po badaniu, pomieszczenia sanitarne i pomocnicze;

 • Oddział Kardiologii – przebudowa pomieszczeń i uruchomienie w nowej lokalizacji

 • Centralna sterylizacja – kompleksowa przebudowa pomieszczeń.


Tytuł Projektu: e-Szpital - rozbudowa infrastruktury i systemów informatycznych w SPZOZ w Kraśniku.

Okres realizacji Projektu: 25.09.2017 r. - 31.12.2019 r.

Całkowity koszt: 2 614 725,55zł,

Dofinansowanie: 1 988 141,49zł.

Program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś 2 – Cyfrowe Lubelskie

Działanie 2.1: Cyfrowe Lubelskie


Cele projektu:

Celem projektu jest rozwój elektronicznych usług publicznych dla pacjentów poprzez wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego oraz e-usług w SPZOZ. Przedmiotem projektu jest wdrożenie nowoczesnego, zaawansowanego i zintegrowanego systemu informatycznego oraz e-usług, wraz z infrastrukturą teleinformatyczną, w Szpitalu celem podniesienia jakości i dostępności usług medycznych.


Planowane efekty:

Projekt będzie umożliwiał prowadzenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM) w ramach jednostki, jak również będzie udostępniał EDM Pacjentom poprzez E-Usługi.

Realizacja projektu umożliwi stworzenie systemu służącego rozwojowi usług medycznych poprzez zapewnienie stałego dostępu do informacji o pacjentach, tworzenie aplikacji dedykowanych pacjentom, przetwarzania danych.

Powyższy cel projektu zostanie osiągnięty dzięki realizacji zakupu sprzętu teleinformatycznego, wdrożenie e-usług oraz wdrożenie elektronicznej archiwizacji dokumentacji.

Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań informatycznych w postaci e-usług, przełoży się bezpośrednio na lepszą i efektywniejszą obsługę pacjentów, pracowników oraz wymierne efekty w postaci ograniczenia kosztów codziennej eksploatacji.

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KRAŚNIKU

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KRAŚNIKU

Ul. Chopina 13, 23-200 Kraśnik
Al. Niepodległości 25, 23-204 Kraśnik

DANE REJESTROWE

NIP: 7151590090

REGON: 431181344

Nr rachunku bankowego: 26 1240 2395 1111 0000 3327 8878

Numer KRS: 0000026278

DANE KONTAKTOWE
+81 825 13 93

rejestracja

+81 825 13 66

sekretariat

WAŻNE INFORMACJE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Image
LICZBA ODWIEDZIN

050115

Polish English French German