+81 825 13 93

rejestracja

+81 825 13 66

sekretariat

ul. Chopina 13

23-200 Kraśnik

poczta@spzoz.krasnik.pl
Image

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kraśniku można zgłaszać:

 • bezpośrednio do Dyrekcji Szpitala – budynek Administracji (I piętro, pok.101, tel. 81 825 13 40), wtorek, w godz. 10.00 - 15.00;

 • do bezpośredniego przełożonego osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych lub ordynatora/kierownika danej komórki organizacyjnej,

 • do Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta – od poniedziałku do piątku, w godz. 7.25-15.00, tel. 81 825 13 78 lub całodobowo za pośrednictwem poczty elektronicznej – hchomicka@spzoz.krasnik.pl .  Skargi i wnioski w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kraśniku można składać:

 • ustnie

 • pisemnie na adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku, ul. Chopina 13, 23-200 Kraśnik,

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej : poczta@spzoz.krasnik.pl

 • faksem: 81 884 32 09  Zasady rozpatrywania skarg i wniosków:

 • skargi i wnioski rozpatruje Dyrektor Zakładu lub osoba przez niego upoważniona,

 • skargi i wnioski rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od daty wpływu,

 • skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz danych do kontaktu zwrotnego nie będą rozpatrywane,

 • skargi i wnioski mogą być składane w imieniu własnym wnoszącego lub przez osobę przez niego upoważnioną.

Image
Każdy Pacjent lub osoba go reprezentująca, ma prawo do składania skarg i wniosków do Rzecznika Praw Pacjenta:


Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
ul. Płocka 11/13,
01-231 Warszawa
Bezpłatna infolinia: 800 190 590

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KRAŚNIKU

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KRAŚNIKU

Ul. Chopina 13, 23-200 Kraśnik
Al. Niepodległości 25, 23-204 Kraśnik

DANE REJESTROWE

NIP: 7151590090

REGON: 431181344

Nr rachunku bankowego: 26 1240 2395 1111 0000 3327 8878

Numer KRS: 0000026278

DANE KONTAKTOWE
+81 825 13 93

rejestracja

+81 825 13 66

sekretariat

WAŻNE INFORMACJE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Image
LICZBA ODWIEDZIN

050120

Polish English French German