+81 825 13 93

rejestracja

+81 825 13 66

sekretariat

ul. Chopina 13

23-200 Kraśnik

poczta@spzoz.krasnik.pl
Image

Internet

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin usługi bezprzewodowego dostępu do Internetu – WiFi, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady korzystania z usługi dostępu do Internetu.

 2. Z usługi może korzystać każda osoba fizyczna (pacjent, pracownik Szpitala w Kraśniku przebywająca aktualnie na terenie Szpitala w Kraśniku., zwana dalej „Użytkownikiem”.

 3. Użytkownik może uzyskać dostęp do sieci rozległej (Internetu) z wykorzystaniem własnego urządzenia wyposażonego w kartę sieci bezprzewodowej WiFi.

 4. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej SP ZOZ w Kraśniku, oraz na poszczególnych oddziałach.

 5. Ze względów bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych, sieć do której Użytkownik uzyskuje dostęp jest wyizolowaną i niezależną siecią bezprzewodową, przez którą nie są przesyłane żadne dane medyczne.


§ 2. Obowiązki Szpitala w Kraśniku

 1. W ramach udostępnionej Usługi, Szpital w Kraśniku. dołoży wszelkich starań, aby realizować usługę na najwyższym poziomie.

 2. Szpital w Kraśniku zastrzega sobie możliwość przerw w działaniu sieci rozległej ze względu na prace konserwacyjne i inne zdarzenia losowe.

 3. Dostęp do Internetu nie ma charakteru komercyjnego.

 4. Ze względów bezpieczeństwa i wydajności sieci nie jest gwarantowana dostępność do wszystkich usług sieciowych.


§ 3. Obowiązki Użytkownika

 1. Aby nawiązać połączenie należy dysponować urządzeniem wyposażonym w prawidłowo działający bezprzewodowy interfejs sieciowy WiFi.

 2. W urządzeniu należy włączyć interfejs i wykryć dostępne sieci. Następnie należy wybrać sieć o nazwie (SSID) "przykładowa_nazwa" i wpisać hasło dostępowe (dane dostępowe umieszczone są na tablicy informacyjnej oddziałów lub obok urządzenia dostępowego

 3. Użytkownik korzystając z usługi zobowiązuje się do:

 • przestrzegania obowiązujących przepisów prawa

 • nie rozpowszechniania nielegalnych treści

 • przestrzegania ogólnie przyjętych zasad korzystania z sieci Internet

 • stosowania się do innych zaleceń Szpitala w Kraśniku

Użytkownik zobowiązuje się do nie wykonywania żadnych czynności mogących wpłynąć niekorzystnie na działanie urządzeń dostępowych lub urządzeń innych użytkowników.


§ 4. Zastrzeżenia - Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Szpital w Kraśniku. nie odpowiada za żadne dane przekazywane lub gromadzone przez Użytkownika.

 2. Szpital w Kraśniku zastrzega sobie prawo do wprowadzania ograniczeń w zakresie możliwości korzystania z usługi, wynikających z ochrony pracy sieci, a w szczególności ograniczeń dotyczących dostępu do poszczególnych usług internetowych lub maksymalnej ilości transmitowanych danych.

 3. Szpital w Kraśniku nie odpowiada za żadne szkody jakie może ponieść Użytkownik w związku z korzystaniem z usługi, a w szczególności za:

 • utratę danych lub zniszczenie oprogramowania Użytkownika,

 • ujawnienie danych Użytkownika,

 • opóźnienia w otrzymywaniu lub przesyłaniu danych spowodowane brakiem transmisji, nieprawidłową transmisją, opóźnieniami lub przerwami w dostępie.


§ 5. Postanowienia końcowe


 1. Korzystanie z punktów dostępowych sieci WiFi będzie się odbywało na wyłączne ryzyko i odpowiedzialność Użytkownika.

 2. Szpital w Kraśniku zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.

 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się ogólnie obowiązujące przepisy prawa.

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KRAŚNIKU

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KRAŚNIKU

Ul. Chopina 13, 23-200 Kraśnik
Al. Niepodległości 25, 23-204 Kraśnik

DANE REJESTROWE

NIP: 7151590090

REGON: 431181344

Nr rachunku bankowego: 26 1240 2395 1111 0000 3327 8878

Numer KRS: 0000026278

DANE KONTAKTOWE
+81 825 13 93

rejestracja

+81 825 13 66

sekretariat

WAŻNE INFORMACJE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Image
LICZBA ODWIEDZIN

050181

Polish English French German