+81 825 13 93

rejestracja

+81 825 13 66

sekretariat

ul. Chopina 13

23-200 Kraśnik

poczta@spzoz.krasnik.pl
Image

Prawa Pacjenta

I. Prawo do świadczeń zdrowotnych

 1. Pacjent ma prawo do natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia.

 2. W przypadku porodu pacjentka ma prawo do uzyskania świadczeń zdrowotnych związanych z porodem.

 3. Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością w warunkach fachowych i sanitarnych odpowiadających wymaganiom określonym w przepisach prawnych. Przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych osoby wykonujące zawód medyczny kierują się zasadami etyki zawodowej określonymi przez właściwe samorządy zawodów medycznych.

 4. Pacjent ma prawo, w sytuacji ograniczonych możliwości udzielenia odpowiednich świadczeń zdrowotnych, do przejrzystej, obiektywnej, opartej na kryteriach medycznych, procedury ustalającej kolejności dostępu do tych świadczeń.

 5. Pacjent ma prawo żądać, aby udzielający mu świadczeń zdrowotnych:

  5.1. lekarz zasięgnął opinii innego lekarza lub zwołał konsylium lekarskie - lekarz może odmówić zwołania konsylium lekarskiego lub zasięgnięcia opinii innego lekarza, jeżeli uzna, że żądanie jest bezzasadne, co odnotowuje w dokumentacji medycznej;

  5.2. pielęgniarka/położna zasięgnęła opinii innej pielęgniarki/położnej, - pielęgniarka/położna może odmówić zasięgnięcia opinii innej pielęgniarki/położnej, jeżeli uzna, że żądanie jest bezzasadne, co odnotowuje w dokumentacji medycznej.


II. Prawo do informacji

 1. Pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat, lub jego ustawowy przedstawiciel mają prawo do uzyskania od osoby wykonującej zawód medyczny przystępnej informacji o stanie zdrowia pacjenta, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu, w zakresie udzielnych przez te osobę świadczeń zdrowotnych oraz z zgodnie z posiadanymi przez nią uprawnieniami..

 2. Pacjent lub jego ustawowy przedstawiciel ma prawo do wyrażenia zgody na udzielenie informacji, o których mowa w ust. 1 innym osobom.

 3. Pacjent ma prawo żądać, aby osoba wykonująca zawód medyczny nie udzielała mu informacji, o której mowa w pkt. 1.

 4. Po uzyskaniu informacji, o których mowa w ust. 1, pacjent ma prawo przedstawić osobie wykonującej zawód medyczny swoje zdanie w tym zakresie.

 5. Pacjent małoletni, który nie ukończył 16 lat, ma prawo do uzyskania od osoby wykonującej zawód medyczny informacji, o których mowa w ust. 1 w zakresie i formie potrzebnej do prawidłowego przebiegu procesu diagnostycznego lub terapeutycznego.

 6. Pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat, lub jego przedstawiciel ustawowy mają prawo do uzyskania od pielęgniarki, położnej przystępnej informacji o jego pielęgnacji i zabiegach pielęgniarskich.

 7. Pacjent ma prawo do znajomości z nazwiska i imienia osób odpowiedzialnych za opiekę. Personel ma obowiązek noszenia identyfikatorów.

 8. Pacjent ma prawo do żądania od osoby wykonującej zawód medyczny informacji o swoim stanie zdrowia i rokowaniach wówczas, gdy sądzi, że lekarz ogranicza mu informacje z uwagi na jego dobro.

 9. Pacjent ma prawo do dostatecznie wczesnego uprzedzenia go przez osobę wykonującą zawód medyczny o zamiarze odstąpienia od jego leczenia i wskazania mu realnych możliwości uzyskania określonego świadczenia zdrowotnego u innej osoby wykonującej zawód medyczny lub podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych.

 10. Pacjent ma prawo do informacji o prawach pacjenta.

 11. Pacjent ma prawo do informacji o rodzaju i zakresie świadczeń zdrowotnych udzielanych przez podmiot leczniczy oraz programach profilaktycznych.

 12. Pacjent będący osobą ze szczególnymi potrzebami, ma prawo do otrzymania informacji w zrozumiały dla niego sposób, w szczególności z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się.


III. Prawo do zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych

Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy lub opiekun faktyczny ma prawo zgłaszania działania niepożądanego produktu leczniczego: osobom wykonującym zawód medyczny, Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub podmiotowi odpowiedzialnemu za wprowadzenie produktu leczniczego do obrotu.


IV. Prawo pacjenta do tajemnicy informacji z nim związanych

 1. Pacjent ma prawo do zachowania w tajemnicy przez osoby wykonujące zawód medyczny udzielające mu świadczeń zdrowotnych, informacji z nim związanych, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu medycznego.

 2. W celu realizacji prawa, o którym mowa w ust. 1, osoby wykonujące zawód medyczny są obowiązane zachować w tajemnicy informacje związane z pacjentem, w szczególności z jego stanem zdrowia.

 3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, w przypadku gdy:

  3.1. tak stanowią przepisy odrębnych ustaw;

  3.2. zachowanie tajemnicy może stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia pacjenta lub innych osób;

  3.3. Pacjent lub przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na ujawnienie tajemnicy;

  3.4. zachodzi potrzeba przekazania niezbędnych informacji o pacjencie związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych innym osobom wykonującym zawód medyczny, uczestniczącym w udzielaniu tych świadczeń.

 4. Przepisu ust. 1 nie stosuje się także do postępowania przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych.

 5. Osoby wykonujące zawód medyczny, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w ust. 3 pkt 3.1. - 3.3. i w ust. 4, są związane tajemnicą również po śmierci pacjenta, chyba że zgodę na ujawnienie tajemnicy wyrazi osoba bliska.

 6. Zwolnienia z tajemnicy, o którym mowa w ust. 5, nie stosuje się, jeśli ujawnieniu tajemnicy sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu Pacjent za życia.

 7. Przed wyrażeniem sprzeciwu, o którym mowa w pkt 6, Pacjent ma prawo do uzyskania informacji o skutkach złożenia sprzeciwu.


V. Prawo pacjenta do wyrażenia zgody na udzielanie świadczeń zdrowotnych

 1. Pacjent ma prawo do wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub odmowy takiej zgody po uzyskaniu wyczerpującej informacji na temat udzielanego świadczenia.

 2. Pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat, ma prawo do wyrażenia zgody na przeprowadzenie badania lub udzielenia innych świadczeń zdrowotnych.

 3. Przedstawiciel ustawowy pacjenta małoletniego, całkowicie ubezwłasnowolnionego lub niezdolnego do świadomego wyrażenia zgody, ma prawo do wyrażenia zgody na przeprowadzenie badania lub udzielenie innych świadczeń zdrowotnych przez osobę wykonującą zawód medyczny. W przypadku braku przedstawiciela ustawowego prawo to w odniesieniu do badania, może wykonać opiekun faktyczny.

 4. Pacjent małoletni, który ukończył 16 lat, osoba ubezwłasnowolniona albo pacjent chory psychicznie lub upośledzony umysłowo, lecz dysponujący dostatecznym rozeznaniem, ma prawo do wyrażenia sprzeciwu, co do udzielenia świadczenia zdrowotnego, pomimo zgody przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego. W takim przypadku wymagane jest zezwolenie sądu opiekuńczego.

 5. Zgoda oraz sprzeciw mogą być wyrażone ustnie albo przez takie zachowanie się pacjenta, które w sposób niebudzący wątpliwości wskazuje na wolę poddania się czynnościom proponowanym przez osobę wykonującą zawód medyczny, albo brak takiej woli.

 6. W przypadku zabiegu operacyjnego albo zastosowania metody leczenia lub diagnostyki stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta, zgodę, wyraża się w formie pisemnej.

 7. Pacjent ma prawo do wyrażenia zgody na uczestnictwo w eksperymencie medycznym lub jej odmowy. Zgodę na przeprowadzenie eksperymentu pacjent wyraża w formie pisemnej po uprzednim uzyskaniu informacji o celach, sposobach i warunkach prowadzenia eksperymentu spodziewanych korzyściach leczniczych lub poznawczych, ryzyku oraz możliwościach odstąpienia od udziału w eksperymencie w każdym jego etapie.

 8. W przypadku zabiegu operacyjnego albo zastosowania metod leczenia lub diagnostyki stwarzających podwyższone dla pacjenta za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta wymagana jest forma dokumentowa.


VI. Prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta

 1. Pacjent ma prawo do poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania mu świadczeń zdrowotnych.

 2. Prawo do poszanowania godności obejmuje także prawo do umierania w spokoju i godności.

 3. Pacjent ma prawo do określenia stopnia natężenia bólu, leczenia bólu oraz monitorowania skuteczności tego leczenia.

 4. Na życzenie Pacjenta przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych może być obecna osoba bliska. Osoba wykonująca zawód medyczny udzielająca świadczeń zdrowotnych pacjentowi może odmówić obecności osoby bliskiej przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w przypadku istnienia prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjenta. Odmowę odnotowuje się w dokumentacji medycznej.

 5. Osoby wykonujące zawód medyczny, inne niż udzielające świadczeń zdrowotnych, uczestniczą przy udzielaniu tych świadczeń tylko wtedy, gdy jest to niezbędne ze względu na rodzaj świadczenia lub wykonywanie czynności kontrolnych na podstawie przepisów o działalności leczniczej. Uczestnictwo, a także obecność innych osób wymaga zgody pacjenta, a w przypadku pacjenta małoletniego, całkowicie ubezwłasnowolnionego lub niezdolnego do świadomego wyrażenia zgody, jego przedstawiciela ustawowego i osoby wykonującej zawód medyczny, udzielającej świadczenia zdrowotnego.


VII. Prawo do dokumentacji medycznej

 1. Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.

 2. Szpital udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta.

 3. Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

  3.1. do wglądu w siedzibie podmiotu udzielającego świadczenia zdrowotne, z zapewnieniem pacjentowi możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć;

  3.2. poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów, kopii lub wydruków;

  3.3. poprzez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji;

  3.4. za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;

  3.5. na informatycznym nośniku danych.

 4. Po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu Pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym.

 5. Dokumentacja medyczna po śmierci Pacjenta może być udostępniona osobie bliskiej, chyba że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu pacjent za życia.

 6. Za udostępnienie dokumentacji medycznej poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii Szpital pobiera opłatę z wyjątkiem:

 • udostępniania dokumentacji medycznej Pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy,

 • w związku postepowaniem, o którym mowa w art.17 d ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku, o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, prowadzonym przez Rzecznika Praw Pacjenta,

 • w związku z postepowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych.

   7. Wysokość opłaty określona jest Zarządzeniem Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki             Zdrowotnej w Kraśniku.


VIII. Prawo do zgłaszania sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza

 1. Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza, jeżeli opinia lub orzeczenie ma wpływ na prawa lub obowiązki pacjenta wynikające z przepisów prawa. Sprzeciw wnosi się do Komisji Lekarskiej działającej przy Rzeczniku Praw Pacjenta.

 2. Sprzeciw wnosi się do Komisji Lekarskiej działającej przy Rzeczniku Praw Pacjenta, za pośrednictwem Rzecznika Praw Pacjenta, w terminie 30 dni od dnia wydania opinii albo orzeczenia przez lekarza orzekającego o stanie zdrowia.


IX. Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego

 1. Pacjent w podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w rozumieniu przepisów ustawy o działalności leczniczej ma prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami.

 2. Pacjent ma prawo do odmowy kontaktu z innymi osobami.

 3. Pacjent ma prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej. Przez dodatkową opiekę pielęgnacyjną rozumie się opiekę, która nie polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w tym także opiekę sprawowaną nad pacjentką w warunkach ciąży, porodu i połogu.

 4. Pacjent ponosi koszty realizacji praw o których mowa w ust. 1 i 3, jeżeli realizacja tych praw skutkuje kosztami poniesionymi przez Szpital. Wysokość opłat ustala Dyrektor Szpitala.


X. Prawo do opieki duszpasterskiej

 1. Pacjent przebywający w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w rozumieniu przepisów ustawy o działalności leczniczej ma prawo do opieki duszpasterskiej.

 2. W sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia lub zagrożenia życia podmiot leczniczy jest obowiązany umożliwić pacjentowi kontakt z duchownym jego wyznania.


XI. Prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie

Pacjent przebywający w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w rozumieniu przepisów ustawy o działalności leczniczej ma prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie.

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KRAŚNIKU

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KRAŚNIKU

Ul. Chopina 13, 23-200 Kraśnik
Al. Niepodległości 25, 23-204 Kraśnik

DANE REJESTROWE

NIP: 7151590090

REGON: 431181344

Nr rachunku bankowego: 26 1240 2395 1111 0000 3327 8878

Numer KRS: 0000026278

DANE KONTAKTOWE
+81 825 13 93

rejestracja

+81 825 13 66

sekretariat

WAŻNE INFORMACJE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Image
LICZBA ODWIEDZIN

050138

Polish English French German