Regulamin odwiedzin.

 

 1. Osoby odwiedzające chorego są obowiązane przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu oraz doraźnych zarządzeń porządkowych w zakresie odwiedzin ustanowionych przez Dyrektora Szpitala lub upoważnionego przez niego lekarza.
 2. Odwiedziny odbywają się w salach chorych lub w miejscach wskazanych przez personel oddziału.
 3. Osoby odwiedzające pacjentów hospitalizowanych w oddziałach szpitalnych zobowiązane są do:
 4. a) dokładnego oczyszczania obuwia przed wejściem,
 5. b) pozostawiania okrycia wierzchniego w szatni lub w miejscu wskazanym przez personel oddziału,
 6. c) wkładania odzieży ochronnej w oddziałach i salach, w których jest ona wymagana,
 7. d) stosowania się do poleceń personelu medycznego szpitala,
 8. e) opuszczania sali chorych podczas wykonywania zabiegów lekarskich  i pielęgniarskich,
 9. f) kulturalnego i życzliwego zachowania wobec innych pacjentów i personelu szpitala,
 10. g) stosowania się do przepisów o bezpieczeństwie, higienie i zagrożeniu pożarowym,
 11. h) szanowania mienia będącego własnością szpitala,
 12. i) ograniczania korzystania z telefonów komórkowych, a w sprawach niecierpiących zwłoki korzystania z telefonów komórkowych w sposób nie stwarzający uciążliwości dla innych pacjentów i odwiedzających,
 13. j) korzystania z toalet przeznaczonych dla osób odwiedzających lub wskazanych przez personel oddziału.
 14. Osoby odwiedzające pacjentów hospitalizowanych w oddziałach szpitalnych nie mogą:
 15. a) zakłócać spokoju pacjentom,
 16. b) zakłócać toku pracy oddziału szpitalnego,
 17. c) siadać na łóżkach pacjentów,
 18. d) podawać pacjentom żadnych leków,
 19. e) bez zgody lekarza lub pielęgniarki podawać pacjentom napojów i jedzenia,
 20. f) spożywać na terenie szpitala napojów alkoholowych,
 21. g) palić tytoniu na terenie szpitala,
 22. h) używać narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych i innych podobnie działających,
 23. i) prowadzić na terenie szpitala handlu obnośnego,
 24. j) wnosić kwiatów,
 25. k) wprowadzać zwierząt.
 26. Co do zasady odwiedziny pacjentów powinny odbywać się w godzinach od 9:00 do 19:00 z zastrzeżeniem oddziału anestezjologii i intensywnej terapii, gdzie ustala się odwiedziny w godzinach od 10:00 do 14:00 oraz od 17:00 do 20:00.
 27. Odwiedziny pacjentów poza godzinami określonymi w pkt. 5 mogą odbywać się po wcześniejszym uzgodnieniu lekarzem prowadzącym lub lekarzem dyżurnym oddziału.
 28. Ze względu na możliwości organizacyjne Szpitala i bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów, pacjenta przebywającego na sali chorych może jednocześnie odwiedzać nie więcej niż 2 odwiedzających.
 29. Pacjentów nie mogą odwiedzać osoby dotknięte chorobą zakaźną, wykazujące objawy infekcji wirusowej (np.: katar, gorączka), jak również osoby będące pod wpływem działania alkoholu lub środków odurzających.

OSOBY ODWIEDZAJĄCE, KTÓRE NIE PRZESTRZEGAJĄ POSTANOWIEŃ NINIEJSZEGO REGULAMINU,  A W SZCZEGÓLNOŚCI ZNAJDUJĄCE SIĘ POD WPŁYWEM ALKOHOLU BĄDŹ INNYCH ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH, MOGĄ BYĆ USUNIĘTE Z TERENU SZPITALA.