Skargi i wnioski

SKARGI I WNIOSKI

Pacjent lub osoba go reprezentująca, w chwili stwierdzenia, że jego  prawa zostały  w jakikolwiek sposób naruszone ma możliwość złożenia skargi lub wniosku.

Skargi i wnioski w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kraśniku można zgłaszać:

 • bezpośrednio do Dyrekcji Szpitala – budynek Administracji (I piętro, pok.101, tel. 81 825 13 40), wtorek, w godz. 10.00 - 15.00;
 • do bezpośredniego przełożonego osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych lub ordynatora/kierownika danej komórki organizacyjnej,
 • do Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta – od poniedziałku do piątku, w godz. 7.25-15.00, tel. 81 825 13 78 lub całodobowo za pośrednictwem poczty elektronicznej – hchomicka@spzoz.krasnik.pl .

Skargi i wnioski w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej  w Kraśniku można składać:

 • ustnie,
 • pisemnie na adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku, ul. Chopina 13, 23-200 Kraśnik,
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej : poczta@spzoz.krasnik.pl
 • faksem: 81 884 32 09

Zasady rozpatrywania skarg i wniosków:

 • skargi i wnioski rozpatruje Dyrektor Zakładu lub osoba przez niego upoważniona,
 • skargi i wnioski rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od daty wpływu,
 • skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz danych do kontaktu zwrotnego nie będą rozpatrywane,
 • skargi i wnioski mogą być składane w imieniu własnym wnoszącego lub przez osobę przez niego upoważnioną.

Każdy Pacjent lub osoba go reprezentująca, ma prawo do składania skarg i wniosków do Rzecznika Praw Pacjenta:

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

ul. Młynarska 46,

 01-171 Warszawa

bezpłatna infolinia: 800-190-590