SPZOZ Kraśnik

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku

Udzielamy świadczeń medycznych w zakresie lecznictwa stacjonarnego, całodobowej kompleksowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnego lecznictwa specjalistycznego, rehabilitacji ruchowej.

Fundusze UnijneDostosowanie infrastruktury ratownictwa medycznego SOR
w SPZOZ w Kraśniku.

Zakup nowoczesnego sprzętu medycznego oraz wyposażenia medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kraśniku, budowa szybu windowego wraz z montażem windy umożliwiającej bezpośredni transport pacjentów SOR na blok operacyjny oraz do innych oddziałów i pracowni szpitala to działania, które będą realizowane przez SPZOZ w Kraśniku dzięki pozyskaniu unijnej dotacji.

W dniu 30 grudnia 2016 roku Dyrektor SPZOZ w Kraśniku podpisał umowę na dofinansowanie projektu pn.: „Dostosowanie infrastruktury ratownictwa medycznego SOR w SPZOZ w Kraśniku”. Projekt będzie realizowany w ramach Działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego, oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Ogólna wartość projektu, w tym kosztów kwalifikowanych wynosi 1 675 688,99 zł,
a uzyskane dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 1 424 335,64 zł.

Ogólnym celem projektu jest poprawa funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego w województwie lubelskim. Na realizację powyższego celu wpłynąć ma osiągnięcie celu bezpośredniego projektu, którym jest - zwiększenie efektywności i jakości udzielnych świadczeń przez Szpitalny Oddział Ratunkowy zlokalizowany w SPZOZ w Kraśniku.

Zakup nowoczesnej aparatury oraz budowa i montaż nowej windy zwiększy efektywności działania oddziału oraz znacząco poprawi proces diagnostyczny. W efekcie projekt wpłynie na:

-        podniesienie jakości świadczonych usług,

-        skrócenie czasu oczekiwania na świadczenia,

-        podniesienie standardu diagnostyki dzięki wymianie sprzętu na nowy oraz doposażenie SOR-u w brakujące urządzenia,

-        poprawienie komunikacji wewnętrznej poprzez budowę windy,

-        obniżenie poziomu śmiertelności oraz skutków powikłań powstałych w wyniku wypadków i innych stanów nagłego zagrożenia zdrowotnego

Projekt pn.: „Dostosowanie infrastruktury ratownictwa medycznego SOR w SPZOZ w Kraśniku” realizowany będzie przez SPZOZ w Kraśniku do 30 września 2017 roku.

Wszelkie podejrzenia dotyczące nadużyć finansowych lub nieprawidłowości związanych z projektem można zgłaszać do Instytucji Zarządzającej poprzez specjalny adres e-mail: naduzycia.POIS@mir.gov.pl
lub poprzez elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem formularza na dedykowanej stronie internetowej.