SPZOZ Kraśnik

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku

Udzielamy świadczeń medycznych w zakresie lecznictwa stacjonarnego, całodobowej kompleksowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnego lecznictwa specjalistycznego, rehabilitacji ruchowej.

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia bólu

Kraśnik, dnia 2 lipca 2020 r.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

z siedzibą w Kraśniku przy ul. Chopina 13,

działając w oparciu o art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(Dz. U. z 2020 r. poz. 295, z późn. zm.)

jako udzielający zamówienia

o g ł a s z a   k o n k u r s  o f e r t

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w rodzaju:

 

leczenie szpitalne świadczenia wysokospecjalistyczne w zakresie leczenia bólu przez lekarza specjalistę z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii w Oddziale Chirurgii Ogólnej oraz na Bloku Operacyjnym Szpitala Powiatowego w Kraśniku

Szacunkowa liczba osób ubezpieczonych i innych osób uprawnionych do świadczeń publicznych zakładów opieki zdrowotnej z danego terenu wynosi 100 tys.

Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych zostaną zawarte na czas określony od dnia 01.08.2020 r. do 31.12.2021 r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu można zapoznać się w godz. 7.25 – 14.25 w pokoju nr 11, SPZOZ w Kraśniku, budynek administracyjny przy ul. Chopina 13, tel. (0-81) 825-13-77 lub na stronie internetowej www.spzoz.krasnik.pl

Oferty należy składać w nieprzezroczystych i zamkniętych kopertach lub opakowaniach. Koperta powinna być zaadresowana:

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Kraśniku

ul. Chopina 13

23-200 Kraśnik

i opatrzona napisem:

Oferta konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia bólu

- nie otwierać przed dniem 16.07.2020r. roku do godz. 13:00

Termin i miejsce składania ofert do dnia 16.07.2020 roku, do godz. 12.00, Sekretariat SPZOZ w Kraśniku, pokój 100 (budynek administracyjny).

 

Posiedzenie komisji konkursowej i otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.07.2020r. o godz. 13.00, w Sali Konferencyjnej w siedzibie Udzielającego zamówienia.

 

Komisja konkursowa niezwłocznie zawiadomi, nie później niż w ciągu 2 dni oferentów o zakończeniu konkursu i jego wyniku na stronie internetowej www.spzoz.krasnik.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie SPZOZ w Kraśniku.

 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Oferent ma prawo do składania środków odwoławczych i skarg na zasadach określonych w art. 153 i 154 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

 

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.


Załączniki:
1.Ogłoszenie
2.Oferta
3.Szczegółowe informacje
4.projekt umowy leczenia bólu
5.projekt umowy leczenia bólu RODO

Wyniki konkursu: