SPZOZ Kraśnik

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku

Udzielamy świadczeń medycznych w zakresie lecznictwa stacjonarnego, całodobowej kompleksowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnego lecznictwa specjalistycznego, rehabilitacji ruchowej.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Zwiększenie efektywności działania systemu ratownictwa medycznego w SPZOZ w Kraśniku za unijne pieniądze

Przebudowa podjazdu dla jednoczesnego wjazdu i wyjazdu dwóch specjalistycznych środków transportu sanitarnego oraz zakup wyposażenia medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kraśniku, to działania które będą realizowane przez SPZOZ w Kraśniku dzięki pozyskaniu unijnej dotacji.

W dniu 21 maja 2010 roku Dyrektor SPZOZ w Kraśniku podpisał umowę na dofinansowanie projektu pn.: „Zwiększenie efektywności działania systemu ratownictwa medycznego w SPZOZ w Kraśniku poprzez modernizację SOR i zakup wyposażenia medycznego”. Projekt będzie realizowany w ramach Działania 12.1 – Rozwój systemu ratownictwa medycznego Priorytet XII – Bezpieczeństwo Zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Całkowita wartość projektu wynosi 1 721 239,86 PLN a uzyskane dofinansowanie 1 463 050,00 PLN.

Zmodernizowany zadaszony i obudowany podjazd będzie przelotowy dla ruchu pojazdów transportu sanitarnego i będzie posiadał wjazd zamykany i otwierany automatycznie w celu ochrony przed czynnikami atmosferycznymi. W ramach projektu zostanie również zakupiony nowoczesny sprzęt medyczny spełniający aktualne wymagania prawne i potrzeby szpitala. Łącznie zakupionych zostanie 22 sztuki sprzętu. Nowoczesna aparatura i sprzęt medyczny, niezbędne do podniesienia standardu świadczonych usług medycznych podniesie poziom kwalifikacji i doświadczenia personelu oraz usprawni proces diagnozowania pacjentów.

Projekt „Zwiększenie efektywności działania systemu ratownictwa medycznego w SPZOZ w Kraśniku poprzez modernizację SOR i zakup wyposażenia medycznego” realizowany będzie przez SPZOZ w Kraśniku do 30 września 2010 roku.

IiŚ+SPZOZ+EFRR

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko


Galeria: Przebudowa podjazdu dla SOR

Plakat SPOiŚ SPZOZ

Plakat projektu