SPZOZ Kraśnik

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku

Udzielamy świadczeń medycznych w zakresie lecznictwa stacjonarnego, całodobowej kompleksowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnego lecznictwa specjalistycznego, rehabilitacji ruchowej.

Program profilaktyki raka jelita grubego

 

 

Program profilaktyki raka jelita grubego w podregionie puławskim.

 

Projekt jest przeznaczony dla 600 osób z powiatów: kraśnickiego, janowskiego, puławskiego, łukowskiego, ryckiego i opolskiego.

 

Okres trwania Projektu: 01.04.2018 r. - 31.08.2019 r.

Celem głównym projektu jest wzrost i utrzymanie aktywności zawodowej osób w wieku 25-65 lat, które z przyczyn zdrowotnych w zakresie raka jelita grubego są zagrożone utratą i brakiem zatrudnienia, poprzez profilaktykę i diagnostykę raka jelita grubego na terenie w podregionie puławskim województwa lubelskiego.

Planowane efekty:

a)        wzrost świadomości o raku jelita grubego u osób potencjalnie zagrożonych zachorowaniem,

b)        przeprowadzenie szczegółowej diagnostyki i profilaktyki,

c)         zwiększenie wykrywalności raka jelita grubego we wczesnym stadium,

d)        zwiększenie odsetka wyleczalności,

e)        obniżenie zachorowalności na raka jelita grubego,

f)         obniżenie umieralności na raka jelita grubego,

g)        obniżenie kosztów leczenia raka jelita grubego w skali kraju.

Całkowity koszt realizacji projektu wyniesie 621 437,50 zł, czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 wynosi  589 371,33 zł.

Główne zadania Projektu obejmują:

-            spotkania informacyjno – edukacyjne dla 600 Uczestników Projektu w zakresie tematyki i profilaktyki raka jelita grubego,

-            badania przesiewowe jelita grubego dla 500 Uczestników Projektu zgodnie z zakresem Programu Badań Przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego.

-            działania edukacyjne (przeprowadzenie działań profilaktyki edukacyjnej wśród osób po przeprowadzeniu diagnostyki jelita grubego – spotkania edukacyjne).

Uczestnikami Projektu mogą być osoby:

a)        osoby będące w wieku od 50 r.ż. do 65 r.ż. niezależnie od wywiadu rodzinnego,

b)        osoby będące w wieku od 40 r.ż. do 49 r.ż. jeśli u jednego krewnego I stopnia rozpoznano raka jelita grubego

c)         osoby będące w wieku od 25 r.ż. do 40 r.ż., z rodziny, w której występuje Zespół Lyncha (z potwierdzeniem rozpoznania z poradni genetycznej na podstawie tzw. Kryteriów amsterdamskich i ewentualnego wyniku badania genetycznego).

Projekt przyczyni się do poprawy stanu zdrowia osób w wieku aktywności zawodowej, poprzez wykrywanie choroby we wczesnym stadium i co za tym idzie zwiększone zostaną szanse wyleczenia i przeżycia danej osoby. Projekt zakłada przeprowadzenie edukacji zdrowotnej oraz zwiększenie ilości osób zgłaszających się na badania profilaktyczne, w celu wczesnego wykrycia choroby

Kwalifikacja do Projektu odbywa się na podstawie złożonego formularza zgłoszeniowego (do pobrania na niniejszej stronie internetowej lub Biurze Projektu)

Szczegółowe informacje można uzyskać w poniższych punktach:

Biuro Projektu

Pracownia Endoskopowa, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku,
ul. Chopina 13, 23-200 Kraśnik, tel. 81 825 13 81