SPZOZ Kraśnik

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku

Udzielamy świadczeń medycznych w zakresie lecznictwa stacjonarnego, całodobowej kompleksowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnego lecznictwa specjalistycznego, rehabilitacji ruchowej.

Program profilaktyki raka piersi

Program profilaktyki raka piersi w podregionie puławskim.

 

Projekt jest przeznaczony dla 1000 kobiet z powiatów: kraśnickiego, janowskiego, puławskiego, łukowskiego, ryckiego i opolskiego.

 

Okres trwania Projektu: 01.04.2018 r. - 31.08.2019 r.

Celem głównym projektu jest wzrost i utrzymanie aktywności zawodowej osób w wieku 50 69 lat, które z przyczyn zdrowotnych w zakresie raka piersi są zagrożone utratą i brakiem zatrudnienia. Działania przewidziane w projekcie będą wzmacniały skuteczność profilaktyki zdrowotnej, przyczynią się do poprawy stanu zdrowia co bezpośrednio wpłynie na wzrost aktywności zawodowej.

Planowane efekty:

a)        wzrost świadomości o raku piersi u osób potencjalnie zagrożonych zachorowaniem,

b)        przeprowadzenie szczegółowej diagnostyki i profilaktyki,

c)         zwiększenie wykrywalności raka we wczesnym stadium,

d)        obniżenie zachorowalności,

e)        obniżenie umieralności,

f)         obniżenie kosztów leczenia raka piersi w skali kraju,

g)        ograniczenie poziomu bierności zawodowej powodowanej stanem zdrowia.

Całkowity koszt realizacji projektu wyniesie 359 500,00 zł, czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 wynosi  317 900,00 zł.

Główne zadania Projektu obejmują:

-            spotkania informacyjno – edukacyjne dla 1000 Uczestników Projektu w zakresie tematyki i profilaktyki raka szyjki macicy,

-            badania profilaktyczne dla 800 Uczestników Projektu

-            działania edukacyjne (przeprowadzenie działań profilaktyki edukacyjnej wśród osób po przeprowadzeniu badań profilaktycznych – spotkania edukacyjne).

Uczestnikami Projektu mogą być osoby:

a)        kobiety w wieku 50 - 69 lat,

b)        kobiety zamieszkujące na terenie powiatów objętych projektem

Projekt przyczyni się do poprawy stanu zdrowia osób w wieku aktywności zawodowej, poprzez przeprowadzenie edukacji zdrowotnej oraz zwiększenie ilości osób zgłaszających się na badania profilaktyczne, w celu wczesnego wykrycia choroby

Kwalifikacja do Projektu odbywa się na podstawie złożonego formularza zgłoszeniowego (do pobrania na niniejszej stronie internetowej lub Biurze Projektu)

Szczegółowe informacje można uzyskać w poniższych punktach:

Biuro Projektu

Pracownia Mammografii SZOZ w Kraśniku (mammografia, rak piersi) – 81 825 13 89