SPZOZ Kraśnik

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku

Udzielamy świadczeń medycznych w zakresie lecznictwa stacjonarnego, całodobowej kompleksowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnego lecznictwa specjalistycznego, rehabilitacji ruchowej.

Regulamin organizacyjny

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Samodzielnego Publicznego  Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Kraśniku

Podstawa prawna: ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej
(tekst jedn. Dz. U. z 2016 poz. 1638, z późn. zm.),
Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r.
( tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1938, z późn. zm. )


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Uchwały:
1. UCHWAŁA NR XXIX-226/2013
2. UCHWAŁA NR XXXIII- 244/ 2013
3. UCHWAŁA NR XXXVI- 264/2013
4. UCHWAŁA NR XLIV- 322/2014
5. UCHWAŁA NR III- 16/2014


§ 1
Regulamin Organizacyjny określa organizację i porządek procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kraśniku, a w szczególności:
1)    nazwę podmiotu,
2)    cele i zadania podmiotu,
3)    strukturę organizacyjną podmiotu,
4)    miejsce udzielania świadczeń  zdrowotnych,
5)    przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych,
6)    organizację i zadania poszczególnych jednostek i komórek organizacyjnych Zakładu, w tym zakresy czynności pracowników oraz warunki współdziałania pomiędzy tymi jednostkami dla zapewnienia sprawności funkcjonowania Zakładu pod względem leczniczym, administracyjnym i gospodarczym,
7)    warunki współdziałania z innymi zakładami opieki zdrowotnej w zakresie zapewnienia prawidłowej diagnostyki, leczenia pacjentów i ciągłości postępowania,
8)    prawa i obowiązki pacjenta,
9)    obowiązki Zakładu w razie śmierci pacjenta.
§ 2
1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku, zwany dalej "Zakładem", jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, będącym podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.  o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2013, poz.217, z późn. zm.).
2. Zakład działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz opracowanego Statutu i Regulaminu Organizacyjnego, w szczególności na podstawie ustawy o działalności leczniczej oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy   i ustawy Kodeks Cywilny.
§ 3
Przez użyte w treści Regulaminu wyrażenia należy rozumieć:
1.    Zakład lub SPZOZ – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku,
2.    szpital  -  Szpital Powiatowy w Kraśniku lub inny szpital, klinikę bądź placówkę służby zdrowia świadczącą stacjonarne usługi medyczne przez całą dobę,
3.    lekarz prowadzący -  lekarz, który opiekuje się pacjentem przez czas jego pobytu w Oddziale,
4.    lekarz kierujący -  lekarz, który wydał pacjentowi skierowanie na leczenie,
5.    Statut - Statut Zakładu,
6.    zespół terapeutyczny  -  grupę osób sprawujących opiekę w sferze biopsychospołecznej nad pacjentem tj. lekarz, pielęgniarka, rehabilitant, psycholog, osoba duchowna, ratownik,
7.    Regulamin – Regulamin Organizacyjny SPZOZ,
8.    SOR - Szpitalny Oddział Ratunkowy.
§ 4
1. Podstawowym celem działania Zakładu jest prowadzenie działalności leczniczej.
2. Zakład prowadzi działalność leczniczą przez:
A. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju:
a) stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne szpitalne – w zakładzie leczniczym Szpital Powiatowy,
b) stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne – w zakładzie leczniczym Opieka Paliatywno – Pielęgnacyjno – Rehabilitacyjna,
c) ambulatoryjne świadczenia zdrowotne – w zakładzie leczniczym Opieka Ambulatoryjna.
B. Promocję zdrowia,
C. Realizację zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocję zdrowia,
D. Orzekanie o stanie zdrowia,
E. Wykonywanie zadań na rzecz obronności kraju w sytuacjach i zakresie określonym w odrębnych przepisach.
§ 5
1. Zakład składa się z trzech organizacyjnie wyodrębnionych  zakładów leczniczych w zakresie  których udziela świadczeń zdrowotnych, o których mowa w §4, ust.2 A:
- Szpitala Powiatowego, w którym udzielane są Stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne szpitalne, zwanego dalej „ Szpitalem”
- Opieki Paliatywno – Pielęgnacyjno – Rehabilitacyjnej, w którym udzielane są Stacjonarne            i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne,
- Opieki Ambulatoryjnej, w którym udzielane są Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.
2. Dla wszystkich  zakładów leczniczych Zakład prowadzi wspólną księgowość, obsługę gospodarczą, obsługę techniczną i administrację.
3. Struktura organizacyjna całego Zakładu została określona w Statucie SPZOZ.
§ 6
1.Zadania wymienione w §4, ust.2 A obejmują w szczególności:
1) udzielanie stacjonarnych  i całodobowych świadczeń zdrowotnych szpitalnych w obrębie Szpitala, w którym działają następujące oddziały szpitalne  i inne komórki opieki szpitalnej:
a) Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii – w pomieszczeniach w Kraśniku, przy ul. Chopina  13 i Al. Niepodległości 25,
b) Oddział Kardiologii – w pomieszczeniach w Kraśniku, przy Al. Niepodległości 25,
c) Oddział Chorób Wewnętrznych – w pomieszczeniach w Kraśniku, przy ul. Chopina 13,
d) Oddział Chorób Płuc i Gruźlicy – w pomieszczeniach w Kraśniku, przy ul. Chopina 13,
e) Oddział Chorób Dzieci i Młodzieży – w pomieszczeniach w Kraśniku, przy ul. Chopina 13,
f) Oddział Chirurgii Ogólnej z pododdziałem Chirurgii Endoskopowej – w pomieszczeniach                       w Kraśniku, przy ul. Chopina 13,
g) Oddział Ortopedyczno-Urazowy - w pomieszczeniach w Kraśniku, przy ul. Chopina 13,
h) Oddział Ginekologiczno-Położniczo-Noworodkowy -  w pomieszczeniach w Kraśniku, przy                 Al. Niepodległości nr 25,
i) Oddział Chemioterapii – w pomieszczeniach w Kraśniku, przy ul. Chopina 13,
j) Oddział Neurologii z pododdziałem Udarowym–w pomieszczeniach w Kraśniku przy ul. Chopina 13,
k) Szpitalny Oddział Ratunkowy – w pomieszczeniach w Kraśniku, przy ul. Chopina 13,
l) Izba Przyjęć– w pomieszczeniach w Kraśniku, przy Al. Niepodległości 25,
ł) Trakt Operacyjny – w pomieszczeniach w Kraśniku, przy ul. Chopina  13 i Al. Niepodległości 25,
m) Apteka Szpitalna – w pomieszczeniach w Kraśniku, przy ul. Chopina 13,
n) Pracownia Echokardiografii – w pomieszczeniach w Kraśniku, przy Al. Niepodległości 25,
o) Pracownia Badań Czynnościowych Układu Krążenia – w pomieszczeniach w Kraśniku, przy                  Al. Niepodległości 25,
p) Pracownia RTG  – w pomieszczeniach w Kraśniku, przy ul. Chopina  13 i Al. Niepodległości 25,
r) Pracownia Mammograficzna – w pomieszczeniach w Kraśniku, przy ul. Chopina 13,
s) Pracownia USG  – w pomieszczeniach w Kraśniku, przy ul. Chopina  13 i Al. Niepodległości 25,
t) Specjalistyczna Pracownia Endoskopowa -– w pomieszczeniach w Kraśniku, przy ul. Chopina 13,
u) Pracownia Serologiczna z Bankiem Krwi – w pomieszczeniach w Kraśniku, przy ul. Chopina 13,
w) Laboratorium Analityczne – w pomieszczeniach w Kraśniku, przy ul. Chopina 13,
x) Pracownia Tomografii Komputerowej– w pomieszczeniach w Kraśniku, przy ul. Chopina 13,
y) Pododdział Udarowy Oddziału Neurologii – w pomieszczeniach w Kraśniku, przy ul. Chopina 13,
z) Transport Sanitarny – w pomieszczeniach w Kraśniku, przy ul. Chopina 13.
2) udzielanie w obrębie zakładu Opieki Paliatywno – Pielęgnacyjno – Rehabilitacyjnej udzielającego stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż szpitalne, w którym działają następujące oddziały i inne komórki:
a) Oddział Opieki Paliatywnej – w pomieszczeniach w Kraśniku, przy ul. Chopina 13,
b) Oddział Rehabilitacji Neurologicznej – w pomieszczeniach w Kraśniku, przy ul. Wyszyńskiego 6,
c) Hospicjum Domowe – w pomieszczeniach i w miejscach zamieszkania pacjentów,
d) Pielęgniarska Opieka Długoterminowa – w pomieszczeniach i w miejscach zamieszkania pacjentów,
e) Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy – w pomieszczeniach w Kraśniku, przy ul. Chopina 13.
3) udzielanie świadczeń zdrowotnych w obrębie zakładu Opieki Ambulatoryjnej udzielającego  ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, w którym działają następujące poradnie specjalistyczne                 i inne komórki:
a) Poradnie Chirurgiczne – w pomieszczeniach w Kraśniku, przy ul. Chopina 13 i Al. Niepodległości 25,
b) Poradnia Ortopedyczna – w pomieszczeniach w Kraśniku, przy ul. Chopina 13,
c) Poradnie Laryngologiczne – w pomieszczeniach w Kraśniku, przy ul. Chopina 13                                     i Al. Niepodległości 25,
d) Poradnie Neurologiczne  – w pomieszczeniach w Kraśniku, przy ul. Chopina 13                                  i Al. Niepodległości 25,
e) Poradnia Dermatologiczna  – w pomieszczeniach w Kraśniku, przy Al. Niepodległości 25,
f) Poradnia Zdrowia Psychicznego – w pomieszczeniach w Kraśniku, przy Al. Niepodległości 25,
g) Poradnia Psychologiczna – w pomieszczeniach w Kraśniku, przy Al. Niepodległości 25,
h) Poradnia Okulistyczna – w pomieszczeniach w Kraśniku, przy ul. Chopina 13,
i) Poradnie Reumatologiczne – w pomieszczeniach w Kraśniku, przy ul. Chopina 13                                       i Al. Niepodległości 25,
j) Poradnie Chorób Kobiecych i Kobiet Ciężarnych – w pomieszczeniach w Kraśniku, przy                      ul. Chopina 13 i Al. Niepodległości 25,
k) Poradnia Kardiologiczna – w pomieszczeniach w Kraśniku, przy Al. Niepodległości 25,
l) Poradnia Endokrynologiczna – w pomieszczeniach w Kraśniku, przy Al. Niepodległości 25,
ł) Poradnia Medycyny Pracy – w pomieszczeniach w Kraśniku, przy Al. Niepodległości 25,
m) Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy – w pomieszczeniach w Kraśniku, przy ul. Chopina 13,
n) Poradnia Neonatologiczna – w pomieszczeniach w Kraśniku, przy Al. Niepodległości 25,
o) Poradnia Preluksacyjna – w pomieszczeniach w Kraśniku, przy Al. Niepodległości 25,
p) Poradnia Neurologii Dziecięcej – w pomieszczeniach w Kraśniku, przy Al. Niepodległości 25,
r) Poradnia Alergologiczna – w pomieszczeniach w Kraśniku, przy Al. Niepodległości 25,
s) Poradnia Gastroenterologiczna  – w pomieszczeniach w Kraśniku, przy ul. Chopina 13,
t) Poradnia Nefrologiczna – w pomieszczeniach w Kraśniku, przy Al. Niepodległości 25,
u) Poradnia Onkologiczna - – w pomieszczeniach w Kraśniku, przy ul. Chopina 13,
w) Poradnia Chirurgii Onkologicznej – w pomieszczeniach w Kraśniku, przy ul. Chopina 13,
x) Poradnia Alergologiczna dla Dzieci – w pomieszczeniach w Kraśniku, przy Al. Niepodległości 25,
y) Poradnia Rehabilitacyjna – w pomieszczeniach w Kraśniku, przy Al. Niepodległości 25,
z) Pracownia Fizjoterapii – w pomieszczeniach w Kraśniku, przy ul. Wyszyńskiego 6,
aa) Gabinety Diagnostyczno-Zabiegowe – w pomieszczeniach w Kraśniku, przy ul. Chopina 13                  i Al. Niepodległości 25,
bb) Pracownia Tomografii Komputerowej  – w pomieszczeniach w Kraśniku, przy ul. Chopina 13,
cc) Specjalistyczna Pracownia Endoskopowa – w pomieszczeniach w Kraśniku, przy ul. Chopina 13,
dd) Pracownia Mammograficzna – w pomieszczeniach w Kraśniku, przy ul. Chopina 13,
ee) Oddział Dziennej Opieki Psychiatrycznej – w pomieszczeniach w Kraśniku, przy                              Al. Niepodległości  25.
4) prowadzenie i rozwijanie działań w zakresie ratownictwa medycznego - przedszpitalnego                      i szpitalnego - zabezpieczającego pomoc medyczną poszkodowanym – w pomieszczeniach Zakładu,  w pojazdach ratownictwa medycznego,
5) wykonywanie zadań na rzecz obronności kraju w sytuacjach i zakresie określonym w odrębnych przepisach – w pomieszczeniach Zakładu i w innych miejscach,
6) prowadzenie działalności w zakresie orzecznictwa lekarskiego – w pomieszczeniach Zakładu,
7) realizacja zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia – w pomieszczeniach Zakładu,
8) prowadzenie działalności w zakresie kształtowania postaw i zachowań prozdrowotnych, prewencji  i profilaktyki schorzeń – w pomieszczeniach Zakładu,
9) organizowanie i prowadzenie szkoleń, a także dokształcanie pracowników zatrudnionych                      w Zakładzie – w pomieszczeniach Zakładu.
2. Podróż związana z  dokształcaniem pracownika poza miejscem pracy nie jest podróżą służbową, jednakże stosuje się do niej odpowiednio przepisy w zakresie podróży służbowych.   
3. W przypadku wyjazdu pracownika na szkolenie, kurs, konferencję i innych w  ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych, Dyrektor SPZOZ wystawia dla niego polecenie wyjazdu służbowego.            Na podstawie decyzji Dyrektora wyjazd ten jest rozliczany finansowo w zakresie zwrotu pracownikowi kosztów wyjazdu na zasadach właściwych dla podróży służbowych w przypadku dokształcania z inicjatywy/skierowania pracodawcy i usprawiedliwia nieobecność skierowanego pracownika w pracy łącznie z wnioskiem o udzielenie urlopu szkoleniowego. W przypadku dokształcania bez skierowania pracodawcy, wystawiona delegacja potwierdza wiedzę i zgodę pracodawcy na dokształcanie pracownika i usprawiedliwia jego nieobecność w pracy – nie stanowi podstawy do rozliczenia kosztów podróży ( z  adnotacją „ bez realizacji „.). W uzasadnionych przypadkach dokształcania bez skierowania pracodawcy, wystawiona delegacja zostanie na żądanie pracownika rozliczona  w zakresie kosztów wyjazdu na podstawie oceny i adnotacji Dyrektora Zakładu na formularzu delegacji.  

II.  ORGANIZACJA I PORZĄDEK UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEBIEG PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
§ 7
1.    Na zasadach określonych w ogólnie obowiązujących przepisach lub w umowach cywilno – prawnych Zakład udziela świadczeń zdrowotnych bezpłatnie, za częściową odpłatnością lub odpłatnie.
2.    Cennik świadczeń zdrowotnych ustala Dyrektor Zakładu i przekazuje kserokopie wszystkim komórkom organizacyjnym, które udzielają świadczeń zdrowotnych na zasadach odpłatności.
3.    Zakład udziela świadczeń zdrowotnych ogółowi ludności, jednak w szczególności pacjentom ubezpieczonym w Narodowym Funduszu Zdrowia, z którym zawarł umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych.
4.    Zakład nie może odmówić udzielenia świadczenia zdrowotnego osobie, która potrzebuje natychmiastowego udzielenia takiego świadczenia ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia.
§ 8
1.    Świadczenia zdrowotne mogą być udzielane wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach.
2.    W celu zapewnienia pacjentom kompleksowych świadczeń Zakład podejmuje następujące  działania:
a)    zatrudnia w charakterze konsultantów niezbędnych lekarzy specjalistów w specjalnościach, które nie są reprezentowane przez działalność oddziałów funkcjonujących w strukturze Zakładu i do dnia       31 grudnia każdego roku Kierownik ds. Medycznych powiadamia wszystkich Ordynatorów                             o rodzajach i zasadach udzielanych konsultacji w roku następnym i na bieżąco je aktualizuje,
b)    zawiera umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych z innymi zakładami opieki zdrowotnej lub innymi podmiotami działającymi w dziedzinie ochrony zdrowia na wykonywanie niezbędnych świadczeń, które niemożliwe są do wykonania w Zakładzie. O rodzajach zawieranych umów                      i zasadach ich realizacji Sekcja Dokumentacji Medycznej informuje kierowników wszystkich komórek organizacyjnych działalności podstawowej Zakładu,
c)    zawiera umowy na transport sanitarny dla zabezpieczenia zadań, do których Zakład jest zobowiązany w myśl obowiązujących przepisów.
§ 9
1.    O przyjęciu chorego do Szpitala decyzję podejmuje lekarz dyżurny Szpitalnego Oddziału Ratunkowego lub Izby Przyjęć, Ordynator albo Lekarz kierujący oddziałem lub wyznaczony przez Ordynatora, bądź Lekarza kierującego oddziałem (lub lekarza go zastępującego) lekarz oddziału szpitalnego, po zapoznaniu się ze stanem zdrowia i uzyskaniu zgody tej osoby lub przedstawiciela ustawowego chyba, że na mocy odrębnych przepisów możliwe jest przyjęcie do Szpitala bez wyrażenia zgody.
2.    Lekarz dyżurny Szpitalnego Oddziału Ratunkowego lub Izby Przyjęć przyjmuje chorych bez skierowania. Jeżeli uzna, iż chory kwalifikuje się do szpitala natychmiast powiadamia sam lub zleca dyżurującej pielęgniarce powiadomienie Ordynatora albo Lekarza kierującego oddziałem lub lekarza właściwego oddziału o konieczności leczenia szpitalnego. Ostateczną decyzję o hospitalizacji podejmuje lekarz właściwego Oddziału.
3.    Chorych ze skierowaniem przyjmują lekarze dyżurni z właściwych Oddziałów, których                       o zgłaszającym się chorym powiadamia dyżurująca pielęgniarka.
4.    Chorym zgłaszającym się do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, czy Izby Przyjęć świadczenie powinno być udzielone  bez zbędnej zwłoki.
5.    Uwzględniając dobro pacjenta oraz możliwości Szpitala lekarz, o którym mowa w  ust.1, podejmuje decyzję o natychmiastowym przyjęciu, o odmowie przyjęcia lub wyznacza termin przyjęcia, dokonując jednocześnie odpowiednich wpisów w dokumentacji zbiorczej Szpitala,                    tj. w Księdze przyjęć i wypisów, w Księdze odmów przyjęć i porad ambulatoryjnych lub w Księdze oczekujących na przyjęcie do Szpitala.   
6.    Jeżeli lekarz, o którym mowa w ust. 1, stwierdzi potrzebę niezwłocznego umieszczenia pacjenta   w szpitalu, a zakres świadczeń udzielanych przez Zakład, względy epidemiologiczne lub brak miejsc nie pozwalają na jego przyjęcie, zobowiązany jest - po udzieleniu niezbędnej pomocy - natychmiast zorganizować przewiezienie go do innego szpitala. W tym celu powinien porozumieć się z osobami uprawnionymi do podjęcia decyzji i wyrażeniu zgody innego szpitala na przekazanie pacjenta,                   a po uzyskaniu zgody zorganizować transport oraz opiekę lekarza, jeżeli tego wymaga stan pacjenta. O dokonanym rozpoznaniu stanu zdrowia i o podjętych czynnościach lekarz dokonuje odpowiedniego wpisu w karcie informacyjnej.
§10
1.    Wypisanie ze Szpitala, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej następuje:
a)    gdy stan zdrowia pacjenta nie wymaga dalszego leczenia,
b)    na żądanie pacjenta przebywającego w Szpitalu lub jego przedstawiciela ustawowego,
2.    Jeżeli przedstawiciel ustawowy żąda wypisania ze Szpitala osoby, której stan zdrowia wymaga leczenia w szpitalu, Dyrektor Zakładu lub Ordynator albo Lekarz kierujący oddziałem, jako upoważniony przez Dyrektora Zakładu lekarz, może odmówić wypisania do czasu wydania w tej sprawie orzeczenia przez właściwy ze względu na siedzibę Zakładu Sąd Opiekuńczy, chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej. Właściwy Sąd Opiekuńczy zawiadamiany jest przez Ordynatora albo Lekarza kierującego oddziałem niezwłocznie o odmowie wypisania ze Szpitala i przyczynach odmowy.
3.    Pacjenta występującego o wypisanie ze Szpitala na własne żądanie Ordynator albo Lekarz kierujący oddziałem lub lekarz leczący jest zobowiązany poinformować o możliwych następstwach zaprzestania leczenia w szpitalu. Jeżeli pacjent mimo udzielenia informacji w dalszym ciągu wyraża wolę opuszczenia szpitala, lekarz leczący jest zobowiązany odebrać od niego pisemne oświadczenie       w przedmiocie wypisania ze Szpitala na własne żądanie oraz pouczenia go o możliwych skutkach zaprzestania leczenia szpitalnego. O złożeniu oświadczenia lekarz sporządza adnotację                             w dokumentacji medycznej.
§ 11
1.    Jeżeli przedstawiciel ustawowy lub opiekun faktyczny nie odbiera małoletniego lub osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji ze Szpitala w wyznaczonym terminie, Ordynator natychmiast zgłasza to do Działu Rozliczeń Usług Medycznych w celu zawiadomienia o tym fakcie organu gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu tej osoby. Jeżeli w wyznaczonym terminie pacjent nie zostanie zabrany ze Szpitala Ordynator albo Lekarz kierujący oddziałem organizuje środek transportu, którym pacjent, na koszt gminy, przewieziony zostanie do miejsca zamieszkania.
2.    Pacjent, którego stan zdrowia nie wymaga dalszego leczenia szpitalnego, powinien być wypisany ze Szpitala. Jeżeli jego stan zdrowia nie wymaga dalszego leczenia szpitalnego i nie chce on opuścić Oddziału, Ordynator albo Lekarz kierujący oddziałem jest zobowiązany poinformować                             go o konieczności ponoszenia kosztów dalszego pobytu oraz złożyć Dyrektorowi lub Kierownikowi ds. Medycznych pisemną informację o zaistniałym fakcie ze wskazaniem nazwiska, imienia, adresu                    i kosztów nieuzasadnionego pobytu w Szpitalu.

§ 12
Transport pacjentów karetką „R” odbywa się według poniższych zasad:
1.    Pacjent musi rokować przeżycie transportu, a w czasie transportu musi być zaopatrzony,                  w co najmniej dwa wkłucia, ewentualnie zaintubowany, unieruchomione złamanie, zabezpieczony               w odpowiednie płyty i leki oraz krew stosownie do przewidywanych potrzeb.
2.    Wszelkie formalności związane z planowanym transportem, badaniami, koniecznymi konsultacjami, uzgodnieniem miejsca w innym szpitalu organizuje Oddział kierujący.
3.    Transport pacjenta karetką „R” jest realizowany wyłącznie z lekarzem z Oddziału kierującego,   za wyjątkiem sytuacji opisanej w ust.4.  
4.    Jeżeli stan chorego wymaga nadzoru lekarza anestezjologa to zlecenie transportu pacjenta karetką „R” należy zgłosić Ordynatorowi albo Lekarzowi kierującemu Oddziałem Anestezjologii                            i Intensywnej Terapii lub lekarzowi dyżurnemu Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, którzy organizują zabezpieczenie lekarskie tego transportu.
5.    Ostatecznej kwalifikacji pacjenta do transportu dokonuje lekarz transportujący.
§ 13
1.    W dni robocze w godzinach od 8,00  do 20,00 medyczną opiekę lekarską podczas transportu chorego zapewniają lekarze medycyny zatrudnieni w Oddziale, z którego pacjent jest przewożony.
W każdym przypadku praca lekarza transportującego w przypadku transportu wykonywanego                   po godzinie 15.00 stanowi nadgodziny płatne z dodatkiem 100 % wynagrodzenia.
2. W dni robocze od godziny 20,00 do 8,00 następnego dnia oraz w dni wolne od pracy, niedziele                i święta w godzinach od 8,00  do 8,00 dnia następnego oraz podczas transportu chorego karetką „R” całodobowo medyczną opiekę lekarską zapewniają lekarze zatrudnieni w Oddziale kierującym lub Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Opiekę pielęgniarską (ratownika medycznego) podczas transportu chorego karetką „R” zapewnia Szpitalny Oddział Ratunkowy.
a) w  przypadkach transportu chorych z Oddziału Kardiologii  lekarza dyżurującego – transportującego pacjenta zastępuje pełniąc nadzór nad chorymi z tych oddziałów lekarz anestezjolog dyżurujący w dzielnicy Fabrycznej Kraśnika,
b)    w przypadkach transportu chorych z Oddziału Neurologii z pododdziałem Udarowym lekarza dyżurującego – transportującego pacjenta zastępuje pełniąc nadzór nad chorymi lekarz internista dyżurujący w Oddziale Chorób Wewnętrznych,
c)        w przypadkach transportu chorych z Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy oraz Oddziału Chorób Dzieci i Młodzieży  lekarza dyżurującego – transportującego pacjenta zastępuje pełniąc nadzór nad chorymi z tego oddziału lekarz internista dyżurujący w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym,
d)        w przypadkach transportu chorych z Oddziału Chirurgii Ogólnej z pododdziałem Chirurgii  Endoskopowej lekarza dyżurującego – transportującego pacjenta zastępuje pełniąc nadzór nad chorymi z tego oddziału lekarz chirurg dyżurujący w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym,
e)    w przypadkach transportu chorych z Oddziału Ortopedyczno-Urazowego lekarza dyżurującego – transportującego pacjenta zastępuje pełniąc nadzór nad chorymi z tego oddziału lekarz chirurg dyżurujący w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym,
f)    w przypadkach transportu chorych ze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego lekarza dyżurującego – transportującego pacjenta zastępują przyjmując pacjentów wezwani przez dyżurną pielęgniarkę SOR odpowiedni specjaliści – lekarze dyżurni z oddziałów zgodnie ze wstępnym rozpoznaniem,
g)     w przypadkach wyjazdu/transportu chorych przez lekarzy dyżurnych POZ lekarza dyżurującego – transportującego pacjenta zastępują przyjmując pacjentów wezwani przez dyżurną pielęgniarkę SOR lub IP odpowiedni specjaliści – lekarze dyżurni z oddziałów zgodnie ze wstępnym rozpoznaniem,
h)    w przypadkach transportu chorych z Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii lub transportów zakwalifikowanych jako anestezjologiczne lekarzem transportującym pacjenta jest lekarz anestezjolog dyżurujący w dzielnicy Fabrycznej Kraśnika  po wcześniejszym poinformowaniu o tym Ordynatora albo Lekarza kierującego Oddziałem  Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz lekarzy dyżurnych oddziałów w dzielnicy Fabrycznej Kraśnika,
i)       dopuszczalne jest zastępowanie lekarza dyżurującego – transportującego pacjenta z danego oddziału przez innego lekarza pracującego w tym oddziale. Zastępujący lekarz winien w miesięcznym harmonogramie czasu pracy wykazać przepracowane godziny jako nadgodziny (płatne z dodatkiem 100%).
3.    Wszystkie transporty obejmujące okresy czasowe  przedstawione w ust. 2 są transportami pilnymi, przewidzianymi dla chorych z zagrożeniem  życia lub zdrowia przyjętych do szpitala bezpośrednio przed ich realizacją lub z nagłym, udokumentowanym pogorszeniem stanu zdrowia.
4.    Transporty chorych na zaplanowane  wcześniej badania specjalistyczne lub przyjęcia do  innych ośrodków zabezpiecza Ordynator albo Lekarz kierujący oddziałem danego oddziału lub wyznaczony  przez  niego lekarz - w okresach czasu określonych w ust. 2.
5.    Opiekę medyczną podczas transportów położniczych zabezpiecza całodobowo, we własnym zakresie Oddział Ginekologiczno-Położniczo-Noworodkowy.
6.    Transporty neonatologiczne wykonywane są transportem specjalistycznym zamawianym                          w wyspecjalizowanej jednostce.
7.    W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wezwanie celem pilnego transportu karetki  reanimacyjnej lub wypadkowej z  jednostki wyspecjalizowanej, po uzyskaniu zgody Dyrektora Zakładu.
8.    Zasady wymienione  w  ust. 7 dotyczą także pilnych transportów lotniczych, realizowanych przez śmigłowiec ratunkowy oraz przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe wg obowiązujących zasad                       i procedur.
§ 14
1. Pacjent uprawniony do świadczeń zdrowotnych, który  posiada ubezpieczenie zdrowotne i  zgłasza się do Zakładu w celu udzielenia mu całodobowych i stacjonarnych świadczeń szpitalnych albo do poradni specjalistycznych Zakładu w celu udzielenia mu świadczeń ambulatoryjnych, przyjmowany jest nieodpłatnie na podstawie dokumentu potwierdzającego prawo ubezpieczonego do świadczeń opieki zdrowotnej ( dokument ubezpieczenia zdrowotnego ) oraz skierowania wystawionego przez lekarza lub felczera ubezpieczenia społecznego, za wyjątkiem sytuacji określonej w ust.2.
2.Pacjentowi  uprawnionemu do świadczeń zdrowotnych, który nie posiada ubezpieczenia zdrowotnego, udziela się odpłatnie świadczeń zdrowotnych w Zakładzie, po okazaniu dowodu uiszczenia należności, w kwocie określonej w aktualnym cenniku, o którym mowa w §7, ust.2 Regulaminu.
3. Rodzaje dokumentów potwierdzających ubezpieczenie zdrowotne, terminy i zasady ich przedkładania przez ubezpieczonych lub odstąpienia od ich przedłożenia określają przepisy odrębne.
4. Przedstawienie przez pacjenta dokumentów, o których mowa w ust.3 nie jest wymagane, jeżeli zostaną spełnione łącznie następujące warunki:
1) pacjent potwierdzi swoją tożsamość poprzez okazanie dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy albo legitymacji szkolnej; legitymacja szkolna może być okazana jedynie przez osobę, która nie ukończyła 18. roku życia;
2) Zakład uzyska potwierdzenie prawa pacjenta do świadczeń opieki zdrowotnej wg ust.5.
5.  Prawo pacjenta do świadczeń opieki zdrowotnej może zostać potwierdzone na podstawie dokumentu elektronicznego, o którym mowa w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.                    o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570), sporządzonego na podstawie jego numeru PESEL przez Narodowy Fundusz Zdrowia  i przesłanego za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219) z zapewnieniem integralności              i poufności zawartych w nim danych oraz uwierzytelnieniem stron uprawnionych do przetwarzania tych danych – na zasadach i o treści wskazanej w przepisach odrębnych.
6.  W przypadku niepotwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej w sposób określony w ust. 1 lub 5, pacjent - po okazaniu dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy albo legitymacji szkolnej - może przedstawić inny dokument potwierdzający posiadane przez niego  prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, a jeżeli takiego dokumentu nie posiada, może złożyć pisemne oświadczenie                              o przysługującym mu prawie do świadczeń opieki zdrowotnej z obligatoryjną klauzulą o treści: "Posiadam prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.".
7.  W sytuacji udzielania pacjentowi stacjonarnych albo całodobowych świadczeń opieki zdrowotnej, oświadczenie, o którym mowa w ust. 6, obejmuje okres od dnia rozpoczęcia udzielania świadczenia  do dnia zakończenia udzielania świadczenia, nie dłuższy jednak niż do końca miesiąca następującego po miesiącu rozpoczęcia udzielania świadczenia. W przypadku, gdy świadczenie opieki zdrowotnej trwa dłużej – pacjent  składa kolejne oświadczenie, które obejmuje okres nie dłuższy niż jeden miesiąc.
8.  Oświadczenie, o którym mowa w ust. 7, zawiera imię i nazwisko pacjenta , adres zamieszkania, wskazanie podstawy prawa do świadczeń opieki zdrowotnej, numer PESEL oraz wskazanie dokumentu, na podstawie którego pacjent potwierdził swoją tożsamość. Upoważniony pracownik Zakładu potwierdza podpisem na oświadczeniu dane identyfikujące dokument, na podstawie którego potwierdzono tożsamość pacjenta.
9.  W przypadku pacjentów w małoletnich oraz innych osób nieposiadających pełnej zdolności                   do czynności prawnych, oświadczenie, o którym mowa w ust. 6, składa przedstawiciel ustawowy albo opiekun prawny lub faktyczny w rozumieniu ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta                i Rzeczniku Praw Pacjenta. Przepisy ust. 7 i 8 stosuje się odpowiednio.
10.  W stanach nagłych lub w przypadku, gdy ze względu na stan zdrowia nie jest możliwe złożenie oświadczenia, o którym mowa w ust. 6, świadczenie opieki zdrowotnej zostaje udzielone pacjentowi pomimo braku potwierdzenia  jego prawa do świadczeń opieki zdrowotnej. W takim przypadku pacjent, któremu udzielono świadczenia opieki zdrowotnej, jest obowiązany do przedstawienia dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej albo do złożenia oświadczenia,                   o którym mowa w ust. 6, w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia udzielania świadczenia opieki zdrowotnej, a jeżeli świadczenie to jest udzielane w oddziale szpitalnym, w terminie 7 dni od dnia zakończenia udzielania mu świadczenia opieki zdrowotnej - pod rygorem obciążenia go kosztami udzielonych mu świadczeń.
11.  W przypadku dzieci do ukończenia 3. miesiąca życia, które nie posiadają numeru PESEL, potwierdzenie, o którym mowa w ust.5, następuje na podstawie numeru PESEL osoby obowiązanej           do zgłoszenia dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego.
12. Pacjentom innym niż ubezpieczeni zostaną w Zakładzie udzielone świadczenia zdrowotne odpłatnie, częściowo odpłatnie  lub nieodpłatnie w sposób i na zasadach określonych w przepisach odrębnych, w tym  przepisach, o których mowa w ust.2.
13. Bez skierowania, udziela się w poradniach świadczeń zdrowotnych w stanach zagrożenia życia lub zdrowia oraz świadczeń określonych w ustawie o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym jako niewymagających skierowania.
14. Pacjent, który zgłosi się do poradni specjalistycznej ze skierowaniem o przeprowadzenie konsultacji, powinien otrzymać wyczerpującą opinię lekarza specjalisty, w zakresie wskazanym                  w skierowaniu.
15. Pacjent zgłaszający się do poradni specjalistycznej, winien przedstawiać ważne skierowanie. Terminy ważności skierowań określają odrębne przepisy. Lekarz jest zobowiązany odmówić porady, jeżeli pacjent nie przedstawi ważnego skierowania chyba, że zachodzi sytuacja, o której mowa                       w ust.2.
16. Świadczenia zdrowotne w Szpitalu są udzielane bez skierowania  w razie wypadków, zatruć, urazów, porodu, stanów  zagrożenia życia oraz w razie wydania na podstawie odrębnych przepisów decyzji o  przymusowej hospitalizacji.
§ 15
1.    Świadczenia zdrowotne udzielane przez pracownie i inne komórki organizacyjne działalności podstawowej udzielające innych świadczeń jak porady lekarskie wykonywane są  dla pacjentów hospitalizowanych w Zakładzie lub leczonych ambulatoryjnie w poradni specjalistycznej Zakładu na podstawie skierowania (zlecenia) lekarza zatrudnionego w komórce organizacyjnej Zakładu.
2.    Pracownie udzielają także świadczeń pacjentom skierowanym przez inne zakłady opieki zdrowotnej, z którymi Zakład zawarł stosowne umowy w zakresie i na zasadach w tych umowach określonych. O treści zawartych umów w zakresie niezbędnym do wykonywania świadczeń informuje pracownie pisemnie Kierownik ds. Medycznych.
3.    Pacjenci kierowani przez zakłady opieki zdrowotnej, z którymi Zakład nie zawarł stosownych umów są przyjmowani w komórkach organizacyjnych, o których mowa w ust. 1 bezpłatnie, jeżeli na skierowaniu, kierownik zakładu opieki zdrowotnej kierującego pacjenta, potwierdzi pokrycie kosztów zleconej usługi medycznej.
4.    Pacjentom zgłaszającym się bez skierowania, komórki organizacyjne, o których mowa w ust. 1, wykonują badania odpłatnie, po okazaniu dowodu uiszczenia należności obliczonej według aktualnego cennika ustalonego w sposób określony w §7, ust. 2 Regulaminu.
§ 16
1.Szpital zgłosi na podany przez jednostkę Policji numer telefonu, numer faksu lub adres poczty elektronicznej, fakt:
1)  przyjęcia pacjenta małoletniego, z którego przedstawicielem ustawowym albo opiekunem faktycznym nie można się skontaktować - nie później niż w okresie 4 godzin od przyjęcia;
2)  przyjęcia pacjenta, którego tożsamości nie można ustalić albo potwierdzić na podstawie dokumentów stwierdzających tożsamość - nie później niż w okresie 8 godzin odpowiednio                      od przyjęcia.
2. Zakład udzieli, na żądanie Policji, informacji o fakcie przyjęcia osoby zaginionej w rozumieniu               art. 14 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2015 r. poz. 355, z późn. zm.).

III.  ORGANIZACJA I ZADANIA  JEDNOSTEK   ORGANIZACYJNYCH I KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU
§ 17
1.    Dyrektor Zakładu samodzielnie kieruje Zakładem i reprezentuje go na zewnątrz oraz jest przełożonym wszystkich pracowników Szpitala.
2.    Dyrektor wydaje akty wewnętrzne w formie Zarządzeń, obowiązujące wszystkich pracowników Zakładu lub niektóre grupy zawodowe pracowników.
§ 18
1.    Kierownik ds. Medycznych podlega bezpośrednio Dyrektorowi Zakładu.
2.    Kierownik ds. Medycznych organizuje, koordynuje oraz pełni nadzór nad świadczeniem usług medycznych przez jednostki i komórki organizacyjne Zakładu oraz odpowiada za właściwą organizację i przebieg udzielanych świadczeń, a także pracę lekarzy i innego podległego personelu.
3.    Do obowiązków Kierownika ds. Medycznych należy w szczególności:
1)    w zakresie  organizacji, koordynacji i pełnionego nadzoru:
a)    czuwanie nad prawidłowym przebiegiem specjalizacji lekarzy,
b)    sprawowanie, łącznie z Ordynatorami/Lekarzami kierującymi oddziałami nadzoru nad pracą stażystów, opiekowanie się ich rozwojem,
c)    planowanie zatrudnienia oraz udział w procesie rekrutacji personelu w powierzonym obszarze zadań,
d)    udzielanie pomocy Naczelnej Pielęgniarce w zakresie doszkalania podległego średniego  personelu medycznego,
e)    sprawowanie nadzoru nad dokumentacją medyczną oraz podejmowanie decyzji w zakresie                   jej udostępniania, a także przeprowadzanie systematycznych kontroli historii chorób i pozostałej dokumentacji medycznej,
f)    czuwanie nad przeprowadzaniem okresowych badań i szczepień ochronnych pracowników,
g)    nadzorowanie gospodarki lekami, artykułami medycznymi, krwią i preparatami krwiopochodnymi w Zakładzie,
h)    wykonywanie okresowych obchodów całości Zakładu, nie rzadziej niż raz na kwartał, przy zwróceniu szczególnej uwagi na stan sanitarno - higieniczny oddziałów i pomieszczeń pomocniczych w celu zapewnienia kompleksowości i dostępności świadczeń.
2)    rozpatrywanie uwag i skarg chorych ,
3)    czuwanie nad prawidłową realizacją kontraktów zawartych przez Zakład na świadczenia usług medycznych,
4)    systematyczne wykonywanie analiz działalności leczniczej Zakładu i przedstawianie                            ich Dyrektorowi  do 30 czerwca i 30 grudnia danego roku.
4.    Kierownik ds. Medycznych powinien wykonywać zalecenia Dyrektora, wiążące się bezpośrednio z zakresem jego czynności, a niewymienione w nin. paragrafie.
§ 19
1.    Kierownik ds. Infrastruktury  podlega bezpośrednio Dyrektorowi Zakładu.
2.    Kierownik ds. Infrastruktury:
a)    nadzoruje, organizuje i koordynuje prace podległych mu pracowników oraz podporządkowanych mu komórek organizacyjnych bliżej określonych w schemacie organizacyjnym stanowiącym załącznik do Statutu,
b)    odpowiada  za administrację i gospodarkę Zakładu w zakresie właściwego utrzymania                            i gospodarowania mieniem oraz za właściwą organizację i jakość pracy podległych mu jednostek,
c)    obowiązany jest do stałego informowania Dyrektora Zakładu o bieżących sprawach z zakresu swego działania oraz do bezzwłocznego zawiadamiania o dostrzeżonych brakach i niedociągnięciach,
3.    W zakresie nadzoru nad działalnością techniczno-eksploatacyjną do Kierownika                                  ds. Infrastruktury  należy w szczególności:
a)    administrowanie nieruchomościami, obiektami i budynkami stanowiącymi własność bądź będącymi w użytkowaniu Zakładu oraz zgodne z przepisami gospodarowanie mieniem Zakładu,                   w tym czuwanie nad prawidłowością zawierania i realizacją umów najmu, dzierżawy itp.,
b)    nadzór nad organizacją i planowaniem infrastruktury terenów szpitalnych,
c)    planowanie i nadzór nad realizacją inwestycji, remontów, konserwacją obiektów i urządzeń technicznych i aparatury medycznej Zakładu,
d)    sprawowanie nadzoru  nad przestrzeganiem zasad racjonalnej gospodarki materiałowej, a także wdrażanie efektywnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych mających na celu obniżenie kosztów,
e)    nadzór nad gospodarką odpadami komunalnymi  Zakładu,
f)    nadzór nad opracowaniem dokumentacji techniczno-kosztorysowej oraz prawidłowym zawieraniem umów z poszczególnymi wykonawcami zgodnie z obowiązującymi  przepisami,
g)    proponowanie działań modernizacyjnych Zakładu z uwzględnieniem ich chronologii                            i spodziewanych efektów ekonomicznych, a także źródeł finansowania tych działań,
h)    współudział w nadzorze nad techniczną stroną infrastruktury medycznej,
i)    współudział w opracowaniu planów modernizacji i restrukturyzacji Zakładu.
4.    Do obowiązków Kierownika ds. Infrastruktury  należy ponadto:
a)    organizowanie pracy w zakresie administracyjno - technicznym i eksploatacyjnym zgodnie                    z potrzebami aparatu działalności podstawowej,
b)    planowanie zatrudnienia oraz udział w procesie rekrutacji personelu w powierzonym obszarze zadań,
c)    opracowywanie projektów planu gospodarczego (usług, zatrudnienia i zaopatrzenia),
d)    współudział przy opracowywaniu preliminarza budżetowego,
e)    prowadzenie sprawozdawczości i statystyki z wykonania planu gospodarczego,
f)    opracowywanie materiałów w zakresie administracyjno - technicznym do projektu rozwoju Zakładu,  
g)    zapewnienie warunków niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Zakładu, zwłaszcza, nieprzerwanego oświetlenia, urządzeń sygnalizacyjnych, ciepłej wody i odpowiedniej temperatury pomieszczeń,
h)    kontrolowanie przebiegu realizacji zaopatrzenia oraz ilości i jakości materiałów, surowców                    i przedmiotów,
i)    kontrolowanie magazynów i warsztatów,
j)    organizowanie technicznych inspekcji budynków i urządzeń dla oceny ich stanu oraz kontrola wykonania konserwacji, remontów i inwestycji,
k)    realizacja decyzji dotyczących stanu sanitarno - higienicznego Zakładu i jego bezpośredniego otoczenia,
l)    nadzór nad przestrzeganiem przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz nad zaopatrzeniem pracowników w odzież ochronną,
m)    przedstawianie wniosków oszczędnościowych w zakresie kosztów administracyjnych                             i eksploatacyjnych,
n)    dbanie o porządek, czystość oraz wygląd terenu wokół budynków Zakładu.
5.    Do obowiązków Kierownika ds. Infrastruktury  w zakresie  nadzoru nad podległymi mu jednostkami organizacyjnymi należy w szczególności:
a)    nadzór nad realizowaniem przez podległe jednostki organizacyjne kierunków programowych ujętych w planie modernizacji i restrukturyzacji Zakładu, a także ustalenie priorytetów w tym zakresie,
b)    stosowanie intensywnych technik organizacyjnych zmierzających do optymalnego wykorzystania zasobów osobowych zgodnie z wymogami ustawowymi.
6.    Kierownik ds. Infrastruktury powinien wykonywać czynności zlecone mu przez Dyrektora, wiążące się bezpośrednio z zakresem jego działalności, a nie objęte niniejszym zakresem czynności.
§ 20
1.    Ordynatorzy oddziałów szpitalnych albo Lekarze kierujący oddziałami szpitalnymi                               są kierownikami poszczególnych Oddziałów funkcjonujących w ramach Szpitala.
2.    Ordynatorzy oddziałów albo Lekarze kierujący oddziałami ponoszą odpowiedzialność za poziom leczenia chorych w podległych im komórkach organizacyjnych.
3.    Ordynator albo Lekarz kierujący oddziałem podlega bezpośrednio Kierownikowi ds.Medycznych.
4.    Ordynator albo Lekarz kierujący oddziałem odpowiada za sprawne funkcjonowanie Oddziału pod względem administracyjnym i gospodarczym oraz za właściwe leczenie chorych.
5.    Ordynator albo Lekarz kierujący oddziałem czuwa nad prawidłowym tokiem pracy w Oddziale, nadzoruje pod względem fachowym i etycznym pracę podległego personelu oraz dba o dyscyplinę pracy.
6.    Ordynator albo Lekarz kierujący oddziałem sprawuje nadzór nad gospodarką lekami, środkami odurzającymi i artykułami sanitarnymi.
7.    W szczególności w zakresie lecznictwa Ordynator albo Lekarz kierujący oddziałem ma obowiązek:
a)    zbadać każdego nowo przyjętego chorego oraz ustalić rozpoznanie i kierunek leczenia,
b)    przestrzegać, aby każdy ciężko chory nowo przybyły do Oddziału był niezwłocznie zbadany i aby była mu udzielona właściwa pomoc lekarska,
c)    tak zorganizować pracę w Oddziale, aby rozpoznanie można było ustalić w jak najkrótszym czasie,
d)    czuwać nad tym, aby lekarz dyżurny, przed podjęciem dyżuru, był powiadomiony o wszystkich ciężko chorych przebywających w Oddziale,
e)    dbać, aby chorzy w Oddziale byli leczeni zgodnie z postępem wiedzy lekarskiej oraz mieli zapewnioną należytą opiekę lekarską,
f)    znać stan zdrowia każdego chorego w Oddziale i decydować o sposobie leczenia chorego,
g)    dbać, aby asysta operacyjna była gruntownie zaznajomiona z istotą i przebiegiem wykonywanych czynności,
h)    omawiać z lekarzami zatrudnionymi w Oddziale wybrane przypadki chorobowe, sposób ustalenia rozpoznania i metodę ich leczenia,
i)    czuwać nad stałym, systematycznym dokształcaniem się personelu,
j)    czuwać nad zapewnieniem bezpieczeństwa chorym w Oddziale oraz kontrolować wykonanie wydanych w tym przedmiocie zarządzeń,
k)    uprzedzać chorych zgłaszających chęć wypisania się wbrew opinii lekarskiej o następstwach przedwczesnego wypisania się oraz wypisać chorego dopiero po  otrzymaniu od niego bądź                         od przedstawiciela ustawowego pisemnego oświadczenia, że opuszcza szpital na własne żądanie                      i odpowiedzialność oraz, że został uprzedzony o następstwach  przedwczesnego wypisania,  
l)    dokonywać obchodu chorych przebywających w Oddziale codziennie w tych samych, ustalonych przez siebie godzinach przy udziale  lekarzy zatrudnionych w Oddziale, Pielęgniarki Oddziałowej, oraz innego personelu medycznego niezbędnego w procesie udzielania świadczeń,  
m)    dbać o to, aby historie choroby były prowadzone w sposób oddający wierny obraz przebiegu choroby zarówno w zakresie rozpoznania choroby, jak i leczenia chorego i zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
n)    przybywać w Oddział na wezwanie Dyrektora Zakładu, lekarzy zatrudnionych w Oddziale lub lekarza dyżurnego, ilekroć zajdzie uzasadniona potrzeba,
o)    dbać o racjonalne wykorzystywanie łóżek, zapewnienie koniecznych miejsc dla chorych przyjętych w czasie  dyżuru,
p)    podać godziny oraz dni przyjmowania  i w tym czasie informować osobiście, lub przez wyznaczonego w tym celu lekarza, rodziny o stanie zdrowia pacjentów, a w razie stanu grożącego życiu lub w razie pogorszenia się stanu pacjenta dopilnować, aby została o tym zawiadomiona rodzina pacjenta lub jego opiekunowie.
8.    Ordynator albo Lekarz kierujący oddziałem lub upoważniony przez nich lekarz każdego dnia               w dni robocze o godzinie 15-tej obowiązany jest poinformować lekarza dyżurnego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego lub Izby Przyjęć o ilości wolnych łóżek w Oddziale.
9.    Ordynator albo Lekarz kierujący oddziałem sprawuje nadzór nad właściwym stanem sanitarno - epidemiologicznym kierowanej komórki organizacyjnej.
10.    Ordynator albo Lekarz kierujący oddziałem sprawuje nadzór nad właściwą gospodarką krwią               i preparatami krwiopochodnymi w podległym Oddziale, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz zarządzeniami wewnętrznymi.
11.    Ordynator albo Lekarz kierujący oddziałem sprawuje nadzór nad gospodarką lekami, środkami odurzającymi i artykułami sanitarnymi w podległym mu Oddziale zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami   i zarządzeniami wewnętrznymi.
12.    Ordynator albo Lekarz kierujący oddziałem zawiadamia bezzwłocznie tj. tego samego dnia,                w którym otrzymał wiadomość lub dnia następnego, Kierownika ds. Medycznych o każdym wykroczeniu przeciwko ustalonym zasadom świadczenia pomocy lekarskiej i pielęgniarskiej oraz                o nieprzestrzeganiu reguł etycznych i naruszeniu dyscypliny pracy, a jeśli wykroczenie lub naruszenie dyscypliny dotyczy pielęgniarki także Naczelną Pielęgniarkę.
13.    Ordynator albo Lekarz kierujący oddziałem powiadamia niezwłocznie Kierownika                            ds. Medycznych o każdym przypadku, co do którego zachodzi podejrzenie, iż jest wynikiem przestępstwa oraz o przypadkach choroby psychicznej lub zakaźnej w Oddziale dla tych chorób nieprzeznaczonym.
14.    Do obowiązków Ordynatora albo Lekarza kierującego oddziałem należy również:
a)    współpraca przy przygotowywaniu ofert konkursowych do Narodowego Fundusz Zdrowia, Ministerstwa właściwego ds. zdrowia oraz innych podmiotów,
b)    pełnienie ścisłego nadzór nad realizacją zawartych kontraktów,
c)    zarządzanie Oddziałem oraz liczenie kosztów i podejmowanie odpowiednich działań zmierzających do ich zminimalizowania,
d)    udział w opracowaniu receptariusza szpitalnego i nadzoru nad jego realizacją i aktualizacją,
e)    ustalanie rozkładu pracy lekarzy i dyżurów lekarskich, a także organizowanie i ewidencjonowanie czasu pracy podległego personelu lekarskiego,
f)    nadzór nad prawidłowością prowadzenia dokumentacji medycznej przez podległy personel zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz terminowym i dokładnym opracowaniem statystyki Oddziału,
g)    uzgadnianie z Dyrektorem celowości oraz prawidłowości dokonywania wszelkich zakupów,                   a także przyjmowania darów dla Oddziału  - zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami              i zarządzeniami wewnętrznymi,
h)    udział w opracowaniu istotnych warunków zamówienia publicznego dotyczącego aparatury, sprzętu i materiałów medycznych niezbędnych do funkcjonowania kierowanego Oddziału.
15.    Każdorazowo, na czas swojej nieobecności, Ordynator albo Lekarz kierujący oddziałem przekazuje obowiązki wybranemu lekarzowi z tytułem specjalisty lub II stopniem specjalizacji zatrudnionemu w Oddziale i powiadamia o tym fakcie Dyrektora Zakładu.
16.    Ordynator albo Lekarz kierujący oddziałem jest bezpośrednim zwierzchnikiem personelu lekarskiego udzielającego świadczeń zdrowotnych w kierowanym przez siebie Oddziale.
17.    Ordynator albo Lekarz kierujący oddziałem w uzgodnieniu z Dyrektorem Zakładu opracowuje szczegółowy zakres czynności oraz odpowiedzialności dla podległego personelu lekarskiego.
18.    Ordynator albo Lekarz kierujący oddziałem ponosi również odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie bloków operacyjnych, pracowni i laboratoriów utworzonych na terenie kierowanego przez niego Oddziału oraz poradni szpitalnych reprezentatywnych dla specjalności kierowanego Oddziału.
19.    Ordynator albo Lekarz kierujący oddziałem kieruje pracą lekarzy specjalizujących się                        w kierowanym przez niego Oddziale osobiście lub za pomocą wyznaczonych do tego celu lekarzy - zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
20.    Ordynator albo Lekarz kierujący oddziałem ponadto powinien wykonywać czynności bezpośrednio wiążące się z zakresem jego działalności, a nie objęte niniejszym zakresem czynności,   w razie, gdy są one zlecone przez Dyrektora Zakładu.
§ 21
1.    Naczelna Pielęgniarka podlega bezpośrednio Kierownikowi ds. Medycznych.
2.    Naczelna Pielęgniarka pełni swoją funkcję przy pomocy Zastępcy Naczelnej Pielęgniarki oraz Pielęgniarek Oddziałowych.
3.    Do obowiązków Naczelnej Pielęgniarki  należy w szczególności:
1)    organizacja, koordynacja i nadzór pracy pielęgniarek, położnych, ratowników, sanitariuszy szpitalnych, salowych oraz innych podległych pracowników,
2)    stworzenie systemu pracy zapewniającego całodobową opiekę pielęgniarską i położniczą                        w Zakładzie,
3)    nadzór nad prawidłową organizacją pracy Oddziałów w zakresie wykonywania obowiązków przez podległy personel,
4)    nadzór nad należytym stanem sanitarno-higienicznym jednostek i komórek organizacyjnych Zakładu świadczących usługi medyczne,
5)    kontrolowanie harmonogramów czasu pracy pielęgniarek i położnych sporządzanych przez Pielęgniarki Oddziałowe i innych rozkładów czasu pracy sporządzanych przez podległy personel,
6)    nadzór nad przestrzeganiem obowiązujących przepisów (ogólnie obowiązujących oraz wewnętrznych jak regulaminy, zarządzenia, instrukcje itp.) standardów i procedur,
7)    kontrolowanie dokumentacji podległego personelu,
8)    dokonywanie systematycznych obchodów komórek organizacyjnych Zakładu, w których wykonuje swoje obowiązki podległy personel,
9)    organizowanie odpraw dla podległego personelu,
10)    przekazywanie informacji pomiędzy  komórkami administracyjno – technicznymi                                i gospodarczymi, a podległym personelem,
11)    prowadzenie właściwej polityki kadrowej, tj.:
a)    stała analiza zatrudnienia,
b)    wnioskowanie o przyjęcia i zwolnienia pracowników,
c)    rotacje personelu,
d)    udział w procesie rekrutacji,
e)    wnioskowanie o przeprowadzenie procedury konkursowej na stanowiska pielęgniarek oddziałowych,
12)    organizowanie szkoleń dla podległego personelu,
13)    systematyczna analiza poziomu opieki pielęgniarskiej, położniczej,
14)    opieka nad pielęgniarkami, położnymi i ratownikami odbywającymi staż oraz inne przeszkolenia na terenie szpitala, tj.:
a)    kierowanie do wybranych Oddziałów szpitalnych,
b)    wybór opiekuna bezpośredniego,
c)    sprawdzanie nabytych umiejętności praktycznych i wiedzy teoretycznej,
15)    opieka nad stażystami – studentami studiów medycznych  odbywającymi praktyki pielęgniarskie oraz wolontariuszami,
16)    wdrażanie i nadzór  nad wykonaniem programów promocji zdrowia,
17)    stałe dokształcanie i podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych,
18)    planowanie zapotrzebowania na sprzęt jednorazowy, środki dezynfekcyjne, opatrunki specjalistyczne, sprzęt medyczny służący do pielęgnacji pacjentów, rozdział ich pomiędzy komórki organizacyjne oraz nadzór nad ich prawidłowym wykorzystaniem,
19)    udział w pracach komisji przetargowych oraz przygotowywanie niezbędnych danych.
§ 22
1.    Do obowiązków Pielęgniarki Oddziałowej należy w szczególności:
1)    zapewnienie kompleksowych, całodobowych świadczeń pielęgniarskich i położniczych dla pacjentów Oddziału oraz w Izbach Przyjęć,
2)    systematyczne szacowanie rzeczywistego zapotrzebowania na opiekę pielęgniarską,
3)    stwarzanie warunków organizacyjno - technicznych do wykonywania zadań, organizowanie pracy pielęgniarek i położnych poprzez planowanie i dobór prawidłowych metod pielęgnacyjnych postępowania pielęgniarskiego,
4)    prowadzenie bieżącej kontroli wykonywanych przez pielęgniarki obowiązków oraz dokumentowania  udzielanych świadczeń,
5)    stwarzanie warunków do prawidłowej adaptacji pacjentów  w Oddziale poprzez:
a)    zapoznanie pacjenta, rodzica / opiekuna z personelem pracującym w Oddziale,
b)    zapoznanie pacjenta, rodzica / opiekuna z topografią Oddziału,
c)    zapoznanie pacjenta lub rodzica / opiekuna z obowiązującymi regulaminami,
6)    zapewnienie prawidłowego i terminowego wykonania zabiegów diagnostycznych, leczniczo – rehabilitacyjnych i pielęgnacyjnych,
7)    organizowanie i  prawidłowa realizacja zadań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia                         w stosunku do chorych i ich rodzin/ opiekunów,
8)    organizowanie właściwego przepływu informacji o pacjencie między personelem pielęgniarskim  i pozostałym zespołem terapeutycznym,
9)    informowanie laboratorium o konieczności pobrania materiału do badań na poziom glukozy              we krwi i gazometrię ze wskazaniem pacjentów, u których te badania mają być wykonane,
10)    stwarzanie warunków organizacyjno – technicznych do należytego wykonywania obowiązków przez pielęgniarki i innych pracowników wykonujących swoje zadania w Oddziale,
11)    planowanie zużycia w Oddziale (Izbie Przyjęć) sprzętu jednorazowego użytku, środków dezynfekcyjnych, środków opatrunkowych i sprzętu medycznego przydzielanych przez Pielęgniarkę Naczelną.
2.    Pielęgniarka Oddziałowa kieruje pracą podległego personelu w następujący sposób:
1)    ustala podział obowiązków i uprawnień zgodnie z kwalifikacjami i umiejętnościami poszczególnych pracowników,
2)    prowadzi politykę kadrową umożliwiającą właściwe gospodarowanie personelem  (sporządza rozkłady pracy podległego personelu, udziela urlopów, organizuje zastępstwa, dokonuje rotacji )                w celu zapewnienia właściwej opieki pacjentom,
3)    prowadzi bieżący instruktaż z zakresu doboru metod postępowania pielęgnacyjnego,
4)    uczestniczy w naborze personelu,
5)    prowadzi szkolenia stanowiskowe z zakresu bhp,
6)    stosuje się do przepisów zarządzeń i regulaminów obowiązujących w Zakładzie,
3.    Pielęgniarka Oddziałowa pełni nadzór nad:
1)    gospodarką lekami, sprzętem, materiałami opatrunkowymi i w tym celu:
a)    prowadzi aptekę oddziału, dba o prawidłowe przechowywanie i podawanie leków oraz kontroluje terminy ważności,
b)    uzupełnia braki w lekach, sprzęcie oraz materiałach opatrunkowych wynikłe z codziennego zużycia w obrębie oddziału,
2)    sprawami administracyjno – ekonomicznymi:
a)    przestrzega obowiązujących limitów związanych z budżetowaniem oddziału,
b)    podejmuje działania zmierzające do racjonalnego i efektywnego gospodarowania przydzielonymi środkami m.in. sprzętem jednorazowego użytku, środkami dezynfekcyjnymi, środkami opatrunkowymi i sprzętem medycznym otrzymanym od Pielęgniarki Naczelnej,
c)    zapoznaje się na bieżąco z dokumentami dotyczącymi działalności Oddziału, z wyłączeniem dokumentacji lekarskiej,
d)    dba o zabezpieczenie mienia w Oddziale,
3)    stanem sanitarno – higienicznym Oddziału lub Izby Przyjęć zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi, bhp i przeciwpożarowymi i zgłasza na piśmie o dostrzeżonych nieprawidłowościach Naczelnej Pielęgniarce i właściwemu kierownikowi  służb administracyjnych.
4.    Pielęgniarka Oddziałowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego odpowiada za organizację  transportu pacjentów tego Oddziału do innych szpitali lub komórek organizacyjnych Zakładu usytuowanych poza budynkiem, w którym mieści się SOR.
5.    Pielęgniarka Łącznikowa  zobowiązana jest do:
1)    prawidłowego prowadzenia dokumentacji medycznej dotyczącej zakażeń,
2)    zgłaszania pielęgniarce epidemiologicznej stwierdzonych w Zakładzie zakażeń,
3)    pobierania materiału do badań mikrobiologicznych,
4)    czynnego uczestniczenia w prowadzonym dochodzeniu epidemiologicznym.
§ 23
1.    Oddział jest podstawową komórką organizacyjną Szpitala, w której leczeni są pacjenci wymagający całodobowej opieki, jeżeli cel leczenia nie może być osiągnięty przez leczenie ambulatoryjne.
2.    Rozkład pracy lekarzy i dyżurów  w Oddziale ustala Ordynator albo Lekarz kierujący oddziałem, tak, aby zapewniona była całodobowa opieka nad chorymi, i przedkłada do wiadomości Kierownikowi ds. Medycznych do 20 dnia każdego miesiąca . Wskazuje on lekarza Oddziału jako zastępującego lekarza Oddziału wyznaczonego do pracy  wg harmonogramu w przypadku jego nieobecności w dniu pracy, a lekarz wskazany jako zastępujący wykonuje to wskazanie – bez prawa odmowy jego wykonania .
3.    Rozkład czasu pracy (harmonogram) oraz zakres pracy pielęgniarek, położnych i salowych ustala Pielęgniarka Oddziałowa. Sporządzony  na cały miesiąc harmonogram Pielęgniarka Oddziałowa  przedkłada do zatwierdzenia Naczelnej Pielęgniarce.  Wskazuje ona pielęgniarkę, położną, salową   zastępującą pielęgniarkę, położną, salową wyznaczoną do pracy wg harmonogramu w przypadku jej nieobecności  w dniu pracy, a pielęgniarka, położna, salowa   wskazana jako zastępująca wykonuje to wskazanie – bez prawa odmowy jego wykonania.  
4.    Lekarze Oddziału zobowiązani są leczyć pacjenta zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi lekarzowi metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz z należytą starannością, a ich szczegółowy zakres obowiązków ustala Ordynator albo Lekarz kierujący oddziałem.
5.    Konsultacje pomiędzy oddziałami szpitalnymi należy wykonywać bez zbędnej zwłoki. Uwzględniając specyfikę każdego z  oddziałów wskazanym jest, by zgłoszenie o potrzebie konsultacji było przedstawione  przez lekarza do godziny 12 00.  Konsultacje  w  tym trybie należy przeprowadzić do godziny 15 00 tego dnia.
6.    Lekarzy konsultantów we właściwej dziedzinie  wyznacza Ordynator albo Lekarz kierujący oddziałem danego oddziału.
7.    Konsultacje na  dyżurze lekarskim oraz w  dni świąteczne i wolne od pracy są realizowane przez lekarzy dyżurnych z poszczególnych oddziałów  niezwłocznie po uzyskaniu informacji o ich potrzebie. W przypadku oddziału, gdzie nie ma lekarza  dyżurnego zobowiązany do udzielenia konsultacji jest Ordynator albo Lekarz kierujący oddziałem właściwego oddziału. Konsultację każdorazowo zgłasza lekarz z danego oddziału.
8.    Pielęgniarki i położne Oddziału zobowiązane są do udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom zgodnie z aktualną wiedzą  medyczną, dostępnymi im metodami i środkami, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz ze szczególną starannością, a ich szczegółowy zakres obowiązków ustala Pielęgniarka Oddziałowa.
9.    Badanie w celu ustalenia rozpoznania, a o ile to możliwe – również i leczenie, powinno być rozpoczęte z chwilą przyjęcia pacjenta do oddziału.
10.    Lekarze Oddziału są zobowiązani prowadzić na bieżąco historie chorób zgodnie                                       z obowiązującymi przepisami prawnymi.
11.    Obowiązkiem lekarza leczącego jest zgłoszenie Ordynatorowi, albo lekarzowi kierującemu oddziałem wniosku o wypisanie pacjenta po zakończeniu leczenia. Do chwili opuszczenia Szpitala przez pacjenta prowadzony jest on w dokumentacji jako chory.
12.    Informacji o stanie zdrowia pacjenta udzielają wyłącznie lekarze.
13.    Pacjenci kierowani na badania specjalistyczne i zabiegi lecznicze powinni być, zależnie od stanu, zdrowia przewożeni na wózkach.
14. Lekarz dyżurny  w każdym przypadku  przeprowadza wizytę w Oddziale w godzinach popołudniowych lub wieczornych.
15. W przypadku konieczności wykonywania pracy w czasie odpoczynku po dyżurze, Ordynator lub Lekarz kierujący oddziałem wyznaczy lekarzowi Oddziału  dzień wolny z tytułu tego naruszenia przed upływem okresu rozliczeniowego, jeśli umożliwi to ustalony rozkład czasu pracy.  
16. Ordynatorzy/lekarze kierujący oddziałami, pielęgniarki/położne oddziałowe i kierownicy komórek organizacyjnych nie mogą dopuścić do pracy pracownika bez ważnych badań lekarskich okresowych/kontrolnych/wstępnych.

§ 24
1.    Poradnie specjalistyczne zajmują się leczeniem ambulatoryjnym chorych kierowanych przez lekarza lub felczera ubezpieczenia społecznego oraz udzielaniem konsultacji.
2.    Świadczeń zdrowotnych w poradni udzielają wyłącznie lekarze specjaliści w specjalnościach reprezentowanych dla profilu poradni lub lekarze specjalizujący się w danej specjalności.
3.    Lekarze udzielają świadczeń zdrowotnych zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz prowadzą dokumentację medyczną pacjenta wg  obowiązujących przepisów.
4.    W poradniach przyjmowani są pacjenci z odpowiednim skierowaniem i w zakresie w tym skierowaniu określonym. W dokumentacji chorego pracownicy poradni sporządzają odpowiednią informację.
5.    Przyjmowanie pacjentów w poradniach odbywa się planowo zgodnie z harmonogramem.
6.    Harmonogram pracy poszczególnych poradni ustalany jest przez pracujących tam lekarzy                     w koordynacji z Ordynatorami albo Lekarzami kierującymi oddziałami poszczególnych oddziałów,             a zatwierdzany przez Kierownika ds. Medycznych. Harmonogram ten winien korelować z umową                z NFZ w  zakresie danej poradni.
7.    Konsultacje w  danej poradni należy zgłaszać po wizycie lekarskiej w oddziałach szpitalnych. Zgłoszenia takiego dokonuje pielęgniarka oddziałowa, po uzyskaniu informacji od Ordynatora albo Lekarza kierującego oddziałem o  miejscu przeprowadzenia konsultacji (w oddziale, czy w poradni).
§ 25
Zadania  Traktu Operacyjnego działającego  w Szpitalu
1.    Harmonogram planowanych zabiegów operacyjnych na dzień następny umieszcza się na specjalnej tablicy, podając nazwiska pacjentów, rozpoznanie, rodzaj zabiegu i znieczulenia oraz wyznaczony zespół operacyjny. Plan taki winien być przedstawiony do  godziny 15 00 poprzedniego dnia pracownikom traktu operacyjnego, anestezjologom oraz pielęgniarkom  z danego Oddziału.              Za przygotowanie harmonogramu odpowiadają Ordynatorzy  oddziałów zabiegowych albo Lekarze kierujący oddziałami zabiegowymi.
2.    Trakt Operacyjny powinien być utrzymany w stałym pogotowiu operacyjnym i tak zorganizowany, aby mógł przystąpić do niezwłocznego zabiegu operacyjnego.
3.    Na Trakcie Operacyjnym należy systematycznie i dokładnie prowadzić dokumentację medyczną wg obowiązujących przepisów.
4.    Po zakończeniu zabiegu operacyjnego, operowanego pacjenta, personel sali operacyjnej,  przekazuje  pod opiekę oddziału pooperacyjnego.    
5.    W razie śmierci pacjenta w trakcie zabiegu operacyjnego – lekarz operujący zawiadamia Kierownika Traktu Operacyjnego oraz  Ordynatora albo Lekarza kierującego właściwym Oddziałem.
6.    Do zadań Kierownika Traktu Operacyjnego należy, w szczególności:
a)    kierowanie i organizowanie pracy na trakcie,
b)    sprawowanie nadzoru nad całością prac personelu traktu,
c)    ustalanie, w razie potrzeby,  zmian w harmonogramie operacji w uzgodnieniu z Ordynatorami oddziałów zabiegowych,
d)    kontrola dokumentacji i sprawozdań operacyjnych.
7.    Do zadań Pielęgniarki Oddziałowej Traktu Operacyjnego należy, w szczególności:
a)     kierowanie i organizowanie pracy personelu średniego i niższego na trakcie,
b)     sprawowanie nadzoru nad pracą podległego  personelu traktu,
c)     kontrola materiału potrzebnego do przeprowadzenia operacji pod względem jego sterylności,
d)     utrzymanie traktu w stałym pogotowiu operacyjnym.
8.    Nadzór nad  pracą poszczególnych lekarzy  na Trakcie Operacyjnym mają Ordynatorzy  odpowiednich  oddziałów/Lekarze kierujący odpowiednimi oddziałami.
§ 26
Zadania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Izby Przyjęć
1.    Do zadań SOR oraz Izby Przyjęć należy:
a)    przyjmowanie do Szpitala pacjentów zakwalifikowanych do leczenia zgodnie z obowiązującymi w SPZOZ procedurami (historia choroby),
b)    udzielanie doraźnej pomocy pacjentom, którzy nie zostali zakwalifikowani do leczenia w Szpitalu lub zostali zakwalifikowani do przyjęcia w terminie późniejszym.
2.    Za prawidłową organizację pracy odpowiada Pielęgniarka Oddziałowa, a za poziom udzielanych świadczeń medycznych odpowiedzialny jest Ordynator Szpitalnego Oddziału Ratunkowego albo Lekarz kierujący Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym.
3. W Szpitalnym Oddziale Ratunkowym dyżur lekarski pełni całodobowo dwie osoby: lekarz zajmujący się pacjentami urazowymi (lekarz medycyny ratunkowej, chirurg, ortopeda, anestezjolog) oraz lekarz leczący chorych o profilu nieurazowym (lekarz medycyny ratunkowej, anestezjolog, internista, pediatra, kardiolog). Dzieci do lat 6 są przyjmowane przez lekarza dyżurnego Oddziału Chorób Dzieci i Młodzieży. W przypadku braku lekarza dyżurnego SOR jego obowiązki przejmuje odpowiedni lekarz dyżurny z oddziału szpitalnego internista lub chirurg.
4.    Oddziały szpitalne są zobowiązane do podania pielęgniarce SOR liczby wolnych miejsc w danych oddziałach  pomiędzy godziną 14,00 a 15,00 w dzień roboczy i pomiędzy 7,00 a 8,00 w  dni świąteczne i wolne od pracy.
5.    Jeżeli pacjent został przyjęty do Szpitala w stanie wyłączającym świadome postępowanie, komisja w składzie co najmniej trzech osób złożona z pracowników z udziałem innych wiarygodnych osób jeżeli takie znajdują się w pobliżu, sporządza protokół ze znalezionych przy nim przedmiotów wartościowych.
6.    O przypadkach zdarzeń skutkujących  ciężkimi obrażeniami ciała co najmniej 3 osób  oraz zagrożeniach dotyczących znacznej liczby ludności  lekarz dyżurny SOR jest zobowiązany poinformować Dyrektora Zakładu.
§ 27
Zadania Apteki Szpitalnej
1.    Do zadań Apteki w szczególności należy:
a)    zaopatrywanie Szpitala w leki, materiały medyczne i środki dezynfekcyjne,
b)    przygotowywanie leków recepturowych,
c)    bieżąca informacja pracowników udzielających świadczeń medycznych  o lekach i ich działaniu,
d)    przeprowadzanie kontroli apteczek oddziałowych,
e)    udział w kształceniu i podnoszeniu kwalifikacji farmaceutów i innych pracowników medycznych,
f)    przygotowanie i realizacja receptariusza szpitalnego,
g)    współpraca z zespołem ds. zakażeń szpitalnych,
h)    współpraca z zespołami medycznymi przygotowującymi standardy postępowania medycznego                 w poszczególnych komórkach organizacyjnych Szpitala.  
2.    Szczegółowy zakres i podział czynności pracowników Apteki ustala  Kierownik Apteki                                i przedstawia do zatwierdzenia Kierownikowi ds. Medycznych.
3.    Kierownik Apteki czuwa nad prawidłowym tokiem i organizacją pracy w aptece.
4.    Do zakresu czynności Kierownika Apteki należy w szczególności:
a)    przestrzeganie, aby sporządzane leki w aptece oraz ich wydawanie było zgodne z obowiązującymi przepisami,
b)    czuwanie nad utrzymaniem pomieszczeń apteki w należytym stanie
sanitarno - higienicznym i porządkowym,
c)    prowadzenie ewidencji przychodów i rozchodów leków, materiałów medycznych i środków dezynfekcyjnych,
d)    udział w komisjach przetargowych i przygotowywanie niezbędnej przy dokonywaniu zamówień  dokumentacji w porozumieniu z innymi służbami.
5.    Kierownik Apteki jest zobowiązany  wykonywać czynności zlecone mu przez Kierownika                        ds. Medycznych, wiążące się bezpośrednio z zakresem jego działalności, a nie objęte niniejszym  zakresem czynności.
§ 28
1.    Dla zapewnienia kompleksowych badań specjalistycznych w Zakładzie działają Pracownie wymienione w Statucie.
2.    Do zadań pracowni należy:
a)    przyjmowanie pacjentów zakwalifikowanych do zabiegów leczniczych lub diagnostyki,
b)    wykonywanie usług dla Oddziałów jak i innych komórek organizacyjnych działalności podstawowej Zakładu,
c)    wykonywanie badań diagnostycznych lub zabiegów leczniczych.
3.    Za prawidłową pracę pracowni odpowiada jej Kierownik .
4.    Do szczegółowych zadań kierownika należy:
a)    zapewnienie sprawnego funkcjonowania pracowni pod względem medycznym, technicznym, administracyjnym i gospodarczym,
b)    kontrolowanie dokładności i skuteczności wykonywanych badań lub zabiegów,
c)    czuwanie nad terminowym wydawaniem wyników badań,
d)    zapewnienie prawidłowej współpracy pomiędzy komórkami organizacyjnymi Szpitala,
e)    ustalanie rozkładu pracy podległego personelu,
f)    kontrolowanie przestrzegania obowiązków, regulaminu pracy przez podległy personel,
g)    dbanie o zachowanie należytego stanu sanitarno-higienicznego pracowni,
h)    nadzór nad prawidłowym prowadzeniem dokumentacji medycznej,
i)    ustalanie najbardziej odpowiednich metod badań lub zabiegów,
j)    określanie ilości i sposobu pobierania materiału do badań lub wykonywanych zabiegów.
§ 29
Zadania Pracowni Rentgenowskiej, Mammograficznej i Tomografii Komputerowej
1.    Zadaniem Pracowni jest wykonywanie badań radiologicznych, a w szczególności diagnostyka obrazowa wykonywana pacjentom leczonym ambulatoryjnie oraz  hospitalizowanym w Szpitalu.
2.    Przyjmowanie pacjentów w Pracowni powinno odbywać się planowo zgodnie z ustalonym harmonogramem.
3.    W przypadkach nagłych i niecierpiących zwłoki dopuszczalne są odstąpienia od wyznaczonych terminów.
4.    Każdy pacjent skierowany na badania powinien posiadać skierowanie, które zostaje wpisane                  w rejestr badań.
5.    Na zdjęciach powinny być sfotografowane litery P i L oznaczające prawą lub lewą stronę oraz numer kolejny pacjenta.
6.    Za organizację pracy Pracowni w sposób zapewniający optymalne wykorzystanie bazy sprzętowej i personalnej, przy zachowaniu obowiązujących przepisów odpowiedzialny jest Kierownik Pracowni .
7.    Kierownik Pracowni podlega bezpośrednio Kierownikowi ds. Medycznych.
8.    Kierownik Pracowni jest bezpośrednim zwierzchnikiem personelu lekarskiego wykonującego badania radiologiczne oraz poprzez Kierownika Zespołu Techników Rtg pozostałego personelu Pracowni.
9.    Kierownik Pracowni w uzgodnieniu z Kierownikiem ds. Medycznych opracowuje szczegółowy zakres czynności oraz odpowiedzialności dla podległego personelu lekarskiego.
10.    Kierownik Pracowni odpowiada za prawidłową pracę Pracowni pod względem medycznym oraz nadzoruje oraz koordynuje pracę podległego personelu lekarskiego poprzez zlecanie im zadań uwzględniających potrzeby wszystkich komórek organizacyjnych Zakładu i kontroluje ich należyte               i terminowe  wykonanie.
11.    Kierownik Pracowni odpowiedzialny jest za stałe utrzymanie Pracowni w należytym stanie sanitarno-higienicznym, za przestrzeganie przepisów bhp przez podległy mu personel, ze szczególnym uwzględnieniem stosowania przez nich środków ochrony oraz kontroluje, aby we właściwych terminach przeprowadzana była kontrola stanu zdrowia wszystkich pracowników pracowni.      
12.    Do szczegółowych zadań Kierownika Pracowni należy:
a)    zapewnienie sprawnego funkcjonowania Pracowni pod względem diagnostycznym, technicznym, administracyjnym i gospodarczym,
b)    kontrolowanie dokładności i skuteczności wykonywanych badań lub zabiegów,
c)    czuwanie nad terminowym wydawaniem wyników badań,
d)    zapewnienie prawidłowej współpracy pomiędzy komórkami organizacyjnymi Zakładu,
e)    kontrolowanie przestrzegania obowiązków i regulaminu pracy przez podległy personel,
f)    nadzór nad prawidłowym prowadzeniem dokumentacji medycznej,
g)    ustalanie najbardziej odpowiednich metod udzielanych świadczeń,
h)    określanie ilości i sposobu wykonywanych usług medycznych,
)    współudział przy przygotowywaniu ofert konkursowych na świadczenia zdrowotne udzielane przez Pracownię,
j)    nadzór nad właściwą realizacją zawartych kontraktów.
13.    Kierownik Zespołu Techników Rtg podlega bezpośrednio Kierownikowi Pracowni.
14.    Kierownik Zespołu Techników Rtg jest bezpośrednim zwierzchnikiem wszystkich zatrudnionych w Zakładzie techników Rtg wykonujących badania radiologiczne i w uzgodnieniu                 z Kierownikiem Pracowni określa dla nich szczegółowy zakres czynności i odpowiedzialności.
15.    Do zadań Kierownika  Zespołu Techników Rtg należy w szczególności:
a)    organizacja pracy podległego średniego personelu medycznego przy szczególnym uwzględnieniu ogólnych potrzeb Zakładu,
b)    ustalanie harmonogramu pracy podległego personelu,
c)    kontrola dyscypliny i jakości pracy podległego personelu,
d)    dbałość o właściwe zaopatrzenie w materiały i sprzęt medyczny,
e)    zlecanie zadań oraz kontrola nad należytym i terminowym ich wykonaniem,
f)    nadzór nad właściwym używaniem aparatów i sprzętu radiologicznego, należytym                               ich przygotowaniem do pracy, właściwym obciążaniem energią elektryczną, konserwacją, wymianą części zużytych oraz kontrola całej aparatury ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa pracy,
g)    czuwanie nad tym, aby pomiary promieni lamp były wykonywane w sposób właściwy                co najmniej raz na dwa tygodnie, oraz aby wykonywana była co najmniej raz na rok kontrola dawkomierzy przez porównanie z obowiązującymi normami,
h)    terminowe i rzetelne opracowanie statystyki pracowni,
i)    kontrolowanie stosowania przez podległy personel środków ochrony osobistej oraz dopilnowanie, aby we właściwych terminach była przeprowadzona kontrola stanu zdrowia podległego personelu.
§ 30
Zadania Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii
1.    Głównym zadaniem Oddziału jest działalność leczniczo - usługowa dla potrzeb wszystkich komórek organizacyjnych Szpitala, a w szczególności oddziałów zabiegowych.  
2.    W szczególności do zadań Oddziału należą usługi w zakresie opieki anestezjologicznej przed, śród- i pooperacyjnej oraz usługi w zakresie intensywnej terapii, tj.:
a)    zabezpieczenie wszystkich stanowisk do znieczulenia na terenie Szpitala,
b)    interwencje w stanach zagrożenia życia w SOR, Izbach Przyjęć  i wszystkich komórkach Szpitala, w których ta interwencja jest konieczna, a dotyczy m.in.  reanimacji, intubacji ostrej niewydolności oddechowej wymagającej włączenia oddechu zastępczego,
c)    zakładanie dostępów do żył centralnych pacjentom we wszystkich komórkach organizacyjnych  Zakładu,
d)    zabezpieczenie anestezjologiczne dorosłych i dzieci w celu wykonania badań specjalistycznych poza Zakładem. Dotyczy to także transportów z oddziałów szpitalnych do innych jednostek ochrony zdrowia wymagających transportu z anestezjologiem. Kwalifikację do takiego transportu wykonuje lekarz  anestezjolog.  
3.    Za prawidłową pracę Oddziału odpowiada jego Ordynator albo Lekarz kierujący oddziałem.
Do szczegółowych zadań Ordynatora albo Lekarza kierującego oddziałem  należy:
a)    zapewnienie sprawnego funkcjonowania Oddziału pod względem obsady lekarskiej, administracyjnym i gospodarczym,  
b)    kontrolowanie dokładności i skuteczności udzielanych świadczeń,   
c)    zapewnienie prawidłowej współpracy pomiędzy komórkami organizacyjnymi Zakładu,
d)    kontrolowanie wykonywania nałożonych obowiązków oraz regulaminu pracy przez pracowników zatrudnionych w Oddziale,
e)    dbanie o zachowanie czystości i porządku w Oddziale,
f)    nadzór nad prawidłowym prowadzeniem dokumentacji medycznej,
g)    ustalanie najbardziej odpowiednich metod  udzielanych usług.
4. W przypadku nieprzewidzianej niepełnej obsady w chwili zaplanowanego zejścia lekarza Oddziału z dyżuru, jest on zobowiązany w dalszym ciągu świadczyć pracę w oddziale po dyżurze aż do chwili zapewnienia  prawidłowej obsady lekarskiej w pracy oddziału – płatna jako nadgodziny z dodatkiem 100 % wynagrodzenia.
§ 31
Zadania Sterylizacji
1.    Głównym zadaniem komórki sterylizacji jest przygotowanie sprzętu i narzędzi medycznych, materiałów opatrunkowych i bielizny operacyjnej dla potrzeb wszystkich komórek organizacyjnych Zakładu oraz dla potrzeb innych podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych, z którymi Zakład zawarł stosowne umowy.
2.    Komórka sterylizacji kwituje odbiór przekazanych do sterylizacji przedmiotów, o których mowa w pkt 1.
3.    Komórka sterylizacji wydaje za pokwitowaniem przekazany jej do sterylizacji sprzęt i narzędzia medyczne, materiały opatrunkowe i bieliznę operacyjną.
4.    Narzędzia i sprzęt medyczny po wykonaniu sterylizacji powinny być opatrzone datą jej wykonania.
5.    Kierownik ds. sterylizacji odpowiedzialny jest  w szczególności za:
a)    zapewnienie sprawnego funkcjonowania sterylizacji pod względem organizacyjnym, sanitarno-epidemiologicznym oraz porządkowym,
b)    kontrolowanie dokładności i skuteczności procesu sterylizacji,
c)    terminowe wydawanie wysterylizowanych narzędzi i sprzętu medycznego,
d)    prawidłowe prowadzenie dokumentacji medycznej,
e)    monitorowanie zakażeń  szpitalnych,
f)    planowanie zakupu środków dezynfekcyjnych.
§ 32
Zadania Laboratorium Analitycznego
1.    Laboratorium wykonuje usługi dla Oddziałów szpitalnych i innych komórek organizacyjnych działalności podstawowej Zakładu w zakresie laboratoryjnych badań diagnostycznych.
2.    Badania (analizy) laboratoryjne wykonywane są na rzecz pacjentów:
a)    hospitalizowanych w Szpitalu lub prowadzonych w poradni specjalistycznej Zakładu                        na podstawie skierowania lekarza zatrudnionego w komórce organizacyjnej Zakładu,
b)    skierowanych przez inne zakłady opieki zdrowotnej, z którymi Zakład zawarł stosowne umowy, w zakresie i na zasadach w nich określonych,
c)    kierowanych przez zakłady opieki zdrowotnej, z którymi Zakład nie zawarł stosownych umów, przyjmowanych bezpłatnie, jeżeli na skierowaniu kierownik zakładu opieki zdrowotnej kierujący pacjenta potwierdził pokrycie kosztów wykonanych badań (analiz).
3.    Pacjenci zgłaszający się bez skierowania mogą mieć wykonane badania po uprzednim uiszczeniu opłaty.
4.    Szczegółowy zakres i podział czynności pracowników Laboratorium ustala  Kierownik Laboratorium i przekłada do zatwierdzenia Kierownika ds. Medycznych.
5.    Kierownik jest bezpośrednim zwierzchnikiem personelu laboratorium, czuwa nad prawidłowym tokiem pracy w laboratorium, nadzoruje pracę podległego personelu oraz dba o dyscyplinę pracy.
6.    Kierownik jest odpowiedzialny za wykonywane badania diagnostyczne oraz za stałe pobieranie przez pracownika laboratorium, materiału do badań na poziom glukozy we krwi i gazometrię,                    od pacjentów Oddziałów, zgłoszonych przez Pielęgniarki Oddziałowe.
7.    Kierownik jest  zobowiązany w szczególności do:
a)    ustalania rodzajów wykonywanych w laboratorium badań,
b)    wskazania pracownika laboratorium, do pobrania od pacjentów Oddziałów, zgłoszonych przez Pielęgniarki Oddziałowe, materiału do badań na poziom glukozy we krwi i gazometrię,
c)    ustalania najbardziej odpowiednich metod wykonywania badań,
d)    określania ilości i sposobu dostarczania materiałów do badania poza wymienionymi w ppkt „b”,
e)    czuwania, by badania były wykonywane dobrze i terminowo oraz w pełnym zakresie wskazanym w skierowaniu lub w zleceniu pacjenta, który usługę opłacił,
f)    czuwania,  aby wyniki badań były  wydawane we właściwym terminie,
g)    zgłaszania, w ciągu 24 godzin, Kierownikowi ds. Medycznych otrzymanych dodatnich wyników badań wykonanych w kierunku biologicznych  czynników chorobotwórczych  zgodnie                                z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz zarządzeniami i instrukcjami wewnętrznymi.
§ 33
Zadania Działu Rozliczeń Usług Medycznych
1.  Do zadań Działu  należy  w szczególności:
a)    prowadzenie księgi głównej i innej dokumentacji związanej z pobytem pacjenta w Szpitalu (wersja elektroniczna),
b)    sporządzanie sprawozdań do Narodowego Funduszu Zdrowia, Ministerstwa właściwego                       ds. zdrowia i innych podmiotów finansujących świadczenia zdrowotne,
c)    prowadzenie korespondencji dotyczącej pobytu pacjenta w Szpitalu,
d)    współpraca  przy przygotowywaniu ofert konkursowych do Narodowego Funduszu Zdrowia, Ministerstwa  Zdrowia  oraz innych podmiotów finansujących świadczenia zdrowotne,
e)    prowadzenie rozliczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz innymi podmiotami.  
2.  Szczegółowy zakres i podział czynności pracowników ustala  Kierownik Działu.
3.  Kierownik Działu podlega bezpośrednio Kierownikowi ds. Medycznych.
4.  Do obowiązków Kierownika Działu należy:
a)    nadzorowanie prawidłowego prowadzenia księgi głównej i innej dokumentacji związanej                          z pobytem pacjenta w Szpitalu,
b)    przekazywanie do właściwych instytucji zgłoszeń dotyczących przyjętych do Szpitala pacjentów,
c)    nadzorowanie realizacji umów w zakresie programów zdrowotnych,
d)    nadzorowanie prawidłowego i terminowego sporządzania sprawozdań,
e)    sporządzanie zestawień i opracowań statystycznych z zakresu działalności Zakładu,
f)    nadzorowanie pracy podległego personelu medycznego, w tym pracy sekretarek medycznych poszczególnych Oddziałów.
Zadania Sekcji Dokumentacji Medycznej
1. Do zadań Sekcji należy  w szczególności:
a)    prowadzenie księgi głównej i innej dokumentacji związanej z pobytem pacjenta w Szpitalu (wersja papierowa),
b)    przekazywanie do właściwych instytucji zgłoszeń dotyczących przyjętych do Szpitala pacjentów chorych na choroby zakaźne, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
c)    prowadzenie archiwum szpitalnego,
d)    prowadzenie korespondencji dotyczącej pobytu pacjenta w Szpitalu.
2.  Szczegółowy zakres i podział czynności pracowników ustala  Kierownik Sekcji.   
3.  Kierownik Sekcji podlega bezpośrednio Kierownikowi ds. Medycznych.
4.  Do obowiązków Kierownika Sekcji należy:
a)    nadzorowanie prawidłowego prowadzenia księgi głównej i innej dokumentacji związanej                       z pobytem pacjenta w Szpitalu,
b)    przekazywanie do właściwych instytucji zgłoszeń dotyczących przyjętych do Szpitala pacjentów,
c)    nadzorowanie prawidłowego prowadzenia archiwum Szpitala,
d)    nadzorowanie pracy podległego personelu medycznego,
e)    Kierownik Sekcji jest jednocześnie Rzecznikiem Praw Pacjenta.
5.  Zasady udostępniania dokumentacji medycznej:
a)  dokumentacja indywidualna wewnętrzna jest udostępniana na wniosek pacjenta,  jego przedstawiciela ustawowego lub osoby upoważnionej przez pacjenta.  Po śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia i osoba będąca przedstawicielem ustawowym pacjenta w chwili jego zgonu,
b)  osoba upoważniona przez pacjenta, jeżeli nie ma zapisu o upoważnieniu w dokumentacji medycznej, powinna przedłożyć pełnomocnictwo sporządzone na piśmie, własnoręcznie podpisane przez pacjenta. Pacjent może udzielić takiego upoważnienia bezpośrednio – podpisać je w obecności pracownika Sekcji Medycznej, a jeśli nie jest to możliwe, to własnoręczność podpisu pacjenta powinien poświadczyć notariusz. Dopuszczalne jest także potwierdzenie jego własnoręczności przez osobę upoważnioną – jej czytelnym podpisem, z podaniem numeru PESEL, numeru i serii dowodu osobistego i miejsca zamieszkania/pobytu. W wyjątkowych przypadkach leżący pacjent Szpitala lub Oddziału Opieki Paliatywnej lub Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego może udzielić pełnomocnictwa ustnie – sporządza je pisemnie pracownik Sekcji Dokumentacji Medycznej                        i podpisuje je  czytelnie z podaniem stanowiska pracy - w obecności świadka przybranego spośród średniego lub wyższego personelu medycznego pracującego w tym dniu  w oddziale, jeśli pacjent nie może go podpisać. Świadek obowiązany jest również podpisać czytelnie dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa  - z podaniem stanowiska pracy,
c)  osoby, o których mowa w pkt a, zwracają się z pisemnym wnioskiem o wydanie kopii                             do Dyrektora SPZOZ w Kraśniku przez Sekcję Dokumentacji Medycznej,
d)  kopie dokumentacji medycznej wydawane są przez pracowników Sekcji Dokumentacji Medycznej  na podstawie tego pisemnego wniosku - po jego pozytywnym zaopiniowaniu przez Dyrektora SPZOZ lub osobę przez niego upoważnioną, stwierdzeniu tożsamości na podstawie dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o wydanie dokumentacji, a w przypadku upoważnienia – na podstawie pisemnego pełnomocnictwa i po  wniesieniu opłaty.  
6. Sekcja udostępnia dokumentację medyczną również:
a)    podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna                         do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych,
b)    organom władzy publicznej, w tym Rzecznikowi Praw Pacjenta, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim,  w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli                    i nadzoru,
c)    ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuratorom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej,  w związku z prowadzonym postępowaniem,
d)    uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek,
e)    organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku                        z prowadzonym przez nie postępowaniem,
f)    podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów,
g)    zakładom ubezpieczeń, za zgodą pacjenta,
h)    osobom wykonującym zawód medyczny, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji  w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do jej przeprowadzenia,
i)    dokumentacja medyczna może być udostępniona także szkole wyższej lub jednostce badawczo-rozwojowej do wykorzystania dla celów naukowych, bez ujawniania nazwisk  i innych danych umożliwiających identyfikację osoby, której dokumentacja dotyczy,
j) podmiotom, o których mowa w art. 119 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli na zlecenie ministra właściwego                  do spraw zdrowia;
k) upoważnionym przez podmiot, o którym mowa w art. 121 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.                       o działalności leczniczej, osobom wykonującym zawód medyczny, w zakresie niezbędnym                             do sprawowania nadzoru nad podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą;
l) wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e            ust. 1, w zakresie prowadzonego postępowania;
ł) spadkobiercom w zakresie prowadzonego postępowania przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1;
m) osobom wykonującym czynności kontrolne na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia;
n) członkom zespołów kontroli zakażeń szpitalnych, o których mowa w art. 14 ustawy z dnia                      5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1866, 2003 i 2173), w zakresie niezbędnym do wykonywania ich zadań.
o) komisjom lekarskim podległym ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, wojskowym komisjom lekarskim oraz komisjom lekarskim Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Agencji Wywiadu, podległym Szefom właściwych Agencji.
7.  Udostępnianie dokumentacji pacjenta organom i podmiotom uprawnionym następuje na podstawie decyzji Dyrektora SPZOZ w Kraśniku.
8. Wydanie kopii następuje w terminie do 14 dni.
9. Dokumentacja medyczna jest udostępniana:
a) do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych, z wyłączeniem medycznych czynności ratunkowych lub w Sekcji Dokumentacji Medycznej - z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym organom lub podmiotom możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć;
b) przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku;
c) przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu - na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku, gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta;
d) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;
e) na informatycznym nośniku danych.
9a.  Zdjęcia rentgenowskie wykonane na kliszy, przechowywane przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych, są udostępniane za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu.
9b.  Dokumentacja medyczna prowadzona w postaci papierowej może być udostępniona przez sporządzenie kopii w formie odwzorowania cyfrowego (skanu) i przekazanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych - na żądanie pacjenta lub innych uprawnionych organów lub podmiotów.
10. Udostępnianie dokumentacji następuje w trybie zapewniającym zachowanie  poufności                              i ochrony   danych osobowych.
11. Za udostępnianie dokumentacji medycznej SPZOZ w Kraśniku pobiera opłatę, którą określa art. 28 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku  o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r. Nr 52 poz. 417):
- za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej w wysokości 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2  ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
- za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej w wysokości 0,00007 przeciętnego wynagrodzenia,                o którym mowa w pierwszym tiret,
- za udostępnienie dokumentacji na informatycznym nośniku danych - 0,0004 przeciętnego wynagrodzenia.
11a. Pobieranie opłaty wg ust.11 nie narusza uprawnień organów rentowych określonych wg ust.13             w art. 77 ust. 5 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U.                  z 2016 r. poz. 963, z późn. zm.) i art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach                   i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 887, z późn. zm.).
11b.Opłaty nie pobiera się w przypadku udostępniania dokumentacji medycznej w związku                         z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych.
12.  Dyrektor SPZOZ w Kraśniku określa w formie zarządzenia wewnętrznego, co kwartał                        po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2  ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – kwoty należne za wydanie dokumentacji.
13. Na podstawie art. 77 ust. 5 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74 z późn. zm) i art. 121 ust. 2 ustawy z dnia  17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U.  z 2004 r. Nr 39,              poz. 353, z późn. zm) organy rentowe (ZUS, KRUS) są zwolnione z wszelkich opłat związanych                 z udostępnieniem dokumentacji medycznej, niezbędnej  w sprawie o ustalenie emerytur i rent.
14. Dokumentacja medyczna jest przechowywana w archiwum zakładu przez okres 20 lat, licząc                 od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:
a)    dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon,
b)    zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które                      są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie,
c)    skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres :
- 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zrealizowano świadczenie będące przedmiotem skierowań lub zlecenia,
- 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie - w przypadku gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, chyba że pacjent odebrał skierowanie;
d)    dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2 roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat.
15.Po upływie ww. okresów dokumentacja medyczna, z zastrzeżeniem przepisów o narodowym zasobie archiwalnym, zostaje zniszczona w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła. Dokumentacja medyczna przeznaczona do zniszczenia może być wydana pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej przez pacjenta.
16.  Po upływie okresów, o których mowa w ust. 14, do postępowania z dokumentacją medyczną będącą materiałem archiwalnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1506 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 1086), stosuje się przepisy wydane na podstawie art. 5 ust. 2 i 2b tej ustawy.
§ 34
Zadania Pracowni Fizjoterapii
1.  Do zakresu czynności Pracowni Fizjoterapii należy w szczególności:
a)    wykonywanie zabiegów kinezyterapeutycznych i fizykoterapeutycznych u chorych leczonych stacjonarnie  lub ambulatoryjnie,
b)    udzielanie zaleceń do dalszej rehabilitacji domowej pacjentom opuszczającym Szpital.
2.  Za właściwe funkcjonowanie jednostki odpowiada jej Kierownik.
3.  Kierownik powinien w szczególności:
a)    dbać, aby chorzy powierzani jego opiece byli poddawani zabiegom zgodnie z zaleceniami lekarskimi,
b)    kontrolować skuteczność stosowanych zabiegów,
c)    prowadzić ewidencję zabiegów,
d)    nadzorować pracę podległego personelu.

IV. WARUNKI  WSPÓŁDZIAŁANIA SZPITALA Z  INNYMI  ZAKŁADAMI  OPIEKI  ZDROWOTNEJ  ORAZ   POMIĘDZY  POSZCZEGÓLNYMI KOMÓRKAMI  ORGANIZACYJNYMI  ZAKŁADU
§ 35
1.    Wszystkie komórki organizacyjne Zakładu współdziałają ze sobą w celu zapewnienia sprawności funkcjonowania Zakładu, jakości, kompleksowości i dostępności świadczeń zdrowotnych oraz ciągłości opieki.
2.    Szczegółowe zasady współdziałania komórek  organizacyjnych działalności podstawowej Zakładu organizuje, określa i koordynuje Kierownik ds. Medycznych, a w szczególności:
a)    określa we współudziale z Ordynatorami poszczególnych Oddziałów albo Lekarzami kierującymi poszczególnymi oddziałami  tryb kierowania oraz zasady udzielania konsultacji specjalistycznych przez lekarzy specjalistów danego Oddziału na rzecz pacjentów pozostałych Oddziałów,
b)    określa tryb kierowania i zasady wykonywania badań diagnostycznych pacjentom Zakładu,
c)    określa sposób zamawiania i zaopatrzenia komórek organizacyjnych Szpitala w leki, materiały medyczne i środki opatrunkowe przez Aptekę Szpitalną,
d)    określa zasady zamawiania i zaopatrywania pacjentów oddziałów w krew i materiały  krwiopochodne,
e)    określa zasady organizacji transportu wewnątrzszpitalnego i międzyszpitalnego.
3.    Zasady współdziałania Szpitala z innymi zakładami opieki zdrowotnej określa § 8, ust 2  Regulaminu.

V.  PRAWA I OBOWIĄZKI PACJENTA
§ 36
Pacjenci zgłaszający się na leczenie do Szpitala powinni poddać się badaniu przez dyżurnego lekarza Izby Przyjęć lub Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.
§ 37
1.    Po zakwalifikowaniu pacjenta przez dyżurnego lekarza SOR lub Izby Przyjęć, jeżeli pacjent nie przekazał ubrania bielizny i obuwia osobie trzeciej powinien oddać je do magazynu szpitalnego              za pokwitowaniem. Posiadane przedmioty wartościowe i pieniądze powinien złożyć do depozytu                w SOR lub w Izbie Przyjęć o otrzymać potwierdzenie ich przyjęcia.
2.    Pielęgniarka SOR lub Izby Przyjęć zapisuje depozyt w kwitariuszu depozytowym i jeden egzemplarz wydaje pacjentowi jako tymczasowe pokwitowanie depozytowe. Tymczasowe pokwitowanie depozytu podpisują Pielęgniarka SOR lub Izby Przyjęć i pacjent.
3.    Jeżeli pacjent został przyjęty do Szpitala w stanie wyłączającym świadome postępowanie, komisja w składzie co najmniej trzech osób sporządza protokół określając znalezione przy nim przedmioty wartościowe i zabezpiecza je.


§ 38
1.    Pacjent może posiadać przy sobie pieniądze tylko na drobne wydatki.
2.    Pacjent może podejmować pieniądze z depozytu osobiście bądź za pośrednictwem pracownika upoważnionego przez Dyrektora Zakładu we wszystkie dni robocze w godzinach od 7,00 do 14,00.
§ 39
1.    Na pisemne żądanie pacjenta przedmioty i pieniądze oddane do depozytu mogą być przekazane osobie wskazanej przez pacjenta.
2.    Wykonanie dyspozycji pacjenta w sprawie przedmiotów wartościowych i pieniędzy oddanych               do depozytu może wymagać aprobaty Ordynatora Oddziału/Lekarza kierującego oddziałem w którym pacjent jest leczony, jeżeli stan zdrowia pacjenta uzasadnia przypuszczenie, że w innych okolicznościach pacjent nie podjąłby takiej decyzji.  
§ 40
Szpital nie odpowiada za przedmioty wartościowe i pieniądze nie przekazane przez pacjenta                        do depozytu.
§ 41
Pacjent przyjęty do Szpitala ma obowiązek, na zlecenie lekarza dyżurnego, poddać się kąpieli                          i w miarę potrzeby dezynsekcji, ostrzyżeniu i innym zabiegom doprowadzającym go do należytego stanu sanitarno-higienicznego.
§ 42
Pacjent przyjęty do Szpitala nie ma prawa wychodzić poza obręb Szpitala, chyba że jest to konieczne ze względów leczniczych (konsultacje, zabiegi itp.).
§ 43
1.    Pacjent obowiązany jest stosować się do wszystkich zaleceń i wskazówek lekarzy i pielęgniarek.
2.    Pacjentowi nie wolno przyjmować leków, ani poddawać się jakimkolwiek zabiegom bez  zalecenia lekarza leczącego bądź lekarza dyżurnego.
§ 44
W porze obchodów lekarskich i w porze dokonywania zabiegów i opatrunków oraz w porze posiłków pacjenci są obowiązani przebywać w przeznaczonych dla nich salach.
§ 45
Niedopuszczalne jest przynoszenie i spożywanie napojów alkoholowych.
§ 46
1.    Pacjent chodzący powinien załatwiać potrzeby fizjologiczne w toalecie.
2.    Pacjenci chodzący myją się w łazienkach, a pacjenci obłożnie chorzy w salach, sami lub przy pomocy personelu szpitalnego.
3.    Pacjenci powinni mieć  własne przybory toaletowe, bieliznę osobistą, ciapy i szlafrok.
4.    Pacjenci chodzący powinni po wstaniu z łóżka doprowadzić je do porządku.
§ 47
Palenie  wyrobów tytoniowych na terenie szpitala jest zabronione.
§ 48
1.    Pacjenta obowiązuje przestrzeganie wzorowej czystości osobistej .
2.    Nie wolno zanieczyszczać ani zaśmiecać pomieszczeń szpitalnych oraz wyrzucać przez okno odpadków.
3.    Czyszczenie rzeczy przez pacjentów na salach jest zabronione.
4.    Nie wolno zanieczyszczać odpadkami zlewów i ustępów.
§ 49
1.    Pacjent jest odpowiedzialny za rzeczy szpitalne oddane mu do użytku na czas pobytu w Szpitalu.
2.    Bez zgody Pielęgniarki Oddziałowej lub pielęgniarki odcinkowej pacjent nie ma prawa przenosić naczyń i przedmiotów z jednego pomieszczenia do drugiego.
3.    Za powstałe z winy pacjenta szkody powinien on wpłacić w Kasie Zakładu rzeczywisty koszt usunięcia tych szkód.
§ 50
Zabrania się uprawiania przez pacjentów gier hazardowych (np. gry w karty na pieniądze itp.) oraz zajmowania się handlem na terenie Zakładu.

§ 51
Pacjent powinien przestrzegać godzin wyznaczonych na spożywanie posiłków.
1.    Pacjenci nie obłożnie chorzy spożywają posiłki w pokojach specjalnie na ten cel przeznaczonych, a w razie ich braku - w swoich salach.
2.    Pacjenci obłożnie chorzy spożywają posiłki w łóżkach, w razie potrzeby, przy pomocy  personelu pielęgniarskiego lub położnych.
3.    Przed każdym jedzeniem pacjenci powinni myć ręce.
§ 52
Pacjent nie ma prawa manipulować koło aparatów   i urządzeń leczniczych, elektrycznych, gazowych, wentylacyjnych i grzewczych.  
§ 53
Pacjent jest obowiązany szanować mienie będące własnością Szpitala oraz życzliwie odnosić                   się do innych pacjentów i personelu Szpitala.
§ 54
1.    Zabrania się używania przez pacjentów oraz osoby odwiedzające prywatnych urządzeń elektrycznych (czajniki, grzałki, telewizory, radia itp.).
2. W salach Intensywnej Opieki Medycznej Oddziałów SPZOZ w Kraśniku   możliwość korzystania            z telefonów komórkowych wymaga zgody Ordynatora Oddziału albo Lekarza kierującego oddziałem.
§ 55
1.    Pacjent ma prawo przebywać jedynie w jego sali oraz pomieszczeniach przeznaczonych dla  ogółu pacjentów szpitalnych.
2.    Pacjent nie może bez zgody personelu medycznego opuszczać Oddziału szpitalnego.
§ 56
Za zezwoleniem lekarza leczącego pacjent może przebywać w parku lub ogrodzie szpitalnym.
§ 57
Pacjent powinien zachowywać się w Szpitalu kulturalnie, a w szczególności:
1.Nie zakłócać spokoju innym pacjentom przez niestosowne rozmowy, śpiew, trzaskanie drzwiami itp.
2.Nie rozmawiać z okien z osobami znajdującymi się na zewnątrz.
3.W nocy nie zakłócać innym pacjentom spoczynku.

§ 58
1.    Koszty realizacji prawa pacjenta do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej sprawowanej przez  osobę bliską lub inną osobę wskazaną przez siebie oraz kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z osobami z zewnątrz nie mogą obciążać Szpitala.
2.    W przypadku zagrożenia epidemiologicznego lub ze względu na warunki przebywania innych osób chorych w Szpitalu, Dyrektor lub upoważniony lekarz może ograniczyć prawo pacjenta do kontaktu osobistego z osobami z zewnątrz, w tym do sprawowania opieki przez osoby określone powyżej.
§ 59
Pacjent ma prawo zgłaszać swe zażalenia Ordynatorowi Oddziału albo Lekarzowi kierującemu oddziałem w czasie jego obchodu.

VI.  PRAWA I OBOWIĄZKI OSÓB  PIELĘGNUJĄCYCH I ODWIEDZAJĄCYCH CHORYCH
§ 60
Osoby pielęgnujące pacjenta mogą przebywać przy jego łóżku przez całą dobę, wchodzić i wychodzić do szpitala w każdym czasie oraz korzystać z urządzeń sanitarnych szpitala.
§ 61
Osoby pielęgnujące chorych są obowiązane:
a)    przestrzegać zaleceń porządkowych Ordynatora albo lekarza kierującego oddziałem dotyczących w szczególności: zakazu spożywania alkoholu, palenia tytoniu, uprawiania gier hazardowych itp.,
b)    zachowywać się taktownie w stosunku do innych pacjentów i personelu,
c)    przestrzegać czystości osobistej i otoczenia,
d)    nie zakłócać spoczynku innym chorym, w szczególności: zachować ciszę  w porze nocnej,
e)    nie niszczyć mienia szpitalnego,
f)    pielęgnować chorego zgodnie z zaleceniami i wskazaniami personelu medycznego,
g)    nie zakłócać pracy personelu medycznego,
h)    informować personel pielęgniarski o ewentualnej przerwie w opiece nad chorym,
i )  stosować się do zarządzeń porządkowych obowiązujących w szpitalu.
§ 62
1. Jednocześnie nie może pielęgnować pacjenta więcej niż jedna osoba, chyba, że Ordynator albo lekarz kierujący oddziałem - ze względu na szczególne okoliczności - wyrazi zgodę.
2. Ograniczenia określonego w ust. 1 nie należy jednakże stosować w przypadkach dotyczących pielęgnacji dziecka, gdyż uprawnienia pielęgnacyjne przysługują obojgu rodzicom.
§ 63
Osoby  odwiedzające  chorych powinny składać wizyty w godzinach od 8-mej do 20-tej                                   z wyłączeniem godzin, w których odbywają się poranna i wieczorna wizyta lekarska oraz podawane są posiłki chorym. W wyjątkowych sytuacjach odwiedziny u chorych - za zgodą personelu medycznego - w innych godzinach. Jednorazowe odwiedziny nie powinny być dłuższe niż dwie godziny.

§ 64
1. Osoby odwiedzające chorego są obowiązane przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu oraz zarządzeń porządkowych,  w szczególności dotyczących:
a)  zachowania ciszy i spokoju,
b)  nieutrudniania pracy personelowi szpitala,
c) , zakazu siadania na łóżkach chorych i wózkach transportowych.
2. Przy łóżku chorego nie może być jednocześnie więcej jak dwie osoby odwiedzające.
§ 65
Osoby odwiedzające, które nie przestrzegają postanowień niniejszego regulaminu, a w szczególności znajdujące się pod działaniem alkoholu, mogą być usunięte z terenu szpitala.
§ 66
Za wdrożenie i egzekwowanie przestrzegania postanowień regulaminu odpowiedzialni są Ordynatorzy oddziałów albo Lekarze kierujący oddziałami.

VII. OBOWIĄZKI  SZPITALA  W  RAZIE  ŚMIERCI  PACJENTA
§ 67
1.    W razie śmierci pacjenta w Oddziale pielęgniarka bezzwłocznie powiadamia o tym lekarza leczącego lub lekarza dyżurnego.
2.    Lekarz powinien natychmiast dokonać oględzin zmarłego, stwierdzić zgon i jego przyczynę oraz odnotować w historii choroby dzień i godzinę śmierci.
3.    Pielęgniarka odcinkowa powinna odnotować dzień i godzinę śmierci w raporcie pielęgniarskim             i na karcie gorączkowej.
4.    O śmierci pacjenta należy zawiadomić niezwłocznie jego rodzinę lub opiekunów, a w razie ich niezgłoszenia się – zakład pracy zmarłego oraz gminę właściwą ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania.
5.    W razie śmierci pacjenta w Izbie Przyjęć, czynności wymienione w ust. 1 wykonuje pielęgniarka Izby Przyjęć.
6.    W przypadku wymienionym w ust. 5 zgon powinien być potwierdzony przez lekarza dyżurnego Izby Przyjęć i odnotowany w książce zgonów Szpitala.
7.    Zwłoki oznaczone danymi identyfikacyjnymi pacjenta, godziną zgonu  oraz nazwą Oddziału na którym nastąpił zgon, ułożone na plecach i zabezpieczone w prześcieradle przewożone są nie wcześniej niż po  2 godzinach od zgonu do kostnicy.
8.    W razie zgonu pacjenta, którego tożsamość nie została ustalona albo nie można jej potwierdzić na podstawie dokumentów stwierdzających tożsamość, bądź zgonu, co do którego istnieje pewność lub uzasadnione podejrzenie, że jest następstwem zabójstwa, samobójstwa, otrucia, nieszczęśliwego wypadku albo uszkodzeń urazowych, zatrucia, uduszenia mechanicznego, działania wysokich temperatur, elektryczności lub sztucznego poronienia, lekarz, o którym mowa w ust. 2, powiadamia bezzwłocznie  prokuratora rejonowego i najbliższą jednostkę policji.
9.    Kartę zgonu wystawia lekarz, który leczył pacjenta, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
10.    Karta zgonu wydawana jest w 1 egzemplarzu osobom uprawnionym, zgodnie z obowiązującymi przepisami, do pochowania zwłok, odpowiednio:
a)    w gabinecie lekarskim Oddziału, jeżeli zgon nastąpił w Oddziale,
b)    w Izbie Przyjęć jeżeli, zgon nastąpił w Izbie Przyjęć.
§ 68
1. Po stwierdzeniu zgonu przez lekarza personel szpitalny zobowiązany jest zwłoki osoby zmarłej odpowiednio przygotować (usunąć cewniki, rurkę intubacyjną, oznakować opaską).
2. Zwłoki pozostają w miejscu zgonu przez dwie godziny, zaś po tym czasie odbierane są przez podmiot obsługujący Prosektorium.
3.    Przedmioty pozostawione po zmarłych wydaje się za pokwitowaniem osobom wskazanym                        w dokumentacji medycznej lub na pisemne żądanie Prokuratury.
§ 69
1.  Zwłoki osoby, która zmarła w szpitalu, mogą być poddane sekcji, w szczególności, gdy zgon tej osoby nastąpił przed upływem 12 godzin od przyjęcia do szpitala, z zastrzeżeniem ust. 3.
2.    O zaniechaniu sekcji zwłok z przyczyny określonej w ust.3 sporządza się adnotację                                     w dokumentacji medycznej i załącza oświadczenie woli osoby zmarłej w szpitalu lub jej przedstawiciela ustawowego.
3.    Zwłoki osoby, która zmarła w Szpitalu nie są poddawane sekcji, jeżeli przedstawiciel ustawowy zmarłego wyraził sprzeciw lub uczynił to pacjent za życia.
4.    Dyrektor Zakładu,  na wniosek właściwego Ordynatora albo Lekarza kierującego oddziałem lub,
w razie potrzeby, po zasięgnięciu jego opinii, zarządza dokonanie lub zaniechanie sekcji.
5.    Przepisów ust.1 – 4  nie stosuje się  w przypadkach:
a)    określonych w Kodeksie postępowania karnego,
b)    gdy przyczyny zgonu nie można ustalić jednoznacznie,
c)    określonych w przepisach o chorobach zakaźnych i zakażeniach.
6.    W dokumentacji  medycznej osoby, która  zmarła w szpitalu sporządza się adnotację o dokonaniu lub zaniechaniu  sekcji zwłok, z odpowiednim  uzasadnieniem.
§ 70
1.    Dokonanie sekcji zwłok nie może nastąpić wcześniej niż po upływie 12 godzin od stwierdzenia zgonu .
2.    Jeżeli zachodzi potrzeba pobrania ze zwłok komórek, tkanek lub narządów, Dyrektor Zakładu lub upoważniony przez niego lekarz, może zdecydować o dokonaniu sekcji zwłok przed upływem                     12 godzin, przy zachowaniu zasad i trybu przewidzianych w przepisach o pobieraniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów.
VIII.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 71
W razie rażącego naruszenia przez pacjenta Regulaminu Organizacyjnego, pacjent może być wypisany ze Szpitala - jeśli nie zachodzi obawa, że odmowa lub zaprzestanie udzielania świadczeń może spowodować bezpośrednie niebezpieczeństwo dla jego życia lub zdrowia albo życia lub zdrowia innych osób.
§ 72
Kierownicy komórek organizacyjnych  są zobowiązani do dokumentowania i informowania Dyrektora o przejawach mobbingu i dyskryminacji  wśród podległych pracowników.
§ 73
1. Regulamin został ustalony przez Dyrektora Zakładu i podlega zaopiniowaniu przez Radę Społeczną Zakładu.
2. Zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem ich nieważności.
§ 74
Regulamin obowiązuje od daty podpisania go przez Dyrektora Zakładu.


Podstawa prawna: ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej

(tekst jedn. Dz. U. z 2016 poz. 1638, z późn. zm.),

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej

finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r.

( tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1938, z późn. zm. )