SPZOZ Kraśnik

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku

Udzielamy świadczeń medycznych w zakresie lecznictwa stacjonarnego, całodobowej kompleksowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnego lecznictwa specjalistycznego, rehabilitacji ruchowej.

Statut

STATUT
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Kraśniku

Pobierz statut |UCHWAŁA NR XIII-133/2019
RADY POWIATU W KRAŚNIKU
z dnia 30 października 2019 r.


w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Kraśniku
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jedn.
Dz. U. z 2019 r. poz. 511, z późn. zm.) oraz art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności
leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2190, z późn. zm.) Rada Powiatu w Kraśniku uchwala, co
następuje:
§ 1. Nadaje się Statut Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Kraśniku,
w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXVII-315/2017 Rady Powiatu w Kraśniku z dnia29 listopada 2017 r.
w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kraśniku (Dz. Urz. Woj.
Lubel. z 2018 r. poz. 65), zmieniona uchwałą Nr V-44/2019 Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 27 lutego 2019 r.
w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kraśniku (Dz. Urz. Woj.
Lubel. z 2019 r. poz. 2018).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kraśniku.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubelskiego.
Przewodniczący Rady
Jarosław Czerw
DZIENNIK URZEDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
Lublin, dnia 12 listopada 2019 r.
Poz. 6004
1

STATUT
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W KRAŚNIKU

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§ 1
1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku, zwany dalej „Zakładem”,
jest podmiotem leczniczym nie będącym przedsiębiorcą, działającym w formie
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie:
1) przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U.
z 2018 r., poz.2190, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”,
2) przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1373, z późn. zm.),
3) przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2019 r.,
poz. 351, z późn. zm.),
4) przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U.
z 2019 r., poz. 869, z późn. zm.),
5) przepisów wykonawczych wydanych na podstawie powyższych ustaw,
6) innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
7) niniejszego Statutu.
2. Zakład posiada osobowość prawną.
3. Zakład może posługiwać się skróconą nazwą w brzmieniu: „ SP ZOZ w Kraśniku”.
§ 2
Podmiotem tworzącym Zakład jest Powiat Kraśnicki.
§ 3
1. Siedzibą Zakładu jest miasto Kraśnik.
2. Zakład działa pod adresem: ul. Chopina nr 13, 23-200 Kraśnik.
ROZDZIAŁ II
Cele i zadania Zakładu
§ 4
1. Celem działania Zakładu jest prowadzenie działalności leczniczej polegającej na:
1) udzielaniu świadczeń zdrowotnych,
2) promocji zdrowia.
Dziennik Urzedowy Województwa Lubelskiego – 2 – Poz. 6004
2
2. Zakład udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie:
1) leczenia szpitalnego,
2) leczenia dziennego,
3) leczenia ambulatoryjnego,
4) nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej,
5) pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego,
6) diagnostyki,
7) rehabilitacji leczniczej,
8) opieki psychiatrycznej,
9) opieki paliatywnej i hospicyjnej,
10) pielęgnacyjno – opiekuńczych,
11) profilaktycznych programów zdrowotnych.
§ 5
1. W zakresie realizacji celu wskazanego w §4, Zakład wykonuje zadania:
1) udziela stacjonarnych i całodobowych oraz ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych,
2) dydaktyczne i badawcze w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych
i promocją zdrowia, w tym wdrażania nowych technologii medycznych oraz metod
leczenia,
3) w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, obronności
kraju,
4) zlecone - na rzecz organów administracji rządowej i samorządowej,
2. Zakład prowadzi ponadto organizacyjnie wyodrębnioną działalność gospodarczą inną niż
działalność lecznicza, polegającą na:
1) najmie i dzierżawie mienia Zakładu, który nie jest wykorzystywany na potrzeby
działalności leczniczej,
2) świadczeniu usług w zakresie sterylizacji.
3. Zakład może prowadzić organizacyjnie wyodrębnioną działalność gospodarczą inną niż
działalność lecznicza, polegającą na:
1) działalności edukacyjno – szkoleniowej i doradczej,
2) wydawaniu opinii lekarskich na zlecenie organów wymiaru sprawiedliwości, instytucji
ubezpieczeniowych i innych instytucji oraz podmiotów,
3) uczestnictwie w prowadzeniu badań klinicznych,
4) uczestnictwie w prowadzeniu badań naukowych lub badawczo – rozwojowych.
§ 6
1. Zakład prowadzi następujące zakłady lecznicze organizacyjnie wyodrębnione pod
względem rodzaju udzielanych w nich świadczeń zdrowotnych:
1) Szpital Powiatowy - dla świadczeń w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia
zdrowotne szpitalne,
2) Opieka Paliatywno – Pielęgnacyjno – Rehabilitacyjna – dla świadczeń w rodzaju
stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne,
3) Opieka Ambulatoryjna – dla świadczeń w rodzaju ambulatoryjne świadczenia
zdrowotne, w tym świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.
2. Dla zakładów leczniczych wymienionych w ust.1, Zakład prowadzi wspólną księgowość,
obsługę gospodarczą, obsługę techniczną i administrację.
Dziennik Urzedowy Województwa Lubelskiego – 3 – Poz. 6004
3
ROZDZIAŁ III
Organy i zarządzanie Zakładem
§ 7
1. Organami Zakładu są:
1) Kierownik Zakładu, zwany dalej „Dyrektorem”,
2) Rada Społeczna, zwana dalej „Radą”.
§ 8
1. Dyrektor kieruje Zakładem oraz reprezentuje go na zewnątrz.
2. Dyrektor jest przełożonym pracowników Zakładu.
3. Dyrektor ponosi odpowiedzialność za zarządzanie Zakładem.
4. Jeżeli Dyrektor nie jest lekarzem w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie
lekarza i lekarza dentysty (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 537 ze zm.), powołuje się Zastępcę
Dyrektora.
5. Dyrektor kieruje Zakładem przy pomocy:
1) Zastępcy Dyrektora, który w sytuacji przewidzianej w ust. 4 zajmuje się sprawami
medycznymi,
2) kierowników komórek organizacyjnych Zakładu, kierowników zespołu komórek
organizacyjnych Zakładu, w szczególności Głównego Księgowego, ordynatorów
i lekarzy kierujących oddziałami oraz Naczelnej Pielęgniarki,
3) Rady.
6. Dyrektor Zakładu może ustanawiać i odwoływać Pełnomocników Zakładu, działających
w imieniu i ze skutkiem dla Zakładu w granicach ich umocowania, wynikającego
z pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
7. Dyrektor wydaje akty wewnętrzne dotyczące funkcjonowania Zakładu (zarządzenia).
§ 9
1. Zadania i kompetencje działającej w Zakładzie Rady określa ustawa, z zastrzeżeniem
ust. 2 i 3.
2. Dodatkowo Rada wybiera biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie
sprawozdania finansowego i zatwierdza sprawozdanie finansowe.
3. Zakład może zaciągać kredyty i pożyczki bez opinii Rady do wysokości 1/12 kwoty
kontraktów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia.
4. Kadencja Rady trwa 5 lat. Po upływie kadencji członkowie Rady pełnią swoje funkcje do
czasu objęcia obowiązków przez nowo wybraną Radę.
§ 10
1. Rada Społeczna składa się z 15 osób.
2. W skład Rady wchodzą:
1) jako przewodniczący – Starosta Kraśnicki lub osoba przez niego wyznaczona,
2) przedstawiciel Wojewody Lubelskiego,
3) członkowie w liczbie 13 osób - trzech przedstawicieli Rady Powiatu Kraśnickiego oraz
po jednym przedstawicielu: Rady Miasta Kraśnik, Rady Miejskiej w Annopolu i Rady
Miejskiej w Urzędowie oraz Rad Gmin: Dzierzkowice, Gościeradów, Kraśnik,
Szastarka, Trzydnik Duży, Wilkołaz, Zakrzówek.
Dziennik Urzedowy Województwa Lubelskiego – 4 – Poz. 6004
4
3. Członek Rady może być odwołany przed upływem kadencji w przypadku:
1) złożenia rezygnacji z pełnionej funkcji,
2) stanu zdrowia trwale uniemożliwiającego wykonywanie powierzonych zadań,
3) przeniesienia służbowego uniemożliwiającego uczestnictwo w posiedzeniach Rady,
4) nieusprawiedliwionej nieobecności przez dwa kolejne posiedzenia Rady,
5) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego lub za przestępstwo skarbowe,
6) podjęcia zatrudnienia w Zakładzie,
7) wniosku podmiotu, którego jest przedstawicielem.
4. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek śmierci członka Rady.
5. W przypadku odwołania albo śmierci osoby powołanej w skład Rady przed upływem
kadencji, podmiot tworzący uzupełnia skład Rady, stosując odpowiednio przepisy
dotyczące jej powołania.
6. Obsługę administracyjną Rady Społecznej zapewnia podmiot tworzący.
§ 11
1. Zakład składa się z komórek organizacyjnych:
1) oddziałów i pododdziałów szpitalnych oraz oddziałów innych niż szpitalne,
2) szpitalnego oddziału ratunkowego,
3) izb przyjęć,
4) traktów operacyjnych,
5) apteki szpitalnej,
6) zakładu pielęgnacyjno – opiekuńczego,
7) zespołu poradni specjalistycznych,
8) laboratorium analitycznego,
9) pracowni diagnostycznych i specjalistycznych pracowni diagnostycznych,
10) gabinetów diagnostyczno – zabiegowych,
11) poradni nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej,
12) centralnej sterylizatorni,
13) punktu pobrań,
14) banku krwi,
15) transportu sanitarnego,
16) hospicjum domowego,
17) komórek administracyjnych, technicznych i gospodarczych,
18) samodzielnych stanowisk pracy.
2. W ramach zakładu leczniczego Szpital Powiatowy działają:
1) Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
2) Oddział Kardiologii,
3) Oddział Chorób Wewnętrznych,
4) Oddział Chorób Płuc i Gruźlicy,
5) Oddział Chorób Dzieci i Młodzieży,
6) Oddział Chirurgii Ogólnej z pododdziałem Chirurgii Endoskopowej,
7) Oddział Ortopedyczno - Urazowy,
8) Oddział Ginekologiczno-Położniczo-Noworodkowy,
9) Oddział Chemioterapii,
10) Oddział Neurologii z pododdziałem Udarowym,
11) Szpitalny Oddział Ratunkowy,
Dziennik Urzedowy Województwa Lubelskiego – 5 – Poz. 6004
5
12) Izby Przyjęć,
13) Trakty Operacyjne,
14) Apteka Szpitalna,
15) Pracownie RTG,
16) Pracownia Mammograficzna,
17) Pracownie USG,
18) Specjalistyczna Pracownia Endoskopowa,
19) Pracownia Serologiczna z Bankiem Krwi,
20) Laboratoria Analityczne,
21) Pracownia Tomografii Komputerowej,
22) Pododdział Udarowy Oddziału Neurologii,
23) Transport Sanitarny,
24) gabinet EKG.
3. W ramach zakładu leczniczego Opieka Paliatywno – Pielęgnacyjno – Rehabilitacyjna
działają:
1) Oddział Opieki Paliatywnej,
2) Oddział Rehabilitacji Neurologicznej,
3) Hospicjum Domowe,
4) Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy.
4. W ramach zakładu Opieka Ambulatoryjna działają:
1) Poradnie Chirurgiczne,
2) Poradnia Ortopedyczna,
3) Poradnie Laryngologiczne,
4) Poradnie Neurologiczne,
5) Poradnia Dermatologiczna,
6) Poradnia Zdrowia Psychicznego,
7) Poradnia Psychologiczna,
8) Poradnia Okulistyczna,
9) Poradnie Reumatologiczne,
10) Poradnie Chorób Kobiecych i Kobiet Ciężarnych,
11) Poradnie Kardiologiczne,
12) Poradnia Endokrynologiczna,
13) Poradnia Medycyny Pracy,
14) Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy,
15) Poradnia Neonatologiczna,
16) Poradnia Preluksacyjna,
17) Poradnia Neurologii Dziecięcej,
18) Poradnia Alergologiczna,
19) Poradnia Gastroenterologiczna,
20) Poradnia Nefrologiczna,
21) Poradnia Onkologiczna,
22) Poradnia Chirurgii Onkologicznej,
23) Poradnia Alergologiczna dla Dzieci,
24) Poradnia Rehabilitacyjna,
25) Poradnie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej,
26) Pracownia Fizjoterapii,
27) Gabinety Diagnostyczno-Zabiegowe,


Dziennik Urzedowy Województwa Lubelskiego – 6 – Poz. 6004
6
28) Pracownia Tomografii Komputerowej,
29) Specjalistyczna Pracownia Endoskopowa,
30) Pracownia Mammograficzna,
31) Oddział Dzienny Psychiatryczny,
32) Punkt Pobrań.
ROZDZIAŁ IV
Gospodarka finansowa Zakładu
§ 12
1. Zakład prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie.
2. Zakład może uzyskiwać środki finansowe ze źródeł i na zasadach określonych w ustawie
oraz z wyodrębnionej działalności wskazanej w §5, ust. 2 i 3 Statutu.
ROZDZIAŁ V
Postanowienia końcowe
§ 13
Zmiana Statutu następuje w trybie właściwym dla jego uchwalenia.
Dziennik Urzedowy Województwa Lubelskiego – 7 – Poz. 6004