SPZOZ Kraśnik

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku

Udzielamy świadczeń medycznych w zakresie lecznictwa stacjonarnego, całodobowej kompleksowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnego lecznictwa specjalistycznego, rehabilitacji ruchowej.

Szpital Powiatowy

Misja Szpitala:
"Troska o Pacjenta jest naszym największym zadaniem, jakość ambicją"


Szpitalny Oddział Ratunkowy

Oddział udziela świadczeń zdrowotnych polegających na wstępnej diagnostyce i podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym do stabilizacji funkcji życiowych osób znajdujących się w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia. Dokonuje zabezpieczenia medycznego pacjentów oraz organizuje transport do innych zakładów opieki zdrowotnej, w razie konieczności leczenia specjalistycznego w oddziale o wyższym stopniu referencyjności.

Wyposażony jest w nowoczesny sprzęt diagnostyczny tj. aparat USG , EKG i przyłóżkowy aparat RTG. Jednorazowo może udzielać pomocy 6-ciu poszkodowanym pacjentom, 6-ciu kolejnych może być hospitalizowanych. Praca w oddziale oparta jest na dobrej współpracy lekarzy specjalistów z oddziałów: OIT, Chirurgii, Interny, Pediatrii, Neurologii, Pulmonologii. Dzięki włączeniu do Centrum Powiadamiania Ratunkowego istnieje bezpośrednia łączność z Pogotowiem Ratunkowym oraz służbami ratowniczymi Straży Pożarnej i Policji.

Oddział Chorób Dzieci i Młodzieży

Oddział Chorób Dzieci i Młodzieży hospitalizuje pacjentów w wieku od okresu noworodkowego do 18-roku życia, dysponuje 25 łóżkami oraz nowoczesnym sprzętem medycznym. W oddziale przeprowadza się diagnostykę oraz leczenie schorzeń układu oddechowo - krążeniowego, pokarmowego, moczowego, nerwowego. Miłą atmosferę oraz odpowiedni poziom usług medycznych zapewnia wykwalifikowany personel medyczny, w tym specjaliści z zakresu alergologii, endokrynologii, kardiologii oraz neurologii dziecięcej.

Oddział Chorób Wewnętrznych

Oddział prowadzi diagnostykę i leczenie chorób wewnętrznych z ukierunkowaniem na choroby układu pokarmowego. We współpracy z lekarzami Oddziału Chirurgii Ogólnej leczeni są chorzy wymagający wysokospecjalistycznych zabiegów endoskopowych takich jak: ECPW, papilotomia, protezowanie dróg żółciowych. W Oddziale zatrudnieni są lekarze z zakresu gastroenterologii, endokrynologii oraz reumatologii. Wszyscy często uczestniczą w sympozjach i kongresach ogólnopolskich. W Oddziale 2 razy w tygodniu prowadzone są szkolenia wewnętrzne.

Oddział Neurologii z pododdziałem Udarowym

Oddział dysponuje 34 łóżkami w siedmiu salach ogólnych i 1 pięcioosobowej sali intensywnego nadzoru ostrej fazy udaru mózgu. Pracuje w nim 6 lekarzy specjalistów neurologii, logopega, psycholog, rehabilitanci.

Oddział prowadzi diagnostykę oraz leczenie ostrych i przewlekłych chorób centralnego i obwodowego układu nerwowego dzięki posiadaniu 24-godzinnego dostępu do badań tomografii komputerowej, eeg, usg doppler oraz konsultacji neurochirurgicznych. Zapewnia nowoczesną kompleksową diagnostykę i prowadzi rehabilitację neurologiczną. W ramach współpracy z pracowniami diagnostycznymi Szpitali Klinicznych w Lublinie wykonywane są badania wysokospecjalistyczne. Oddział ściśle współpracuje z Poradnią Neurologiczną, w której udzielane są porady specjalistyczne oraz prowadzone jest ambulatoryjne leczenie i konsultacje pacjentów.

Oddział Chirurgii Ogólnej z pododziałem Chirurgii Endoskopowej

W Oddziale prowadzona jest diagnostyka i leczenie operacyjne w zakresie chirurgii ogólnej, urazowej oraz naczyniowej. Wyszkolony zespół lekarzy chirurgów  wykonuje rocznie ponad 1000 zabiegów operacyjnych. Ściśle współpracuje ze Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym oraz Pracownią Endoskopową. Na oddziale wykonywany jest pełen zakres operacji metodą klasyczną i liczne zabiegi metodą laparoskopową. Do dostępnych zabiegów laparoskopowych zaliczamy: cholecystectomię, plastykę przepuklin brzusznych techniką TAPP, apendektomię oraz laparoskopie zwiadowcze.

Doskonale wyposażona Pracownia Endoskopowa z wykwalifikowanym personelem medycznym oferuje pełny zakres zabiegów endoskopowych na przewodzie pokarmowym, trzustce i drogach żółciowych. Oprócz podstawowych badań, gastroskopii i kolonoskopii, wykonujemy także zabiegi ERCP. Dostępne są także inne zabiegi diagnostyczno-lecznicze na drogach żółciowych w tym protezowanie, balonowe poszerzanie zwężeń przewodu pokarmowego, gumkowanie żylaków przełyku, tamowanie krwawień zaawansowanymi technikami endoskopowymi w tym APC.
Dążymy do perfekcji poprzez ciągły rozwój!
Pracownia Endoskopowa planuje rozszerzenie zaplecza sprzętowego, by wykonywać zaawansowane zabiegi usuwania wczesnych zmian nowotworowych, takie jak EMR i ESD.

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Do najważniejszych zadań Oddziału należy przygotowanie pacjenta do znieczulenia, zapewnienia mu bezpieczeństwa i komfortu podczas zabiegu operacyjnego oraz stworzenia operatorom warunków umożliwiających wykonanie nawet najbardziej skomplikowanego zabiegu operacyjnego. Osiągane jest dzięki wykorzystaniu szerokiego wachlarza znieczuleń dobieranych indywidualnie do każdego pacjenta z uwzględnieniem jego życzeń oraz oczekiwań. Maksymalne bezpieczeństwo osiągamy stosując najnowsze leki oraz środki medyczne, korzystając wyłącznie ze sprzętu jednorazowego, mając do dyspozycji najnowocześniejszy sprzęt anestezjologiczny spełniający światowe standardy bezpiecznego znieczulenia. Pozwala to zabezpieczyć 8 stanowisk, na których rocznie wykonywanych jest ponad 2500 znieczuleń dla dzieci i dorosłych. Są to znieczulenia: przewodowe splotowe, podpajęczynówkowe, zewnątrzoponowe, znieczulenia wziewne, krótkotrwałe znieczulenia dożylne, złożone, długotrwałe znieczulenia ogólne.

Oddział wyposażony jest w aparaturę umożliwiającą prowadzenie oddechu zastępczego, wspomaganie krążenia, dokładne dawkowanie leków, stały nadzór i monitorowanie podstawowych parametrów życiowych, stały dostęp do szerokiej diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej. Uczestniczy w okresie pooperacyjnym pacjentów naszego szpitala, zwracając szczególną uwagę na wydolność układu oddechowego i krążenia oraz wyeliminowanie dolegliwości bólowych. Poczucie bezpieczeństwa pacjentów zwiększa dostępność na każdym oddziale i w każdej pracowni, aparatury służącej do reanimacji, w pełni wyposażona karetka reanimacyjna umożliwiająca bezpieczny transport pacjentów ciężko chorych. Leczenie opiera się na najnowszych osiągnięciach współczesnej medycyny we współpracy ze wszystkimi specjalistami naszego szpitala pod czujną opieką stale obecnych pielęgniarek.

Oddział Chorób Płuc i Gruźlicy

Oddział zajmuje się kompleksowym świadczeniem usług ambulatoryjnych i szpitalnych w zakresie diagnostyki i leczenia chorób układu oddechowego, a zwłaszcza: nowotworów, przewlekłej, obturacyjnej choroby płuc, gruźlicy, zapaleń płuc, chorób opłucnej. Posiada 3 pracownie diagnostyczne, wyposażone w nowoczesny sprzęt do wykonywania badań specjalistycznych. Oddział współpracuje z Kliniką Tarakochirurgii Akademii Medycznej w Lublinie. Lekarze zatrudnieni w Oddziale prowadzą Poradnię Chorób Płuc i Gruźlicy.

Oddział Opieki Paliatywnej i Chemioterapii

Oddział obejmuje opieką pacjentów z chorobą nowotworową w różnych jej stadiach. W ramach działalności oddziału wykonywana jest standardowa procedura chemioterapii w połączeniu z leczeniem wspomagającym. Dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy personelu i pobytu pacjentów gabinet chemioterapii wyposażony jest w komorę laminarną, służącą do przygotowywania leków stosowanych w chemioterapii oraz posiada mechaniczną wentylację, która umożliwia 10-krotną wymianę powietrza w ciągu godziny. Oddział wyposażony jest w materace przeciwodleżynowe zmiennociśnieniowe, łóżka rehabilitacyjne, podnośniki do zmiany pozycji pacjentów leżących oraz drobny sprzęt umożliwiający pielęgnację chorego. Personel prowadzi profilaktykę i leczenie odleżyn. Osiąga bardzo dobre rezultaty w paliatywnym leczeniu trudnych do opanowania objawów zaawansowanej choroby nowotworowej w tym “bólu totalnego”.

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy

Zakład zajmuje się: leczeniem, rehabilitacją, opieką i pielęgnacją przewlekle chorych. Kierowani są tu pacjenci z innych oddziałów Szpitala Powiatowego, przede wszystkim neurologicznego, wewnętrznego, pulmonologicznego, chirurgicznego i chirurgii urazowej oraz pacjenci kierowani bezpośrednio przez lekarza rodzinnego. W Zakladzie leczone są również osoby przewlekle chore wymagające stałej opieki i niezdolne do samodzielnej egzystencji.

Oddział Kardiologii

Oddział Kardiologii dysponuje 33 łóżkami szpitalnymi, w tym 7-osobową salą intensywnego nadzoru kardiologicznego (OIOK). Pracuje  w nim 8 lekarzy, w tym dwóch specjalistów kardiologii, jeden hypertensjolog oraz specjalizujący się w kardiologii.

Oddział oferuje pełną nieinwazyjną diagnostykę i leczenie chorób serca i układu krążenia takich jak zawał serca, choroba wieńcowa, zaburzenia rytmu serca, choroby zapalne serca, nadciśnienie tętnicze, niewydolność krążenia. W ramach diagnostyki nieinwazyjnej utworzono Pracownię Badań Czynnościowych Układu Krążenia i Zaburzeń Rytmu Serca. Oddział dysponuje nowoczesnym specjalistycznym sprzętem medycznym takim jak echokardiograf do wizualizacji serca aparatura do badań Holtera (24-godzinne monitorowanie EKG), bieżnia do prób wysiłkowych, zestaw do stymulacji serca z elektrodą endokawitarną. W strukturze Oddziału wydzielony jest 7-łóżkowy Oddział Intensywnej Opieki Kardiologicznej z pełnym wyposażeniem monitorującym. W Oddziale Kardiologii wykonywany jest szeroki zakres diagnostycznych badań laboratoryjnych specyficznych dla chorób układu krążenia np. badanie poziomu troponiny, CKMB.

Oddział Ginekologiczno-Położniczy

Oddział dysponuje nowoczesnym specjalistycznym sprzętem medycznym takim jak aparat USG, kolposkop, aparat do elektrokoagulacji i konizacji, aparaty do rejestracji skurczów macicy i tętna płodu. Posiada ginekologiczną salę operacyjną z nowoczesnym wyposażeniem, trzy gabinety zabiegowe, jedną salę wczesnego nadzoru pooperacyjnego oraz 6 łóżek pooperacyjnych. Oddział wykonuje rocznie około 200 dużych zabiegów operacyjnych oraz około 300 drobnych zabiegów ginekologicznych. Wszystkie drobne zabiegi wykonywane są w znieczuleniu ogólnym. Oddział pracuje w systemie rooming-in. Propaguje porody rodzinne - drogami natury. Zachęca przyszłych ojców do świadomego uczestnictwa w porodzie poprzez przygotowanie w Szkole Rodzenia prowadzonej przez położne zatrudnione w Oddziale. Oddział wyposażony jest w aparaty do KTG i ma całodobowy dostęp do USG.

Oddział Noworodkowy

Oddział zajmuje się opieką, diagnostyką i terapią dzieci urodzonych w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym. Noworodki stale przebywają razem z matkami. Noworodki zagrożone przebywają w wydzielonej części Oddziału wyposażonej w specjalistyczny sprzęt: inkubatory, pompy infuzyjne, lampy do fototerapii, zestaw CPAP. U wszystkich dzieci prowadzone są przesiewowe badania w kierunku chorób wrodzonych tj. fenyloketonurii, mukowiscydozy i hipotyreozy. Personel Oddziału może pochwalić się najnowszym aparatem służącym do badania słuchu u noworodków. Opieka lekarska kontynuowana jest w Poradni Neonatologicznej funkcjonującej przy Oddziale.

Oddział Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej

Oddział posiada 24 łóżka szpitalne, w tym 3 stanowiska intensywnego nadzoru medycznego (sala pooperacyjna). Pracuje w nim sześciu lekarzy specjalistów, w tym trzech specjalistów ortopedii i traumatologii narządu ruchu.

Atutami oddziału są wysoko kwalifikowana kadra medyczna, jak również dające gwarancję rozwoju wysokospecjalistyczne wyposażenie w postaci artroskopu, aparatu RTG śródoperacyjnego (ramię C) oraz wyposażenia operacyjnego do szeregu zabiegów ortopedycznych. Oddział zajmuje się leczeniem urazów, w szczególności narządu ruchu, jak również wykonuje pełny wachlarz operacji ortopedycznych. W ostatnich latach wykonanywane są  zabiegi operacyjne metodami minimalnie inwazyjnymi za pomocą artroskopu oraz skomplikowane operacje protezoplastyki stawów biodrowych i kolanowych w przypadkach zmian zwyrodnieniowych.