SPZOZ Kraśnik

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku

Udzielamy świadczeń medycznych w zakresie lecznictwa stacjonarnego, całodobowej kompleksowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnego lecznictwa specjalistycznego, rehabilitacji ruchowej.

INFORMACJA - WYNIKI ONLINE

Dnia 3 września 2020 w SPZOZ w Kraśniku uruchomiony zostaje portal internetowy pozwalający na podgląd wyników laboratoryjnych wykonanych w naszej placówce.

Aby uzyskać informację dotyczące dostępu do portalu prosimy pacjentów zainteresowanych o zgłaszanie tego do pracowników rejestracji laboratorium.

Otrzymają Państwo wówczas druk, na którym umieszczone będą wszystkie niezbędne dane jak przejść przez proces logowania.

instrukcja tutaj -> INSTRUKCJA pdf
ZAKAZ ODWIEDZIN PACJENTÓW


Informuję, że od 21.04.2020 SP ZOZ w Kraśniku uruchamia Punkt Pobrań wymazów w kierunku COVID-19. Badania będą pobierane od poniedziałku do piątku w godzinach 9;00-14;00 w budynku dawnej stacji dializ w Kraśniku ul. Niepodległości 25. Wskazaniem do pobrania wymazu jest kontakt z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 (nie wcześniej niż 7 dni po kontakcie) lub wystąpienie objawów infekcji dróg oddechowych (gorączka, kaszel, bóle mięśniowe, utrata węchu lub smaku).

Jednocześnie informuję, że pacjent po pobraniu wymazu będzie zgłaszany do PSSE w Kraśniku jako podejrzany o COVID-19 oraz kierowany (do czasu uzyskania wyniku) do izolacji w warunkach domowych lub izolacji w Izolatorium wskazanym przez Wojewodę Lubelskiego (na dzień dzisiejszy hotel Huzar w Lublinie).Udostępnianie dokumentacji medycznej

WAŻNA INFORMACJA:

Szanowni Państwo,
w związku z wprowadzeniem przez Ministra Zdrowia stanu zagrożenia epidemiologicznego, od 25 marca 2020 r. (do odwołania) przyjmowanie wniosków o kserokopię dokumentacji medycznej odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej (skan wniosku z odręcznym podpisem pacjenta lub osoby upoważnionej) lub listownej.
Wzór wniosku znajduje się poniżej artykułu w załączniku ( do pobrania). Po wypełnieniu należy go przesłać na adres  e-mail: ddm@spzoz.krasnik.pl lub listownie na adres:
Sekcja Dokumentacji Medycznej SPZOZ w Kraśniku ul. Chopina 13, 23-200 Kraśnik.
Dokumentacja będzie przesyłana drogą elektroniczną lub za pośrednictwem Poczty Polskiej na wskazany we wniosku adres/e-mail.
Komu Szpital może udostępnić dokumentację medyczną?
1. Dokumentacja medyczna udostępniana jest pacjentowi, którego ta dokumentacja dotyczy.
2. Przedstawicielowi ustawowemu pacjenta: rodzice dziecka do ukończenia 18 roku życia; opiekun ustanowiony przez sąd – stosowne orzeczenie.
3. Osobie upoważnionej przez pacjenta w dokumentacji medycznej.
4. Po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym. Dokumentacja medyczna jest udostępniana także osobie bliskiej, chyba że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu pacjent za życia.
Ważne: w przypadku sporu pomiędzy osobami bliskimi lub sprzeciwu pacjenta za życia na udostępnienie dokumentacji medycznej sprawę rozstrzyga sąd, o którym, mowa w art. 628 ustawy z dnia 17 listopada 11964 r. - Kodeks postępowania cywilnego w oparciu o wniosek osoby bliskiej lub osoby wykonującej zawód medyczny.
5. Dokumentacja medyczna udostępniana jest także innym podmiotom określonym szczegółowo w art. 26 ust. 3 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
Opłata za udostępnianie dokumentacji medycznej:
1. Wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej określa art. 28 ustawy  z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.2019.1127)
2. Wysokość opłaty wynosi:
za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – 9,68 zł,
za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej - 0,34 zł,
dokumentacja medyczna na informatycznym nośniku danych – 1,94 zł.
3. Opłaty, nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej:
pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy;
w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust.1. ustawy  z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318  z późn.zm.);
Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz Agencji Badań Medycznych;
organom rentowym określonych w art.77 ust.5 ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2016 r. poz.963, z późn. zm.) i art.121 ust.2 ustawy z dnia 17grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 887, z późn. zm.)

Udostępnianiem dokumentacji medycznej w SPZOZ w Kraśniku zajmuje się:

Sekcja Dokumentacji Medycznej
ul. Chopina 13, 23-200 Kraśnik
tel.: 81 825 13 31 / e-mail: ddm@spzoz.krasnik.pl


lek. Piotr Krawiec
p.o. Z-cy Dyrektora ds.Medycznych
SPZOZ w Kraśniku

Załączniki:
1.Udostępnianie Dokumentacji Medycznej
2.Wniosek o dokumentację medycznąUWAGA!

ZAKAZ WEJŚCIA DO BUDYNKU

W związku z rozprzestrzenianiem się zakażeń koronowirusem informuję, że od dnia 13.03.2020 r od godz. 15.00 wprowadzam zakaz wstępu do budynków szpitala.

W przypadku konieczności dostarczenia pacjentom szpitala niezbędnych artykułów higieny osobistej, bielizny, itp. artykułów proszę o kontakt telefoniczny z personelem oddziału lub zgłoszenie się do personelu Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

Przygotowane rzeczy będą przekazywane pacjentom przez personel.

Zmiany obowiązują do odwołania.

Michał Jedliński
Dyrektor SPZOZ w Kraśniku

UWAGA!!

W związku z dynamiczną sytuacją z rozprzestrzenianiem się zakażeń koronowirusem informuję, że Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku zamyka
od dnia 14.03.2020 r. do odwołania:

- Pracownię Tomografii Komputerowej przy ul. Chopina 13

- gabinety badań RTG i USG przy ul. Chopina 13 (budynek główny szpitala)

- laboratoryjny punkt pobrań przy ul. Chopina 13

- pracownię badań endoskopowych przy ul. Chopina 13.

SPZOZ w Kraśniku uruchamia punkt pobrań laboratoryjnych w budynku przychodni specjalistycznej przy ul. Al. Niepodległości 25 w Kraśniku. Wejście do budynku od strony
ul. Szpitalnej - Dzienny Oddział Psychiatryczny.

Badania RTG dla pacjentów ambulatoryjnych wykonywane będą:

- ul. Chopina 13 – budynek przychodni specjalistycznej

- ul. Al. Niepodległości 25 – budynek przychodni specjalistycznej (wejście od strony
ul. Szpitalnej).

Zmiany obowiązują do odwołania.

Michał Jedliński
Dyrektor SPZOZ w Kraśniku


Koronawirus postępuj zgodnie z zaleceniami


Zakaz odwiedzin u pacjentów

W związku z okresem wzmożonych zachorowań na grypę, choroby grypopodobne oraz inne infekcje sezonowe oraz sytuacją epidemiologiczną spowodowaną zagrożeniem COVID-19 wprowadzam całkowity zakaz odwiedzin u pacjentów hospitalizowanych w oddziałach Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kraśniku.

Zakaz obowiązuje od dnia 11.03.2020 r. do odwołania.

Proszę o przestrzeganie powyższego zalecenia.

 

Z wyrazami szacunku,
Michał Jedliński
​Dyrektor SPZOZ w Kraśniku

Komunikat w sprawie wstrzymania planowych przyjęć w związku z sytuacją epidemiologiczną

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w związku z sytuacją epidemiologiczną spowodowaną zagrożeniem COVID-19 od dnia 11 marca 2020 r. wstrzymuje się wszystkie planowe zabiegi i przyjęcia planowe na oddziały zabiegowe i zachowawcze. W sprawie wyznaczenia nowego terminu proszę o kontakt z właściwym oddziałem SPZOZ w Kraśniku.

Obowiązuje do odwołania.

Z wyrazami szacunku,
Michał Jedliński
Dyrektor SPZOZ w Kraśniku

Ogłoszenie

W związku z dynamiczną sytuacją z rozprzestrzenianiem się zakażeń koronowirusem oraz koniecznością zminimalizowania ryzyka i kontaktu pacjentów oraz personelu medycznego z potencjalnie chorymi osobami wprowadzam bezwzględny zakaz przyjmowania na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kraśniku przedstawicieli firm farmaceutycznych i innych.

Zakaz obowiązuje od dnia 11.03.2020 r. do odwołania.

Proszę o przestrzeganie powyższego zalecenia.

Michał Jedliński
Dyrektor SPZOZ w Kraśniku