SPZOZ Kraśnik

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku

Udzielamy świadczeń medycznych w zakresie lecznictwa stacjonarnego, całodobowej kompleksowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnego lecznictwa specjalistycznego, rehabilitacji ruchowej.

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

 

Komputeryzacja i zakup sprzętu medycznego dla SPZOZ w Kraśniku

Projekt "Komputeryzacja i zakup sprzętu medycznego dla SP ZOZ w Kraśniku" realizowany jest w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 3: "Rozwój lokalny", Działanie 3.5: "Lokalna infrastruktura społeczna", Poddziałanie 3.5.2: "Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia".

Jednym z zasadniczych utrudnień funkcjonowania i zarządzania SPZOZ w Kraśniku były problemy zwi±zane ze złożonością i wielkością informacji, które pojawiają się codziennie i są wykorzystywane w każdej sferze funkcjonowania szpitala. Szpital borykał się z problemami w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, pieniężnymi, zaopatrzeniem. Niektóre budynki wykorzystywane przez szpital znajdują się w odległości kilku kilometrów, wobec czego monitorowanie przepływów ww zasobów i zapotrzebowania na nie są zadaniem dość mozolnym.

Projekt budowlany sieci komputerowej zrealizowany został w sześciu budynkach Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kraśniku przy ul. Niepodległości 10, ul. Kard. St. Wyszyńskiego i ul. Chopina 13. Sieć została wykonana przy użyciu nowoczesnych i sprawdzonych rozwiązań, takich jak technologia światłowodowa. Zapewnia bezawaryjną pracę i ułatwiony nadzór nad funkcjonowaniem sieci. Zastosowane zabezpieczenia spełniają wymogi nakładane na sieci w których przetwarza się dane osobowe.

W ramach projektu uruchomiono 66 stacji roboczych z dedykowanym oprogramowaniem. Technologia obróbki i składowania danych stoi na najwyższym światowym poziomie zapewniaj±c niezawodność i bezpieczeństwo przechowywanych danych. Komputeryzacja szpitala ułatwia pracę personelowi szpitala. Usprawnia organizację pracy w procesie leczenia. Pozwala także na podniesienie jakości świadczonych usług, a także na usprawnienie procesu planowania, ewidencję i monitorowanie, co pomoże w szybkim reagowaniu w przypadku zakłóceń w działaniu szpitala. Poza tym umożliwi poprawę racjonalnego gospodarowania zapasami leków w magazynach oddziałowych unikanie przeterminowania leków, co w dalszej perspektywie ograniczy ilość odpadów.

Ze względu na niezadowalający stan, wysoki stopień zużycia, rok produkcji i jakość wykorzystywanej aparatury medycznej, niezbędne stało się jej zastąpienie nowoczesnym sprzętem, spełniającym aktualne wymagania. Takie działania pozwalają w wieloletniej perspektywie na podniesienie jakości świadczeń. Projekt w znacznym stopniu przyczyni się do poprawy funkcjonowania i podniesienia jakości ochrony zdrowia w powiecie kraśnickim. Zakup sprzętu medycznego spowoduje poprawę komfortu życia pacjentów i zwiększenie szansy przeżycia. Zmniejszy zagrożenie epidemiologiczne (dzięki zakupowi myjki automatycznej), co jest szczególnie trudne w warunkach stale rosn±cej odporności drobnoustrojów na stosowane środki dezynfekcyjne i sterylizacyjne.